Hotărârea nr. 450/2010

HOTARARE Privind aprobarea Contractului si Acordului colectiv de munca pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum si pentru institutiile si serviciile publice de interes local

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

Privind aprobarea Contractului  si Acordului  colectiv de munca pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

precum si pentru  institutiile si serviciile publice de interes local

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 21 decembrie  2010 ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Iasi si Referat  de specialitate al Serviciului Resurse Umane prin care se propune aprobarea Contractului si Acordul colectiv de munca la nivelul Consiliului Local  al  Municipiului Iasi;

In baza art.30, din Legea nr.130/1996 - Legea contractelor colective de munca republicata;

Luand in considerare Legea 53/2003- Codul muncii, Titlul VIII, Legea 154/1998 modificata si completata ulterior, precum si Codul Fiscal;

In conformitate cu art.41-Constitutia Romaniei , cu art.72 din Legea 188/1999 republicata , coroborat cu Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparantei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

Având în vedere amendamentul  propus şi aprobat în plenul şedinţei privind modificarea art. 51 alin. 3 al acordului colectiv de munca,care va avea următorul cuprins: Sunt considerate cursuri de perfecţionare profesională în interesul instituţiei specializările postuniversitare în specialitatea administraţie publice sau pe profilul specializării funcţiei angajatorului, precum şi orice curs organizat de instituţii specializate şi agreate  de angajatori dacă sunt pe specialităţile menţionate  mai sus, când se impune.

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTARASTE:

 

Art.1  Aprobarea Contractului  si  Acordului  colectiv de munca pentru functionarii publici si salariatii aparatului de specialitate al primarului, precum si pentru institutiile si serviciile publice de interes local, conform proiectului anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare.          

ART.2 Imputerniceste  Primarul  Municipiului Iasi sa semneze  Contractul si Acordul colectiv de munca 2010-2011 in forma definitiva.

ART.3  Primarul  si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

       

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                                     

Nr. 450  din 21 decembrie 2010

 

CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

 

              În baza Legii nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, a Constituţiei României - art. 41 alin. (5), a Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 195/2006 Legea-cadru a descentralizării, se încheie prezentul Contract colectiv de muncă între cele două părţi contractante:

 

1.                  Primăria municipiului Iasi. , cu sediul în str.Stefan cel Mare si Sfant  nr.11, reprezentată prin domnul Gheorghe  Nichita, primar al municipiului Iasi   în calitate de angajator;

 

2.                  Salariaţii aparatului de specialitate al primarului,  salariaţi cu contract individual de muncă, numiţi în continuare salariaţi, reprezentaţi prin  doamna Gabriela Margrid Chisalita , preşedintele Sindicatului “SINDIPRIM” şi Comitetul sindical, denumit în continuare sindicat.

 

OBIECTUL  CONTRACTULUI  COLECTIV  DE  MUNCĂ

 

Prezentul Contract colectiv de muncă are ca scop desfăşurarea corespunzătoare a activităţii instituţiei, promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, eliminarea conflictelor de muncă sau preîntâmpinarea grevelor, precum şi asigurarea premiselor pentru o îndeplinire în bune condiţii a obligaţiilor salariaţilor, izvorâte din raporturile juridice de muncă.

 

CAPITOLUL  I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1. Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea  Contractului colectiv de muncă la nivel de instituţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art. 2. (1) Prezentul Contract colectiv de muncă se încheie pe durată de 1 an.

 (2) Dacă niciuna dintre părţi nu denunţă Contractul colectiv de muncă cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou contract colectiv de muncă, dar nu mai mult de 12 luni.

Art. 3. (1) Orice solicitare de modificare a prezentului Contract colectiv de muncă va face obiectul unei negocieri. Anual, părţile pot iniţia procedura negocierii clauzelor contractului colectiv de muncă, în condiţiile legii, orice modificare a actului urmând a fi făcută prin act adiţional.

 (2) Cererea de modificare va fi adusă la cunoştinţă în scris celeilalte părţi cu cel puţin 30  zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

 (3) Cererile de modificare a Contractului colectiv de muncă vor fi depuse de către reprezentantul Sindicatului “SINDIPRIM” la angajator, şi de către reprezentantul angajatorului, la Sindicatul “SINDIPRIM”.

 (4) Modificările aduse Contractului colectiv de muncă produc efecte de la data stabilită de părţi şi numai pentru viitor.

Art. 4 Suspendarea şi încetarea Contractului colectiv de muncă are loc potrivit legii.

Art. 5 (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul Contract colectiv de muncă nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau vor fi stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) sau prin contractul colectiv unic la nivel naţional.

 (2) În situaţia în care, în privinţa drepturilor ce decurg  din prezentul Contract colectiv de muncă, intervin reglementări legale mai favorabile salariaţilor, acestea vor completa Contractul colectiv de muncă.

 

CAPITOLUL II

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI DE REPAUS

 

Art. 6 (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, sau de 40 de ore pe săptămână.                        .

Art. 7 (1) La solicitarea şi/sau din dispoziţia angajatorului salariaţii vor efectua muncă suplimentară.

 (2) Efectuarea muncii suplimentare nu se poate face fără acordul salariaţilor, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.

 (3) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

 (4) Durata timpului de muncă ce include şi orele suplimentare efectuate de salariaţi poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă calculată pe o perioadă de referinţă de 3 luni (începând cu prima lună din an) să nu depăşească 48 de ore pe săptămână, conform legii.

 (5) Munca suplimentară se compensează cu ore libere (recuperare) sau se plăteşte conform prevederilor legale.

 (6) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare. Angajaţii pot fi chemaţi să efectueze ore suplimentare numai cu consimţamântul lor, cu execpţia situaţiilor de forţă majoră.

Art. 8 (1) Programul de lucru, orele de începere şi terminare a programului de lucru şi a programului de relaţii cu publicul vor fi stabilite prin regulamentul de ordine interioară, cu consultarea  sindicatului.

 (2) Nerespectarea programului de lucru cu publicul de către salariaţii cu atribuţii în acest sens dă dreptul angajatorului să aplice sancţiuni disciplinare, inclusiv desfacerea disciplinară a Contractului individual de muncă, prevăzute de lege şi/sau să dispună măsura de schimbare din funcţie şi numirea într-o altă funcţie vacantă. Aceste măsuri vor fi luate după cercetarea prealabilă şi la propunerea comisiei de anchetă disciplinară, respectându-se procedura legală.

Art. 9 (1) Salariaţii ai caror copii se nasc incepand cu 1 ianuarie 2011 pot beneficia obtional de urmatoarele drepturi:

a)      Concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, precum si de o indemnizatie lunara ;

b)      Concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara;

(2) Salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, vătămătoare, grele sau periculoase, beneficiază de reducerea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi, şi nu pot fi solicitaţi să efectueze ore suplimentare, cu exceptia cazurilor justificate  de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activitatii respective sau a unor situatii aparute fortuit.

(3) Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin consultarea institutiilor abilitate prin lege sa constate acest lucru la cererea uneia dintre parti.

(4)  La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii pot fi consultati la  modificarea duratei de lucru, acordarea de concedii suplimentare si stabilirea conditiilor de munca.

(5) Decizia medicului de medicina muncii sau a institutiilor abilitate cu controlul conditiilor de munca sunt obligatorii pentru parti.

 

MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

 

Art. 10 (1) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22.00-06.00, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în minus faţă de aceste limite.

 (2) Salariaţii care prestează muncă în timpul nopţii beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de  25% din salariul de bază, în condiţiile legii.

 

ZILELE DE SĂRBĂTOARE ŞI REPAUS

 

Art. 11 (1) Se consideră sărbători legale şi sunt zile de repaus următoarele:

- Anul Nou - 3 zile (31 dec, 1-2 ianuarie);

- 24 Ianuarie Sarbatoare Nationala

- Prima,  a doua si a treia zi de Sfintele Paşti;

- Ziua internaţională a muncii - (1 mai);

- Prima şi a doua zi de Rusalii;

- Adormirea Maicii Domnului - (15 august);

- Ziua Naţională a României - (1 Decembrie);

- 14 octombrie -Sfanta Parascheva

- Crăciun (24dec.,  prima , a doua  si a treia zi de Craciun);

- Două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

 (2) Zile de repaus - sâmbăta şi duminica.

 (3) Fac execpţie salariaţii care prin natura funcţiei şi activităţii, trebuie să asigure permanenţa.

 (4) Pentru persoanele care se află în concediu de odihnă, zilele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu vor fi luate în calculul concediului de odihnă.

 (5) Pentru realizarea unor zile libere din preajma sărbătorilor, de comun acord, se poate hotărî recuperarea acestora în zilele de sâmbăta şi duminica, munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară.

 

DURATA REDUSĂ DE LUCRU

 

Art. 12 (1) Salariaţii au dreptul la reducerea duratei normale a muncii, la solicitarea expresă, cu acordul angajatorului,  în următoarele situaţii:

- studenţii de la facultăţile de zi : cu ˝ din normă;

- salariaţii care urmează diferite forme de învăţământ cu durata mai mare de o lună, cu reducerea programului cu 2-4 ore;

- alte situaţii speciale.   

 (2)  În situaţiile prevăzute la alin. (1), drepturile salariale urmează a fi acordate proporţional cu durata de muncă efectiv lucrată. 

 (3) În conformitate cu art. 35 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatului, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru, fără a afecta drepturile salariale, cu ocazia participării la acţiunile stabilite de Sindicatul ,SINDIPRIM”, Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) şi C.N.S. “Cartel Alfa”, fără a depăşi 5 zile lunar.

                       

CONCEDIUL DE ODIHNĂ ŞI ZILE LIBERE PLĂTITE

 

Art. 13 (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, în condiţiile legii. La calculul concediului de odihnă se scade perioada concediilor fără salar.

 (2) Concediul de odihnă se acordă, conform legii, în funcţie de vechimea în muncă, după cum urmează:

- 21 zile lucrătoare - până la 10 ani vechime;

- 25 zile lucrătoare -  peste 10 ani vechime.       

 (3) Aprobarea efectuării concediului de odihnă este obligatorie pentru angajator, iar efectuarea sa este obligatorie pentru salariat.

 (4) Programarea concediului de odihnă poate fi făcută fracţionat, angajatorul însă fiind obligat să aprobe programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile concediu de odihnă neîntrerupt.

(5) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat în condiţiile legii.

(6) Salariatul poate fi rechemat, în scris, din concediul de odihnă, în condiţiile legii.

(7) În cazul în care ambii soţi lucrează în Primăria municipiului Iasi,  aceştia au dreptul la efectuarea concediului de odihnă în acceaşi perioadă.

(9) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente din viaţa familială şi personală a salariatului, după cum urmează:

- căsătoria salariatului: 5 zile;

- căsătoria unui copil al salariatului: 3 zile;

- naşterea unui copil al salaritului: 3 zile;

- chemări la Centrul Militar (pe bază de acte: pentru mobilizare, concentrare etc): o zi;

- donări de sânge: o zi (în ziua donării);

- control medical anual: o zi.                        

(10) Salariaţii care sunt încadraţi într-un grad de handicap, au dreptul la 2 zile de concediu de odihnă suplimentar.

 

CONCEDIUL FĂRĂ SALAR

                                                                                   

Art. 14 (1) Într-un an calendaristic, salariaţii au dreptul la concediu fără plată de până la 90 de zile lucrătoare.

(2) Salariaţii au dreptul la concediu fără plată în următoarele cazuri:

a) susţinerea examenului de admitrere în instituţiile de învăţământ superior, master ori doctorat, cât şi a examenului de diplomă.

b) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate;

c) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, pe perioada indicată în certificatul medical;

d) efectarea unui tratament medical în ţară sau stăinătate, dacă salaritul nu se află în concediu medical ;

e) pentru participarea la grevă.

(3) Acordarea concediului fără plată se face de către angajator, la solicitarea salariatului, iar pentru alte interese personale decât cele prevăzute la alin. (2), pe baza propunerii şefului de compartiment, în condiţiile în care realizarea atribuţiilor ce revin compartimentului respectiv nu este perturbată.

 

ÎNVOIRI

 

Art. 15 (1) La cererea salariatului, se acordă ore de învoire, până la o zi, fără plată, sau cu posibilitatea de recuperare, în următoarele situaţii:

- efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

- citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau la instanţele judecătoreşti;

- alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea unităţii permite.

 (2) În caz de nerecuperare, salariul este plătit proporţional cu timpul efectiv lucrat.

 

CAPITOLUL III

SALARIZARE, DREPTURI, FACILITĂŢI, INDEMNIZAŢII ŞI SPORURI

 

Art. 16 (1) Pentru munca prestată, salariaţii au dreptul la un salar şi/sau îndemnizaţie în lei, corespunzătoare funcţiei pe care o ocupă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 (2) La salariul şi/sau îndemnizaţia stabilită, vor fi aplicate toate indexările şi compensările stabilite de lege.

 (3) Pe lângă sporurile şi indemnizaţiile incluse în salariul de bază conform Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului bugetar plătit din fonduri publice (spor de vechime, indemnizaţie de conducere) salariaţii vor beneficia şi de alte sporuri conform actelor normative in vigoare .                                           .

(4) Dispoziţiile prezentului articol urmează a se corela cu prevederile Legii-cadru a salarizarii unitare.

(5) Sporurile la salariul de bază care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în anexele care cuprin salariile de bază pentru unităţile bugetare din aceste domenii.

 

CAPITOLUL IV

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

Secţiunea I-a. Obligaţiile salariaţilor

 

Art. 17 Salariaţii au obligaţia să respecte angajamentul de loialitate şi fidelitate şi sunt datori să-şi consacre activitatea profesională îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, potrivit funcţiei încredinţate, în vederea realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din Municipiul Iasi.

Art. 18 Salariaţii sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu prevăzute în legi şi regulamente şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă un prejudiciu instituţiei.

Art. 19 Salariaţii au obligaţia ca în cadrul programulul de muncă să dea dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor politice, care nu trebuie să influenţeze în nici un mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art. 20 (1) Fiecare salariat, indiferent de funcţia pe care o ocupă, răspunde de ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate. El este obligat să se conformeze ordinelor şi instrucţiunilor şefilor ierarhici, cu excepţia cazurilor când acestea sunt vădit ilegale, ori de natură să prejudicieze un interes public sau să lezeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei. În această situaţie, salariatul are obligaţia de a face cunoscut, în scris, conducerii instituţiei, motivul refuzului său de a duce la îndeplinire ordinul sau instrucţiunea primită.

 (2) Personalul cu funcţie de conducere răspund pentru ordinele pe care le dă angajaţilor din subordine, în condiţiile legii.

Art. 21 Salariaţii trebuie să dea dovadă de discreţie profesională în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor.

Art. 22 Salariaţii au datoria să furnizeze publicului, în timpul serviciului, informaţiile cerute, în condiţiile legii.

Art. 23 Salariaţii sunt obligaţi să colaboreze între ei pentru ducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

Art. 24 Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, salariaţii sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice act de natură să compromită prestigiul funcţiei pe care o deţin şi al instituţiei.

Art. 25 (1) Este interzis salariaţilor ca, direct sau indirect, să solicite, sau să facă să li se promită, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea poziţiei lor, daruri sau alte avantaje.

 (2) În vederea asigurării creşterii calităţii serviciului public, pentru o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică locală, salariaţii sunt obligati să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită a personalului contractual - Legea nr. 477/2004. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, conform legilor în vigoare, a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor Codulului de conduită a personalului contractual - Legea nr. 477/2004 - după caz.

(3) Salariaţii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile anexei 1 pct. B din H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, şi anume:

a) să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

b) să fie calm, politicos şi respectuos pe întreaga perioadă de realizare a relaţiei cu publicul;

c) să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul;

d) să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;

e) să respecte principiul confidenţialităţii;

f) să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt înţelese de cetăţean;

g) să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în problema sa în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;

h) să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către cetăţean a violenţei verbale/fizice. Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor privind standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu publicul dă dreptul angajatorului să dispună măsuri de schimbare din funcţie şi/sau (după caz) de suspendare pe o perioadă determinată a Contractului individual de muncă ori de încetare a Contractului individual de muncă conform prevederilor legale în vigoare, pentru acei salariaţi care, în relaţia lor cu publicul, nu respectă obligaţiile înscrise mai sus. Aceste măsuri vor fi luate după cercetarea prealabilă şi la propunerea comisiei de disciplină, respectându-se procedura legală.

 (4) În situaţia în care la nivelul Primăriei municipiului Iasi sau la nivelul unor compartimente de muncă (direcţii, servicii, birouri) se impune implementarea unor măsuri de reorganizare a activităţii pentru realizarea la timp şi de calitate a serviciilor către cetăţenii municipiului Iasi  angajatorul poate dispune prin act administrativ mutarea temporară sau definitivă a salariaţilor dintr-un compartiment de muncă în altul, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Mutarea temporară sau definitivă dispusă în condiţiile aliniatului precedent va fi făcută numai dacă salariatul îndeplineşte cerinţele de ocupare a postului din compartimentul de muncă în care urmează să-şi desfăşoare activitatea, fără reducerea drepturilor salariale şi cu consultarea prealabilă a Sindicatului “SINDIPRIM “.

                       

Secţiunea a II-a. Obligaţiile angajatorului

 

Art. 26  Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi a elementelor care privesc relaţiile de muncă;

b) să asigure condiţii tehnice şi organizatorice necesare realizării sarcinilor de muncă;

c) să prevadă în proiectele de buget (inclusiv în rectificările de buget) toate sumele necesare respectării prevederilor Contractului colectiv de muncă;

d) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul individual de muncă şi din Contractul colectiv de muncă, cu respectarea termenelor prevăzute de acestea;

e) să consulte Sindicatul în probleme susceptibile să afecteze drepturile şi interesele  salariaţilor;

f) să reţină şi să vireze contribuţia şi impozitele datorate de salariaţi şi aflate în sarcina instituţiei, în condiţiile legii;

g) să asigure realizarea evidenţei nominale a salariaţilor şi să elibereze, la solicitarea salariaţilor, documente care să ateste calitatea de salariat, pentru a-şi putea valorifica drepturile ce decurg din aceasta;

h) să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru realizarea programelor de perfecţionare a salariaţilor, în conformitate cu prevederile legale, care reglementează pregătirea şi formarea profesională;

i) să asigure programe de reconversie profesională pentru acei salariaţi care s-au îmbolnăvit şi nu-şi mai pot continua activitatea în acel loc de muncă (conform recomandării medicului de medicină a muncii);

j) să asigure condiţii de muncă specifice, conform legii, pentru femeile gravide şi pentru femeile care alăptează;

k) să iniţieze, în timp util, puneri de acord şi consultări cu Sindicatul referitoare la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi afectaţi şi de atenuare a consecinţelor acestor concedieri.

 

CAPITOLUL V

MĂSURI PRIVIND CONDIŢIILE DE MUNCĂ, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII  ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ

 

Art. 27 Părţile se obligă să depună toate eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem organizat, având drept scop menţinerea şi amelionarea condiţiilor de muncă.

Art. 28 (1) Angajatorul are obligaţia, prin şefii de birouri/servicii şi direcţii, să asigure o organizare raţională a muncii în funcţie de profilul activităţii. Prin organigramă va fi stabilit numărul optim de personal pentru fiecare compartiment de muncă în parte şi specialitatea necesară postului.

 (2) În funcţie de numărul de personal stabilit şi de structura acestuia, angajatorul are obligaţia să asigure dotările (mobilier, birotică, aparatură etc.) şi condiţiile necesare (curăţenie, lumină naturală, lumină electrică, aer condiţionat, aerisire, căldură, umiditate) pentru buna desfăşurare a activităţii.                         

 (3) Angajatorul va asigura şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor sanitare, electrice, de încălzire, de aer condiţionat etc.

 

SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

 

Art. 29 (1) Angajatorul are obligaţia, conform normelor de protecţie a muncii în vigoare, să asigure prin bugetul local sumele necesare pentru condiţiile optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.

 (2) Pentru protecţia şi securitatea salariaţilor în procesul muncii, angajatorul are obligaţia de a asigura, prin intermediul compartimentelor de specialitate şi a tuturor şefilor compartimentelor de muncă, următoarele:

a) efectuarea instructajelor de sănătate şi securitate a muncii la angajare, periodic şi la schimbarea locului de muncă;

b) verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturilor din birouri;

c) verificarea periodică a instalaţiilor de gaze naturale şi a sobelor precum şi curăţarea acestora în scopul evitării accidentelor;

d) echipamentul de protecţia muncii necesar, atât pentru sezonul rece cât şi pentru perioada de vară, pentru portari, paznici, electricieni, şoferi, instalatori, femei de serviciu şi alte categorii de personal de deservire, prin procurarea de halate, uniforme, pâslari, şube, pelerine, căciuli, echipamente electroizolante, măsuri de protecţie etc.

e) vaccinarea anuală a salariaţilor împotriva epidemiilor şi a epizootiilor;

f) asigurarea apei minerale sau a apei plate pe toată perioada anului calendaristic;

g) salariaţii beneficiază gratuit de serviciile medicale ale  unui cabinet de medicină a muncii ale cărui  cheltuieli de funcţionare sunt suportate de la bugetul local.

 (3) Salariaţii au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;

b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidentare sau să deranjeze activitatea colegilor;

c) să utilizeze mijloace de protecţia muncii individuale din dotare corespunzătoare scopului pentru care au fost acordate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;

d) să anunţe în cel mai scurt timp Serviciul Patrimoniu propriu sau ofiţerul de serviciu când observă o defecţiune la instalaţia electrică, gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii. Sub acest aspect, Serviciul Pază şi Ordine are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a nu permite introducerea în clădirea instituţiei a unor substanţe toxice, inflamabile sau explozive;

e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locurile pentru fumat special amenajate.                

 

MĂSURI PENTRU  MENŢINEREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ

 

Art. 30 (1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, angajatorul îşi asumă obligaţia de a solicita şi susţine cuprinderea şi aprobarea în bugetul instituţiei de fonduri îndestulătoare, menite să asigure:

- dotarea fiecărui salariat mu mijloace materiale suficiente în vederea desfăşurării activităţii la locul de muncă, în raport cu specificitatea postului ocupat ;

- asigurarea unui microclimat firesc şi natural, în funcţie de factorii meteorologici, menit să asigure confortul fizic al salariaţilor în orice anotimp;

- asigurarea unui mediu la locul de muncă, propice concentrării în vederea elaborării şi finalizării atribuţiilor de serviciu repartizate fiecărui salariat;

(2) În vederea dotării fiecărui salariat cu mijloace materiale suficiente în vederea desfăşurării activităţii la locul de muncă, proprii fiecărui loc de muncă, în raport cu specificitatea postului ocupat, după consultarea comitetului sindical, angajatorul va efectua, trimestrial, achiziţii publice de asemenea mijloace materiale, urmând ca acestea să fie distribuite tuturor salariaţilor, fără vreo discriminare, în raport cu specificul postului ocupat de fiecare în parte.

(3) Angajatorul va lua măsuri pentru asigurarea unui microclimat firesc şi natural, în funcţie de factorii meteorologici, menit să asigure confortul fizic al salariaţilor în orice anotimp.

 

MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

 

Art. 31 (1) Angajatorul are obligaţia să asigure protecţia salariaţilor împotriva ameninţărilor, calomniilor şi violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, prin organele de pază şi ordine publică, Direcţia poliţiei comunitare, precum şi prin asistenţa juridică gratuită asigurată de către consilierii juridici ai instituţiei. De asemenea, va asigura prezenţa unui poliţist comunitar, în timpul orelor de lucru, la ghişeele de relaţii cu publicul.                         

 

MUNCA ŞI PROTECŢIA FEMEILOR

 

Art. 32  Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile, fiind interzisă orice discriminare.

Art. 33  (1) La angajare, femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

(2) Încadrarea pe post şi salariul vor fi stabilite în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu va fi o piedică la promovare.

Art. 34 (1) Femeile gravide, începând cu luna a cincea de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi.

(2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu pot fi trimise în alte localităţi, pentru durată mai mare de o zi, decât cu acordul lor.

Art. 35  În anumite situaţii, prevăzute de legislaţia în vigoare, femeile au dreptul la prestarea muncii cu fracţiune de normă de şase sau patru ore pe zi care va fi considerată ca activitate cu normă întreagă la calcularea vechimii în muncă.

Art. 36 Pentru femeile gravide, începând cu luna a cincea, munca în timpul nopţii este interzisă.

Art. 37 (1) Femeile au dreptul la concediu prenatal sau postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor, în condiţiile legii

(2) Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere pentru creşterea copilului se va face pe acelaşi post sau, în caz de desfiinţare a postului, pe un post similar.           

Art. 38 Femeile, salariate ale instituţiei, beneficiată de toate drepturile prevăzute de O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

 

CAPITOLUL VI

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ

 

Art. 39 (1) În vederea stabilirii concrete a drepturilor şi obligaţiilor salariaţilor, angajarea se face prin încheierea contractului individual de muncă.

(2) Contractul individual de muncă se încheie în condiţiile  legii, cu respectarea prevederilor Contractului colectiv de muncă.

(3) Nu vor fi incluse în contracte individuale prevederi mai puţin avantajoase pentru salariaţi decât cele cuprinse în Contractul colectiv de muncă.

(4) Contractul individual de muncă va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:

- obligaţiile părţilor, drepturile lor, felul muncii şi atribuţiile postului;

- date de identitate a părţilor;

- durata contractului individual de muncă;

- data de la care-şi produce efectul;

- semnăturile de acceptare a celor două părţi.

(5) Contractul individual de muncă se încheie în scris, câte un exemplar pentru fiecare parte, prin grija celui care angajează, pe o durată nedeterminată. Poate fi încheiat şi pe o perioadă determinată în cazurile şi modalităţile prevăzute de lege.

Art. 40 Angajarea şi încadrarea personalului.

(1) Încheierea contractului individual de muncă se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul îndeplinirii condiţiilor cerute, aptitudinilor şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri politice, religioase, de orientare sexuală etc., pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii.

(2) Poate fi salariat al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului local, persoana care îndeplineşte cel puţin următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minim 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) este aptă din punct de vedere medical pentru postul pe care urmează să îl ocupe;

f) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care impiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea activităţii publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

(3) Salariaţii, debutanţi în profesie, vor trece printr-o perioadă de probă stabilită în conformitate cu prevederile legale.

 (4) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă angajatorul poate stabili o perioadă de probă - conform legii. În situaţia în care în perioada de probă, la evaluarea activităţii, salariatul a obţinut calificativul “necorespunzător” - contractul individual de muncă al acestuia încetează potrivit art. 31 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Art. 41 Modificarea şi încetarea contractului individual de muncă se face în conformitate cu legea.

 

CAPITOLUL VII

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE

 

Art. 42  (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face pentru fiecare salariat, în raport cu realizarea obiectivelor individuale pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin lege.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie - 31 decembrie.

(3) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor care ocupă funcţii de execuţie se realizează de către conducătorii compartimentelor de muncă în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor care ocupă funcţii de conducere se va face de către conducătorul ierarhic superior.

Art. 43 Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă, stabilite conform legii, la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată, prin notarea criteriilor şi stabilire a calificativului.

Art. 44 Rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale, precum şi unele concluzii se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat de către cel care realizează evaluarea, acesta având obligaţia de a consemna în fişa de evaluare punctul de vedere al celui evaluat (în cazul în care între evaluator şi evaluat există diferenţe de opinie pe care evaluatorul nu şi le însuşeşte).

Art. 45 Calificativul acordat (de către evaluator) poate fi modificat conform deciziei conducătorului ierarhic superior, atunci când diferenţele de opinie dintre evaluator şi evaluat nu au putut fi soluţionate de comun acord şi, în acest caz, rezultatul evaluării i se aduce la cunoştinţă atât evaluatorului cât şi evaluatului.

Art. 46 Serviciul Resurse umane va gestiona procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

Art. 47 (1) Contestaţiile referitoare la calificativele acordate cu ocazia evaluării performanţelor profesionale individuale se formulează în termen de cinci zile de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat.

(2) Contestaţiile se adresează angajatorului sau, dacă este cazul, instanţei de judecată competente.

(3) Angajatorul va soluţiona contestaţiile în 10 zile calendaristice, comunicând rezultatul   salariatului.

(4) Angajatorul poate consulta comisia paritară.

(5) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa instanţei de judecată competentă, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VIII

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

 

Art. 48 (1) Angajatorul asigură informarea fiecărui salariat cu privire la conţinutul Regulamentului intern, prin afişare la sediu şi postare pe site-ul federaţiei.

Art. 49 Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit abateri disciplinare.

Art. 50 Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere disciplinară, sunt cele prevăzute de lege, cu respectarea procedurilor legale.

Art. 51 (1) Angajatorul şi salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse reciproc din vina şi în legătură cu munca lor.

 (2) Modul de stabilire a pagubei, dimensiunea răspunderii patrimoniale, modul şi termenele de recuperare a pagubelor sau a daunelor stabilite în sarcina angajatorului, respectiv salariaţilor sunt cele prevăzute de lege.

Art. 52 (1) Pentru faptele care constituie contravenţie, conform legii, angajatorul şi salariaţii răspund contravenţional, în cazul în care au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

 (2) În situaţia în care angajatorul sau salariaţii comit fapte care, potrivit legii, constituie infracţiuni, vor suporta răspunderea penală, conform prevederilor legale.

Art. 53 (1) Conflictele de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă vor fi soluţionate de instanţele stabilite conform Codului de procedură civilă.

 (2) Cererile referitoare la cauzele conflictelor de muncă dintre angajator şi Sindicatul “SINDIPRIM” se adresează de către reclamant Tribunalului Iasi.   

Art. 54 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin şi a normelor de conduita profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

 (2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

i) refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative referitoare la personalul contractual din instituţiile bugetare.

Art. 55 (1) Pentru comiterea unor abateri grave de către salariat, angajatorul poate dispune concedierea pe motive care ţin de persoana salariatului sau desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 (2) Înainte de a dispune măsurile de sancţionare, se va efectua cercetarea disciplinară prealabilă, cerându-se şi punctul de vedere al comisiei de cercetare desciplinară.

 

CAPITOLUL IX

MĂSURI CU PRIVIRE LA SINDICAT ŞI LA PROTECŢIA CELOR ALEŞI ÎN ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI

 

Art. 56 (1) Sediul Sindicatului “SINDIPRIM “ este în clădirea administrativă din str.Stefan cel Mare,  unde se vor asigura toate dotările necesare (telefon, fax, mobilier, consumabile, calculator, acces la internet, televizor, radio, etc.)

 (2) Cheltuielile de funcţionare a acestui birou vor fi suportate de către instituţie.

Art. 57 (1) Membrilor aleşi în organele de conducere ale sindicatului şi ai Comisiei de cenzori nu li se poate modifica contractul individual de muncă, fără consimţământul scris al lor ori al organului de conducere sindical în care au fost aleşi. Componenţa organului de conducere al Sindicatului “SINDIPRIM” şi orice modificare a acesteia va fi adusă la cunoştinţa Angajatorului.

 (2) Membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatului şi ai Comisiei de cenzori nu vor fi obstrucţionaţi, şicanaţi, ameninţaţi pentru acţiunile şi poziţiile acestora în activitatea sindicală pe care o desfăşoară sau în legătură cu aceasta.

 (3) La solicitarea preşedintelui de sindicat sau a înlocuitorului de drept al acestuia, membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatului şi ai Comisiei de cenzori au acces imediat sau cu prioritate la şeful instituţiei, pentru probleme privind activitatea sindicală.

Art. 58 (1) Preşedintele de sindicat sau înlocuitorul de drept al acestuia va participa la şedinţele de conducere ale instituţiei ca invitat.

 (2) La şedinţele sau în comisiile în care se discută şi se fac propuneri cu privire la probleme legate de salariaţii instituţiei, la stabilirea organigramei şi a numarului de personal, salarizare, condiţii de muncă, angajare, premierea personalului, preşedintele de sindicat sau înlocuitorul de drept al acestuia va fi invitat în scris sau cooptat în comisiile respective.

(3) Organigrama şi statul de personal şi de funcţii vor fi adoptate cu consultarea Sindicatului şi vor fi însoţite de avizul consultativ al acestuia.

Art. 59 (1) Sindicatul îşi va desemna reprezentanţii în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, în comisiile de disciplină, în comisiile paritare, în condiţiile legii.

 (2) Sindicatul are dreptul să se întrunească în şedinţe şi să organizeze manifestări culturale în sălile de şedinţe ale instituţiei, în mod gratuit.

Art. 60 Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor din conducerea sindicatului la întruniri şi şedinţe în ţară şi străinătate, care au ca scop promovarea intereselor salariaţilor, vor fi suportate de către instituţie, pe bază de delegaţie, conform legii.

Art. 61 (1) Membrii  aleşi  în structurile de conducere  ale sindicatului, care vor fi  scoşi  din procesul de muncă pentru activităţi sindicale, îşi vor păstra toate drepturile salariale, inclusiv sporul de conducere corespunzător funcţiei deţinute anterior şi vor beneficia de toate drepturile prevăzute în contractul colectiv de muncă.

(2) După expirarea mandatului pentru care a fost ales, instituţia este obligată să asigure acestuia funcţia deţinută anterior sau una echivalentă, cu acordul celui vizat. Perioada de exercitare a mandatului se consideră vechime în muncă.

(3) Prevederile de la punctul (2) sunt valabile şi în situaţia în care salaraiatul a fost ales sau numit într-o funcţie de demnitate publică.

Art. 62 Angajatorul are obligaţia să pună la dispoziţia conducerii Sindicatului “SINDIPRIM” pentru documentare şi analize statistice, date cu privire la salarizarea personalului, sancţiuni, promovări, execuţia bugetară la anumite perioade, obiectivele instituţiei etc.

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 64 Sumele necesare respectării prevederilor prezentului Contract de muncă vor fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de către Consiliul local al municipiului Iasi, prin hotărâre.

Art. 65 (1) Prezentul Contract colectiv de muncă intră în vigoare de la data înregistrării la Inspectoratul teritorial de Muncă a judeţului Iasi şi produce efecte pentru toţi salariaţii instituţiei, cu contract individual de muncă, indiferent de data angajării sau de afilierea la sindicat.

(2) Salariaţii instituţiei, care beneficiază de prevederile prezentului contract colectiv de muncă, vor plăti o cotizatie lunară de 9 lei, pentru desfăşurarea negocierilor colective şi pentru înregistrarea şi executarea acestuia, care va fi reţinută pe statul de plată şi virată în contul nr.          RO62BTRL02401205D62852XX , deschis la B.T. Iasi.

(3) Cotizatia, astfel reţinută, este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit.

 (4)De prevederile prezentului  Contract   si  Acord Colectiv de Munca beneficiaza conform statelor de functii si organigramelor aprobate, salariati din urmatoarele unitati:

a) Municipiul  Iasi;

b)Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi;

c)Directia de Asistenta Comunitara Iasi ;

·                     Camin batrani “Sfantii Imparati Constantin si Elena”;

·                     Caminul  de pensionari “Sfanta Cuvioasa Parascheva”;

·                     Cantina de ajutor social ;

d)Casa de Cultura a Municipiului Iasi “Mihai Ursachi”

e)Politia Comunitara Iasi;

f)Ateneu Tatarasi

 

ACORD  COLECTIV

 

În baza Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 833/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, a Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, a Constituţiei României - art. 41 alin.5, a Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 195/2006 - Legea-cadru a descentralizării, se încheie prezentul Acord colectiv între cele două părţi contractante:

 

3.                  Primăria municipiului Iasi , cu sediul în str.Stefan cel Mare si Sfant. nr. 11, reprezentată prin domnul Gheorghe Nichita, primar al municipiului Iasi  în calitate de angajator.

 

4.                  Salariaţii aparatului de specialitate al primarului,  salariaţi care au statutul de funcţionari publici, numiţi în continuare salariaţi, reprezentaţi de doamna Gabriela Margrid Gabriela , preşedintele Sindicatului Salariatilor din Administratia Publica Locala  Iasi   “SINDIPRIM” şi Comitetul sindical, denumit în continuare sindicat.

 

OBIECTUL ACORDULUI COLECTIV

 

 Prezentul Acord colectiv are ca scop desfăşurarea corespunzătoare a activităţii instituţiei, promovarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor, eliminarea conflictelor de muncă sau preîntâmpinarea grevelor, precum şi asigurarea premiselor pentru o îndeplinire în bune condiţii a obligaţiilor salariaţilor, izvorâte din raporturile juridice de muncă.

 

CAPITOLUL  I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea  Acordului colectiv  la nivel de instituţie şi se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

Art. 2 (1) Prezentul Acord colectiv se încheie pe durată de un 1 an.

 (2) Dacă niciuna dintre părţi nu denunţă Acordul colectiv cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, valabilitatea acestuia se prelungeşte până la încheierea unui nou acord colectiv de muncă, dar nu mai mult de 12 luni. Anual, părţile pot iniţia procedura negocierii clauzelor acordului colectiv de muncă, în condiţiile legii, orice modificare a actului urmând a fi făcută prin act adiţional.

Art. 3 (1) Orice solicitare de modificare a prezentului Acord colectiv va face obiectul unei negocieri.

(2) Cererea de modificare se aduce la cunoştinţă în scris celeilalte părţi cu cel puţin 30  zile înainte de data propusă pentru începerea negocierilor.

(3) Cererile de modificare a Acordului colectiv vor fi depuse de către reprezentantul Sindicatului “SINDIPRIM” la angajator, şi de către reprezentantul angajatorului, la Sindicatul “SINDIPRIM”.

(4) Modificările aduse Acordului colectiv produc efecte de la data stabilită de părţi şi numai pentru viitor.

Art. 4 Suspendarea şi încetarea  Acordului colectiv are loc potrivit legii.

Art. 5 (1) Drepturile salariaţilor prevăzute în prezentul Acord colectiv nu pot să reprezinte cauza reducerii altor drepturi colective sau individuale care au fost stabilite sau se vor stabili prin  acordurile încheiate la nivelul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.)

 (2) În situaţia în care, în privinţa drepturilor ce decurg  din prezentul Acord colectiv, intervin reglementări legale mai favorabile salariaţilor, acestea vor completa Acordul colectiv.

 

CAPITOLUL II

TIMPUL DE MUNCĂ ŞI DE REPAUS

 

Art. 6 (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, sau de 40 de ore pe săptămână.

Art. 7 (1) La solicitarea şi/sau din dispoziţia angajatorului salariaţii vor efectua muncă suplimentară.

(2) Efectuarea muncii suplimentare nu se poate face fără acordul salariaţilor, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori  înlăturării consecinţelor unui accident.

(3) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(4) Durata timpului de muncă ce include şi orele suplimentare efectuate de salariaţi poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă calculată pe o perioadă de referinţă de 3 luni (începând cu prima lună din an) să nu depăşească 48 de ore pe săptămână, conform legii.

(5) Munca suplimentară se compensează cu ore libere (recuperare) sau se plăteşte conform prevederilor legale.

(6) Orele prestate, la solicitarea angajatorului, peste programul normal de lucru stabilit în unitate sunt ore suplimentare. Angajaţii pot fi chemaţi să efectueze ore suplimentare numai cu consimţamântul lor, cu execpţia situaţiilor de forţă majoră.

Art. 8 (1) Programul de lucru, orele de începere şi terminare a programului de lucru şi a programului d relaţii cu publicul vor fi stabilite prin regulamentul de ordine interioară, cu consultarea  sindicatului.

(2) Nerespectarea programului de lucru cu publicul de către salariaţii cu atribuţii în acest sens dă dreptul angajatorului să aplice sancţiuni disciplinare, inclusiv încetarea disciplinară a raportului de serviciu, prevăzute de lege şi/sau să dispună măsura de schimbare din funcţie şi numirea într-o altă funcţie vacantă. Aceste măsuri vor fi luate după cercetarea prealabilă şi la propunerea comisiei de anchetă disciplinară, respectându-se procedura legală.

Art. 9 (1) Salariatii  ai caror copii se nasc incepand cu data de 1 ianuarie 2011 pot beneficia optional de urmatoarele drepturi :

a)      Concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, precum si de o indemnizatie lunara;

b)      Concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, precum si de o indemnizatie lunara;              

(2) Salariaţii care lucrează în condiţii deosebite, vătămătoare, grele sau periculoase, beneficiază de reducerea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi, şi nu pot fi solicitaţi să efectueze ore suplimentare, cu exceptia cazurilor justificate  de prevederi exprese ale regulamentelor specifice activitatii respective sau a unor situatii aparute fortuit.

(3) Durata reducerii timpului normal de munca si categoriile de personal care beneficiaza de acest program se stabilesc prin consultarea institutiilor abilitate prin lege sa constate acest lucru la cererea uneia dintre parti.

(4)  La cererea uneia dintre parti, medicii de medicina muncii pot fi consultati la  modificarea duratei de lucru, acordarea de concedii suplimentare si stabilirea conditiilor de munca.

(5) Decizia medicului de medicina muncii sau a institutiilor abilitate cu controlul conditiilor de munca sunt obligatorii pentru parti.

 

MUNCA ÎN TIMPUL NOPŢII

 

Art. 10 (1) Se consideră muncă desfăşurată în timpul nopţii munca prestată în intervalul cuprins între orele 22.00-06.00, cu posibilitatea abaterii, în cazuri justificate, cu o oră în minus faţă de aceste limite.

(2) Salariaţii care prestează muncă în timpul nopţii beneficiază fie de program de lucru redus cu o ora faţă de durata normală a zilei de muncă, pentru zilele în care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte, fără ca aceasta sa ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de  25% din salariul de bază, în condiţiile legii.

 

ZILELE DE SĂRBĂTOARE ŞI REPAUS

 

Art. 11 (1) Se consideră sărbători legale şi sunt zile de repaus următoarele:

- Anul Nou - 3 zile (31 dec,1-2 ianuarie);

- 24 Ianuarie-Sarbatoare nationala;

- Prima,  a doua  si a treia zi de Sfintele Paşti;

- Ziua internaţională a muncii - (1 mai);

- Prima şi a doua zi de Rusalii;

- Adormirea Maicii Domnului - (15 august);

- Ziua Naţională a României - (1 Decembrie);

- 14 octombrie ;

- Crăciun (24 dec, prima, a doua si a treia zi de Craciun) ;

- două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

(2) Zile de repaus - sâmbăta şi duminica.

(3) Fac execpţie salariaţii care prin natura funcţiei şi activităţii, trebuie să asigure permanenţa.

(4) Pentru persoanele care se află în concediu de odihnă, zilele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu vor fi luate în calculul concediului de odihnă.

(5) Pentru acordarea unor zile libere din preajma sărbătorilor, de comun acord, se poate hotărî recuperarea acestora în zilele de sâmbăta şi duminica, munca respectivă nefiind considerată muncă suplimentară.

 

DURATA REDUSĂ DE LUCRU

 

Art. 12 (1) Salariaţii au dreptul la reducerea duratei normale a muncii, la solicitarea expresă, cu acordul angajatorului, în următoarele situaţii:

- studenţii de la facultăţile de zi: cu ˝ din normă;

- salariaţii care urmează diferite forme de învăţământ cu durata mai mare de o lună, cu reducerea programului cu 2-4 ore;

- alte situaţii speciale.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. 1, drepturile salariale urmează a fi acordate proporţional cu durata de muncă efectiv lucrată. 

(3) În conformitate cu art. 35 din Legea nr. 54/2003 - Legea sindicatelor, membrii aleşi în organele de conducere ale sindicatului, care lucrează nemijlocit în unitate în calitate de salariaţi, au dreptul la reducerea programului lunar de lucru, fără a afecta drepturile salariale, cu ocazia participării la acţiunile stabilite de Sindicatul ,,SINDIPRIM”,  Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (F.N.S.A.) şi C.N.S. “Cartel Alfa”, fără a depăşi 5 zile lunar.

                       

CONCEDIUL DE ODIHNĂ ŞI ZILE LIBERE PLĂTITE

Art. 13 (1) Salariaţii au dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă plătit, în condiţiile legii. La calculul concediului de odihnă se scade perioada concediilor fără salar.

(2) Concediul de odihnă se acordă, conform legii, în funcţie de vechimea în muncă, după cum urmează:

- 21 zile lucrătoare - până la 10 ani vechime;

- 25 zile lucrătoare -  peste 10 ani vechime.       

(3) Aprobarea efectuării concediului de odihnă este obligatorie pentru angajator, iar efectuarea sa este obligatorie pentru salariat.

(4) Programarea concediului de odihnă poate fi făcută fracţionat, angajatorul însă fiind obligat să aprobe programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 15 zile concediu neîntrerupt de odihnă.

(5) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi/sau reprogramat în condiţiile legii.

(6) Salariatul poate fi rechemat, în scris, din concediul de odihnă, în condiţiile legii.

(7) În cazul în care ambii soţi lucrează în Primăria municipiului IASI, aceştia au dreptul la efectuarea concediului de odihnă în acceaşi perioadă.                       

(9) În afara concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru evenimente din viaţa familială şi personală a salariatului, după cum urmează:

- căsătoria salariatului: 5 zile;

- căsătoria unui copil al salariatului: 3 zile;

- naşterea unui copil al salaritului: 3 zile;

- chemări la Centrul Militar (pe bază de acte: pentru mobilizare, concentrare etc): o zi;

- donări de sânge: o zi (în ziua donării);

- control medical anual: o zi.

(10) Salariaţii care sunt încadraţi într-un grad de handicap, au dreptul la două zile de concediu de odihnă suplimentar.

 

CONCEDIUL FĂRĂ SALAR

 

Art. 14 (1) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a salariatului, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 95 alin. (1) şi la art. 94 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 6 luni, fără ca perioadele cumulate de suspendare să depăşească 3 ani în cariera funcţionarului public în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice.

(2) Într-un an calendaristic, salariaţii au dreptul la concediu fără plată de până la 90 de zile lucrătoare.

(3) Salariaţii au dreptul la concediu fără plată în următoarele cazuri:

a) susţinerea examenului de admitrere în instituţiile de învăţământ superior, master ori doctorat, cât şi a examenului de diplomă.

b) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post în altă unitate;

c) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, pe perioada indicată în certificatul medical;

d) efectarea unui tratament medical în ţară sau stăinătate, dacă salaritul nu se află în concediu medical;

e) pentru participarea la grevă.

(4) Acordarea concediului fără plată se face de către angajator, la solicitarea salariatului, iar pentru alte interese personale decât cele prevăzute la alin. (2), pe baza propunerii şefului de compartiment, în condiţiile în care realizarea atribuţiilor ce revin compartimentului respectiv nu este perturbată.

(5) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice nu poate aproba cererea de suspendare a raportului de serviciu al salariatului dacă interesul personal legitim este justificat prin desfăşurarea de activităţi remunerate pe perioada suspendării raporturilor de serviciu.

 

ÎNVOIRI

 

Art. 15 (1) La cererea salariatului, se acordă ore de învoire, până la o zi, fără plată, sau cu posibilitatea de recuperare, în următoarele situaţii:

- efectuarea unor analize sau tratamente medicale;

- citaţii în faţa organelor de cercetare penală sau la instanţele judecătoreşti;

- alte situaţii când salariatul solicită şi activitatea unităţii permite.

(2) În caz de nerecuperare, salariul este plătit pentru timpul efectiv lucrat.

 

CAPITOLUL III

SALARIZARE, DREPTURI, FACILITĂŢI, ÎNDEMNIZAŢII ŞI SPORURI

 

Art. 16 (1) Pentru munca prestată, salariaţii au dreptul la un salar şi/sau îndemnizaţie în lei, corespunzătoare funcţiei pe care o ocupă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) La salariul şi/sau îndemnizaţia stabilită, vor fi aplicate toate indexările şi compensările stabilite de lege.

(3) Pe lângă sporurile şi indemnizaţiile incluse în salariul de bază sau suplimente salariale acordate conform Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului bugetar plătit din fonduri publice (spor de vechime, indemnizaţie de conducere) salariaţii vor beneficia şi de alte sporuri  conform actelor normative in vigoare.

(4) Dispoziţiile prezentului articol urmează a se corela cu prevederile Legii-cadru a salarizarii unitare.

(5) Sporurile la salariul de bază care sunt specifice unor domenii bugetare şi care se acordă personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevăzute, după caz, în anexele care cuprin salariile de bază pentru unităţile bugetare din aceste domenii.

 

CAPITOLUL IV

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

Secţiunea I-a. Obligaţiile salariaţilor

 

Art. 17 Salariaţii au obligaţia să respecte angajamentul de loialitate şi fidelitate şi sunt datori să-şi consacre activitatea profesională îndeplinirii atribuţiilor ce le revin, potrivit funcţiei publice încredinţate, în vederea realizării obiectivelor instituţiei şi rezolvării problemelor locuitorilor din municipiul Iasi.

Art. 18 Salariaţii sunt obligaţi să-şi îndeplinească cu corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu prevăzute în legi şi regulamente şi să se abţină de la orice fapte care ar putea să aducă un prejudiciu instituţiei.

Art. 19 Salariaţii au obligaţia ca în cadrul programului de muncă să dea dovadă de rezervă în manifestarea opiniilor politice, care nu trebuie să influenţeze în niciun mod imparţialitatea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art. 20 (1) Fiecare salariat, indiferent de funcţia publică pe care o ocupă, răspunde de ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce îi sunt încredinţate. El este obligat să se conformeze ordinelor şi instrucţiunilor superiorilor ierarhici, cu excepţia cazurilor când acestea sunt vădit ilegale, ori de natură să prejudicieze un interes public sau să lezeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei. În această situaţie, salariatul are obligaţia de a face cunoscut, în scris, conducerii instituţiei, motivul refuzului său de a duce la îndeplinire ordinul sau instrucţiunea primită.

(2) Salariaţii cu funcţie publică de conducere răspund pentru ordinele pe care le dau angajaţilor din subordine, în condiţiile legii.

Art. 21 Salariaţii trebuie să dea dovadă de discreţie profesională în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor lor.

Art. 22 Salariaţii au datoria să furnizeze publicului, în timpul serviciului, informaţiile cerute, în condiţiile legii.

Art. 23 Salariaţii sunt obligaţi să colaboreze între ei pentru ducerea la îndeplinire a îndatoririlor de serviciu şi să se suplinească în serviciu, în caz de absenţă, în cadrul specialităţii lor, potrivit dispoziţiilor şefului ierarhic.

Art. 24 Prin întregul lor comportament şi prin ţinută, salariaţii sunt obligaţi să se arate demni de consideraţia şi încrederea pe care o impune poziţia lor oficială şi să se abţină de la orice act de natură să compromită prestigiul funcţiei publice pe care o deţin şi al instituţiei.

Art. 25 (1) Este interzis salariaţilor ca, direct sau indirect, să solicite, sau să facă să li se promită, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea poziţiei lor, daruri sau alte avantaje.

(2) În vederea asigurării creşterii calităţii serviciului public, pentru o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi pentru eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie din administraţia publică locală, salariaţii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile Codului de conduită a funcţionarilor publici - Legea nr. 7/2004, republicată. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, contravenţională sau penală, după caz, conform legilor în vigoare, a salariaţilor care se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor Codulului de conduită a funcţionarilor publici - Legea nr. 7/2004, republicată. - după caz.

(3) Salariaţii sunt obligaţi să cunoască şi să respecte prevederile Anexei 1 pct. B din H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, şi anume:

a) să dea dovadă de disciplină atât în relaţiile cu cetăţenii, cât şi în cadrul instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea;

b) să fie calm, politicos şi respectuos pe întreaga perioadă de activitate în relaţia cu publicul;

c) să manifeste o atitudine pozitivă şi răbdare în relaţia cu cetăţeanul;

d) să folosească un limbaj adecvat şi corect din punct de vedere gramatical;

e) să respecte principiul confidenţialităţii;

f) să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte şi să se asigure că acestea sunt înţelese de cetăţean;

g) să îndrume cetăţeanul către serviciul de specialitate în problema sa în vederea obţinerii de informaţii detaliate care depăşesc competenţele structurii de asistenţă;

h) să întrerupă activitatea cu publicul numai în situaţia folosirii de către cetăţean a unui limbaj trivial, a formulării de ameninţări la adresa sa ori a utilizării de către cetăţean a violenţei verbale/fizice. Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a obligaţiilor privind standardul etic al personalului destinat asigurării relaţiei cu publicul dă dreptul angajatorului să dispună măsuri de schimbare din funcţie şi/sau (după caz) de suspendare pe o perioadă determinată a raportului de serviciu ori de încetare a raportului de serviciu conform prevederilor legale în vigoare, pentru acei salariaţi care, în relaţia lor cu publicul, nu respectă obligaţiile înscrise mai sus, după cercetarea disciplinară prealabilă. Aceste măsuri vor fi luate după cercetarea disciplinară prealabilă, la propunerea comisiei de disciplină, respectându-se procedura legală.

(4) În situaţia în care la nivelul Primăriei municipiului Iasi sau la nivelul unor compartimente de muncă (direcţii, servicii, birouri) se impune implementarea unor măsuri de reorganizare a activităţii pentru realizarea la timp şi calitativă a serviciilor către cetăţenii municipiului Iasi , precum şi în cazurile prevăzute de disp. art. 100 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul poate dispune prin act administrativ mutarea temporară sau definitivă a salariaţilor dintr-un compartiment de muncă în altul, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Mutarea temporară sau definitivă dispusă în condiţiile aliniatului precedent va fi făcută numai dacă salariatul îndeplineşte cerinţele de ocupare a postului din compartimentul de muncă în care urmează să-şi desfăşoare activitatea, fără reducerea drepturilor salariale şi cu consultarea prealabilă a Sindicatului “SINDIPRIM”.

                       

Secţiunea a II-a. Obligaţiile angajatorului

 

Art. 26 Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii:

a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi a elementelor care privesc relaţiile de muncă;

b) să asigure condiţii tehnice şi organizatorice necesare realizării sarcinilor de muncă;

c) să prevadă în proiectele de buget (inclusiv în rectificările de buget) toate sumele necesare respectării prevederilor Acordului colectiv;

d) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din raportul de serviciu şi din Acordul colectiv, cu respectarea termenelor prevăzute de acestea;

e) să consulte Sindicatul “SINDIPRIM” în probleme susceptibile să afecteze drepturile şi interesele  salariaţilor;

f) să reţină şi să vireze contribuţia şi impozitele datorate de salariaţi şi aflate în sarcina instituţiei, în condiţiile legii;

g) să asigure realizarea evidenţei nominale a salariaţilor, prin dosarul profesional şi să elibereze, la solicitarea salariaţilor, documente care să ateste calitatea de salariat, pentru a-şi putea valorifica drepturile ce decurg din aceasta;

h) să prevadă în bugetul local sumele necesare pentru realizarea programelor de perfecţionare a salariaţilor, în conformitate cu prevederile legale, care reglementează pregătirea şi formarea profesională;

i) să asigure programe de reconversie profesională pentru acei salariaţi care s-au îmbolnăvit şi nu-şi mai pot continua activitatea în acel loc de muncă (conform recomandării medicului de medicină a muncii);

j) să asigure condiţii de muncă specifice, conform legii, pentru femeile gravide şi pentru femeile care alăptează;

k) să iniţieze, în timp util, puneri de acord şi consultări cu sindicatul referitoare la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi afectaţi, şi de atenuare a consecinţelor acestor concedieri.

 

CAPITOLUL V

MĂSURI PRIVIND CONDIŢIILE DE MUNCĂ, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII  ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ

 

Art. 27 Părţile se obligă să depună toate eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem organizat, având drept scop amelionarea condiţiilor de muncă.

Art. 28 (1) Angajatorul are obligaţia, prin şefii de birouri/servicii şi directori, să asigure o organizare raţională a muncii, în funcţie de profilul activităţii. Prin organigramă va fi stabilit numărul optim de personal pentru fiecare compartiment de muncă în parte, iar prin statul de funcţii, structura posturilor.

 (2) În funcţie de numărul de posturi  stabilite şi de structura acestora, angajatorul are obligaţia să asigure dotările (mobilier, birotică, aparatură etc.) şi condiţiile necesare (curăţenie, lumină naturală, lumină electrică, aer condiţionat, aerisire, căldură, umiditate etc.) pentru buna desfăşurare a activităţii.

 (3) Angajatorul va asigura şi întreţinerea corespunzătoare a instalaţiilor sanitare, electrice, de încălzire, de aer condiţionat etc.

 

SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA MUNCII

 

Art. 29 (1) Angajatorul are obligaţia, conform normelor de protecţie a muncii în vigoare, să asigure, prin bugetul local, sumele necesare pentru condiţiile optime de muncă, dotări şi echipamente de protecţia muncii.

 (2) Pentru protecţia şi securitatea salariaţilor în procesul muncii, angajatorul are obligaţia de a asigura, prin intermediul compartimentelor de specialitate şi a tuturor şefilor compartimentelor de muncă, următoarele:

a) efectuarea instructajelor de sănătate şi securitate a muncii la angajare, periodic şi la schimbarea locului de muncă;

b) verificarea periodică a instalaţiilor electrice, de încălzire şi a aparaturilor din birouri;

c) verificarea periodică a instalaţiilor de gaze naturale şi a sobelor precum şi curăţarea acestora în scopul evitării accidentelor;

d) echipamentul de protecţia muncii necesar, atât pentru sezonul rece cât şi pentru perioada de vară, pentru portari, paznici, electricieni, şoferi, instalatori, femei de serviciu şi alte categorii de personal de deservire, prin procurarea de halate, uniforme, pâslari, şube, pelerine, căciuli, echipamente electroizolante, măsuri de protecţie etc.

e) vaccinarea anuală a salariaţilor împotriva epidemiilor şi a epizootiilor, în baza recomandărilor făcute de către medicul de medicina muncii;

(3) Salariaţii au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte regulile şi instrucţiunile de protecţia muncii specifice activităţii prestate;

b) să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă, astfel încât să nu se expună la pericole de accidentare sau să deranjeze activitatea colegilor;

c) să utilizeze mijloacele de protecţia muncii individuale, din dotare, corespunzătoare scopului pentru care au fost acordate şi să le întreţină într-o perfectă stare de utilizare;

d) să anunţe în cel mai scurt timp Serviciul Administrativ  sau ofiţerul de serviciu când observă o defecţiune la instalaţia electrică, gaze sau orice alte defecţiuni sau cauze care ar duce la accidente sau incendii. Sub acest aspect, Serviciul Pază şi ordine are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a nu permite introducerea în clădirea instituţiei a unor substanţe toxice, inflamabile sau explozive;

e) să utilizeze (cei care sunt fumători) locurile pentru fumat special amenajate.                        

 

MĂSURI PENTRU MENŢINEREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE MUNCĂ

 

Art. 30 (1) În vederea îmbunătăţirii condiţiilor la locul de muncă, angajatorul îşi asumă obligaţia de a solicita şi susţine cuprinderea şi aprobarea în bugetul instituţiei de fonduri îndestulătoare, menite să asigure:

- dotarea fiecărui salariat cu mijloace materiale suficiente în vederea desfăşurării activităţii la locul de muncă, în raport cu specificitatea postului ocupat ;

- asigurarea unui microclimat firesc şi natural, în funcţie de factorii meteorologici, menit să asigure confortul fizic al salariaţilor în orice anotimp;

- asigurarea unui mediu la locul de muncă, propice concentrării în vederea elaborării şi finalizării atribuţiilor de serviciu repartizate fiecărui salariat;

(2) În vederea dotării fiecărui salariat cu mijloace materiale suficiente în vederea desfăşurării activităţii la locul de muncă, proprii fiecărui loc de muncă, în raport cu specificitatea postului ocupat, după consultarea comitetului sindical, angajatorul va efectua, trimestrial, achiziţii publice de asemenea mijloace materiale, urmând ca acestea să fie distribuite tuturor salariaţilor, fără vreo discriminare, în raport cu specificul postului ocupat de fiecare în parte.

(3) Angajatorul va lua măsuri pentru asigurarea unui microclimat firesc şi natural, în funcţie de factorii meteorologici, menit să asigure confortul fizic al salariaţilor în orice anotimp.

 

MĂSURI DE PROTECŢIE SOCIALĂ

 

Art. 31 (1) Angajatorul are obligaţia să asigure protecţia salariaţilor împotriva ameninţărilor, calomniilor şi violenţelor cărora ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta, prin organele de pază şi ordine publică, Direcţia poliţiei comunitare, precum şi prin asistenţa juridică gratuită asigurată de către consilierii juridici ai instituţiei. De asemenea, va asigura prezenţa unui poliţist comunitar, în timpul orelor de lucru, la ghişeele de relaţii cu publicul.

 

MUNCA ŞI PROTECŢIA FEMEILOR

 

Art. 32 Femeile au dreptul, conform convenţiilor internaţionale, la tratament egal cu bărbaţii în situaţii egale sau comparabile, fiind interzisă orice discriminare.

Art. 33  (1) La angajare, femeile au dreptul la tratament nediscriminatoriu.

(2) Încadrarea pe post şi salariul vor fi stabilite în funcţie de pregătire şi competenţă. Criteriul sexului nu va fi o piedică la promovare.

Art. 34 (1) Femeile gravide, începând cu luna a cincea de sarcină, nu vor fi trimise în deplasare în alte localităţi.

(2) Femeile care au în îngrijire copii de vârstă preşcolară nu pot fi trimise în alte localităţi, pentru durată mai mare de o zi, decât cu acordul lor.

Art. 35  În anumite situaţii, prevăzute de legislaţia în vigoare, femeile au dreptul la prestarea muncii cu fracţiune de normă de şase sau patru ore pe zi care va fi considerată ca activitate cu normă întreagă la calcularea vechimii în muncă.

Art. 36 Pentru femeile gravide, începând cu luna a cincea, munca în timpul nopţii este interzisă.

Art. 37 Femeile au dreptul la concediu prenatal si postnatal plătit, concedii pentru îngrijirea copiilor bolnavi, precum şi pentru creşterea copiilor, în condiţiile legii.

Art. 38 (1) Încadrarea femeilor după încetarea perioadei de întrerupere pentru creşterea copilului se va face pe acelaşi post sau, în caz de desfiinţare a postului, pe un post similar.

 

CAPITOLUL VI

ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU

 

Art. 40 (1) Încheierea raportului de serviciu se face cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetăţeanului, numai pe criteriul îndeplinirii condiţiilor cerute, aptitudinilor şi competenţei profesionale, fără discriminări pe criterii de naţionalitate, sex, convingeri politice, religioase, de orientare sexuală etc., pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii. Raportului de serviciu se încheie în condiţiile  legii, cu respectarea prevederilor Acordului colectiv de muncă.

(2) Poate fi salariat al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului local, persoana care îndeplineşte cel puţin următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i)                    nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.  

(4) Salariaţii, debutanţi în profesie, vor trece printr-o perioadă de probă stabilită în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 41  Modificarea şi încetarea raportului de serviciu se face în conformitate cu legea.

Art. 42 Recrutarea şi selecţia salariaţilor, numirea în funcţii şi în funcţii de conducere, evaluarea, promovarea şi avansarea lor, se va face conform Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, precum şi a altor acte normative în vigoare. 

 

CAPITOLUL VII

EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE

 

Art. 43  (1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se face pentru fiecare salariat, în raport cu realizarea obiectivelor individuale, pe baza criteriilor de performanţă stabilite prin lege.

(2) Perioada de evaluare este cuprinsă între 1 ianuarie - 31 decembrie.

(3) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor care ocupă funcţii publice de execuţie se realizează de către conducătorii compartimentelor de muncă în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, iar evaluarea performanţelor profesionale individuale ale salariaţilor care ocupă funcţii de conducere se va face de către funcţionarul public de conducere ierarhic superior.

Art. 44 Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează prin raportarea criteriilor de performanţă, stabilite conform legii, la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată, prin notarea criteriilor şi stabilire a calificativului.

Art. 45 Rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale, precum şi unele concluzii, se aduc la cunoştinţa salariatului evaluat de către cel care realizează evaluarea, acesta având obligaţia de a consemna în raportul de evaluare punctul de vedere al celui evaluat (în cazul în care între evaluator şi evaluat există diferenţe de opinie pe care evaluatorul nu şi le însuşeşte).

Art. 46 Calificativul acordat (de către evaluator) poate fi modificat conform deciziei conducătorului ierarhic superior, atunci când diferenţele de opinie dintre evaluator şi evaluat nu au putut fi soluţionate de comun acord şi, în acest caz, rezultatul evaluării i se aduce la cunoştinţă atât evaluatorului cât şi evaluatului.

Art. 47 Serviciul Resurse umane va gestiona procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

Art. 48 (1) Contestaţiile referitoare la calificativele acordate cu ocazia evaluării performanţelor profesionale individuale se formulează în termen de cinci zile de la luarea la cunoştinţă de către salariatul evaluat.

(2) Contestaţiile se adresează angajatorului sau, dacă este cazul, instanţei de judecată competente.

(3) Angajatorul va soluţiona contestaţiile în zece zile calendaristice, comunicând rezultatul  salariatului.

(4) Angajatorul poate consulta comisia paritară.

(5) Salariatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulate se poate adresa instanţei de judecată competentă, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VIII

FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ

 

Art. 49  (1) Părţile înţeleg următorii termeni:

a) formare profesională - orice proces de instruire prin care un funcţionar public dobândeşte o calificare atestată printr-un certificat sau o diplomă eliberată in condiţiile prevăzute de Legea învăţământului, în vederea îmbunătăţirii calităţii activităţilor profesionale individuale specifice. Aceasta poate fi continuă sau specializată.

b) perfecţionare profesională - orice procedură prin care funcţionarul public, având deja o calificare ori o profesie, îşi completează cunoştinţele profesionale, fie prin aprofundarea studiilor într-un anumit domeniu al specialităţii de bază, fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate în domeniul specialităţii lor, în vederea creşterii calităţii rezultatelor obţinuteîn exercitarea atribuţiilor specifice.

c) program de formare sau perfecţionare - ansamblul activitaţilor desfăşurate de un furnizor de formare profesională, finalizate cu certificat de participare sau diplomă de absovire.

(2) Programele de formare şi perfecţionare preofesională organizate de către furnizorii de formare profesională pot fi desfăşurate cu participarea directă a beneficiarilor, la sediul furnizorului, la sediul angajatorului sau în alte locaţii, inclusiv prin intermediul mijloacelor tehnice.

(3) Formarea profesională şi perfecţionarea profesională cuprind şi teme din domeniul relaţiilor de munca, lucru în echipă, comunicare, calităti de lider, inclusiv pentru liderii de sindicat, convenite între sindicat şi angajator.

Art. 50 (1) Planul privind formarea profesională, la nivelul Primăriei municipiului IASI este adoptat cu consultarea reprezentanţilor sindicatului, este avizat de către Comisia paritară din cadrul unitătii, şi va lua în considerare:

a)      identificarea posturilor pentru care este necesară formarea sau perfecţionarea profesională şi a căilor de realizare;

b)      în cazul în care funcţionarul public identifică un curs de formare sau perfecţionare profesională pe care ar dori să îl urmeze, angajatorul va analiza cererea împreună cu reprezentaţii sindicatului, ramânând la aprecirea angajatorului dacă şi în ce condiţii va suporta contravaloarea cursului.

(2) Planul anual de formare profesională va fi adus la cunoştinţa funcţionarilor publici în termen de 5 zile de la adoptare, perin afişare şi intranet, şi se constituie ca anexă şi face parte integrantă din prezentul acrod colectiv.

(3) Valoarea sumelor necesare desfăşurării programelor de formare profesională, prevăzute în planul anual, vor fi  cuprinse în bugetul de venituri si cheltuieli şi vor fi negociate  cu sindicatul înainte cu 30 de zile de aprobarea bugetului local.

Art. 51  (1) Funcţionarii publici au dreptul şi obligaţia de a-şi îmbunătăţii în mod continuu pregătirea profesională, prin perfecţionare profesională.

(2) Pe perioada în care funcţionarii publici urmează forme de perfecţionare profesională, beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care acestea sunt:

a) organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;

b) urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul conducătorului autorităţii sau instituţiei publice.

(3) Sunt considerate cursuri de perfecţionare profesională în interesul instituţiei specializările postuniversitare în specialitatea administraţie publice sau pe profilul specializării funcţiei angajatorului, precum şi orice curs organizat de instituţii specializate şi agreate  de angajatori dacă sunt pe specialităţile menţionate  mai sus, când se impune.

(4) Suportarea preţului de catre angajator este conditionată de semnarea, de către funcţionarul public beneficiar, al unui angajament  prin care se obligă să rămâna angajatul instituţiei timp de cel putin trei ani de la absolvirea cursului.

Art. 52 (1) În cazul în care formarea sau perfecţionarea profesională se organizează în altă localitate decât în localitatea , funcţionarii publici beneficiază de drepturile de delagare.

(2) Selectarea funcţionarilor publici pentru participarea la cursurile, seminariile, simpozioanele, conferinţele şi alte asemenea manifestari de specialitate, care se desfasoară în străinătate, se va face de către conducerea unităţi cu consultarea sindicatului.

(3) Criteriile minimale avute în vedere pentru selectarea funcţionarilor publici de a participa la manifestari prevăzute la alin. (2) sunt: tematica manifestarii, atribuţiile specifice ale funcţionarului public propus, relevanţa tematicii abordate în activitatea de serviciu, diversificarea, continuitatea, calificativele obtinute.

 

CAPITOLUL IX

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

 

Art. 53 Angajatorul asigură informarea fiecărui salariat cu privire la conţinutul Regulamentului intern, prin afişare la sediu si postare pe site-ul instituţiei.   

Art. 54 Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit abateri disciplinare.

Art. 55 Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul, în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere disciplinară, sunt cele prevăzute de lege, cu respectarea procedurilor legale.

Art. 56  (1) Angajatorul si salariaţii răspund patrimonial, în temeiul  normelor şi principiilor răspunderii civile, pentru pagubele materiale produse reciproc din vina şi în legătură cu munca lor.

(2) Modul de stabilire a pagubei, dimensiunea răspunderii patrimoniale, modul şi termenele de recuperare a pagubelor sau a daunelor stabilite în sarcina anagajatorului, respectiv a salariaţilor sunt cele prevăzute de lege.

Art. 57 (1) Pentru faptele care constituie contravenţie, conform legii, angajatorul si salariaţii răspund contravenţional în cazul în care au săvârşit o contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu.

(2) În situaţia în care angajatorul sau salariaţii comit fapte care, potrivit legii, constituie infracţiuni, vor suporta răspunderea penală, conform prevederilor legale.

Art. 58 Conflictele de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ, conform legii.

Art. 59 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către salariaţi a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege, constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

(2) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

i)  refuzul nejustificat de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;

k) alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din domeniul funcţiei publice şi funcţionarilor publici din instituţiile bugetare.

Art. 60 (1) Pentru comiterea unor abateri disciplinare grave de către salariat, angajatorul poate dispune destituirea din funcţie  pe motive care ţin de persoana salariatului sau încetarea raportului de serviciu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Înainte de a dispune măsurile de sancţionare, se va efectua cercetarea disciplinară prealabilă, cerându-se şi punctul de vedere al comisiei de desciplină, cu excepţia sancţiunii prevăzute de disp. art. 77 alin. 1 lit. a din Legea nr. 188/1999, republ., cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL X

COMISIA PARITARĂ. COMISIA DE DISCIPLINĂ

 

Art. 61 Comisia paritară este consultată cu ocazia stabilirii măsurilor privind condiţiile de muncă, sănătatea şi securitatea muncii, formulând propuneri care privesc:

a) organizarea eficientă a timpului de muncă al salariaţilor;

b) formarea profesională;

c) măsuri de protecţie a muncii;

d) măsuri de eficientizare a activităţii salariaţilor;

Art. 62 Comisia paritară acordă aviz în problemele în care este consultată în scris şi motivat. Avizul comisiei paritare are caracter consultativ.

Art. 63 Conflictele de muncă ce apar în derularea acordului colectiv se soluţionează pe cale amiabilă, prin Comisia paritară sau în baza legislaţiei speciale.

Art. 64 Comisia de disciplină, constituită la nivelul instituţiei, cercetează abaterile disciplinare pentru care a fost sesizată, întocmeşte rapoarte cu privire la cauzele pentru care a fost sesizată şi le înaintează angajatorului cu propunerile sale (fie sancţiune aplicabilă, fie clasarea cauzei).

Art. 65 Angajatorul emite dispoziţia de sancţionare a salariatului, pe baza propunerii cuprinse în raportul comisiei de disciplină, iar în cazul în care aplică o altă sancţiune decât cea propusă de către comisia de disciplină, în actul administrativ de sancţionare va preciza motivul pentru care a fost aplicată o altă sancţiune.

 

CAPITOLUL XI

MĂSURI CU PRIVIRE LA SINDICAT ŞI LA PROTECŢIA CELOR ALEŞI ÎN ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI

 

Art. 66 (1) Sediul Sindicatului “SINDIPRIM” este în clădirea administrativă din str. Stefan cel mare si Sfant nr. 11 , unde se vor asigura toate dotările necesare (telefon, fax, mobilier, consumabile, calculator, acces la internet, televizor, radio, etc.)

(2) Cheltuielile de funcţionare a acestui birou vor fi suportate de către instituţie.

Art. 67 (1) Membrilor aleşi în organele de conducere ale Sindicatului ,,SINDIPRIM” şi cei ai Comisiei de cenzori nu li se poate modifica raportul de serviciu, fără consimţământul scris al lor ori al organului de conducere sindical în care au fost aleşi. Componenţa organului de conducere al Sindicatului “SINDIPRIM” şi orice modificare a acesteia va fi adusă la cunoştinţa Angajatorului.

(2) Membrii aleşi în organele de conducere ale Sindicatului ,,SINDIPRIM” şi cei ai Comisiei de cenzori nu vor fi obstrucţionaţi, şicanaţi, ameninţaţi pentru acţiunile şi poziţiile acestora în activitatea sindicală pe care o desfăşoară sau în legătură cu aceasta.

(3) La solicitarea preşedintelui de sindicat sau a înlocuitorului de drept al acestuia, membrii aleşi în organele de conducere ale Sindicatului ,,.SINDIPRIM” şi ai Comisiei de cenzori au acces imediat sau cu prioritate la şeful instituţiei, pentru probleme privind activitatea sindicală.

Art. 68 (1) Preşedintele de sindicat sau înlocuitorul de drept al acestuia va participa la şedinţele de conducere ale instituţiei ca invitat.

(2) La şedinţele sau în comisiile în care se discută şi se fac propuneri cu privire la probleme legate de salariaţii instituţiei, la stabilirea organigramei şi a numărului de personal, salarizare, condiţii de muncă, angajare, premierea personalului, preşedintele de sindicat sau înlocuitorul de drept al acestuia va fi invitat sau cooptat în comisiile respective.

(3) Organigrama şi statul de personal şi de funcţii vor fi adoptate cu consultarea Sindicatului şi vor fi însoţite de avizul consultativ al acestuia.

Art. 69 (1) Sindicatul îşi va desemna reprezentanţii în comisiile de concurs şi în comisiile de soluţionare a contestaţiilor, în comisiile de disciplină, în comisiile paritare, în condiţiile legii.

(2) Sindicatul are dreptul să se întrunească în şedinţe şi să organizeze manifestări culturale în sălile de şedinţe ale instituţiei, în mod gratuit.

Art. 70 Cheltuielile ocazionate de participarea membrilor din conducerea sindicatului la întruniri şi şedinţe în ţară şi străinătate, care au ca scop promovarea intereselor salariaţilor, vor fi suportate de către instituţie, pe bază de delegaţie, conform legii.

Art. 71 (1) Membrii  aleşi  în structurile de conducere  ale sindicatului, care vor fi scoşi din procesul de muncă pentru activităţi sindicale, îşi vor păstra toate drepturile salariale, inclusiv sporul de conducere corespunzător funcţiei deţinute anterior şi vor beneficia de toate drepturile prevăzute în raportul de serviciu.

(2) După expirarea mandatului pentru care a fost ales, instituţia este obligată să asigure acestuia funcţia deţinută anterior sau una echivalentă, cu acordul celui vizat. Perioada de exercitare a mandatului se consideră vechime în muncă.

(3) Prevederile de la punctul (2) sunt valabile şi în situaţia în care salaraiatul a fost ales sau numit într-o funcţie de demnitate publică.

Art. 72 Angajatorul are obligaţia să pună la dispoziţia conducerii Sindicatului “SINDIPRIM”, pentru documentare şi analize statistice, date cu privire la salarizarea personalului, sancţiuni, promovări, execuţia bugetară la anumite perioade, obiectivele instituţiei etc.

 

CAPITOLUL XII

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 73 Sumele necesare respectării prevederilor prezentului Acord colectiv vor fi incluse în bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă de către Consiliul local al municipiului Iasi, prin hotărâre.

Art. 74 (1) Prezentul Acord colectiv de muncă intră în vigoare de la data înregistrării la Registratura instituţiei, va fi depus la Comisia paritară şi produce efecte pentru toţi salariaţii instituţiei, cu statut de funcţionari publici, indiferent de data angajării sau de afilierea la sindicat.

(2) Salariaţii instituţiei, care beneficiază de prevederile prezentului acord colectiv de muncă, vor plăti o cotizatie lunară de 9 lei, pentru desfăşurarea negocierilor colective şi pentru înregistrarea şi executarea acestuia, care va fi reţinută pe statul de plată şi virată în contul nr.  RO62BTRL02401205D62852XX, deschis la B.T. IASI .

(3) Cotizatia astfel reţinută, este deductibilă din baza de calcul a impozitului pe venit.

(4)De prevederile prezentului  Contract   si  Acord Colectiv de Munca beneficiaza conform statelor de functii si organigramelor aprobate, salariati din urmatoarele unitati:

a) Municipiul  Iasi;

b)Directia Locala de Evidenta a Persoanelor Iasi;

c)Directia de Asistenta Comunitara Iasi ;

·                     Camin batrani “Sfantii Imparati Constantin si Elena”;

·                     Caminul  de pensionari “Sfanta Cuvioasa Parascheva”;

·                     Cantina de ajutor social ;

d)Casa de Cultura a Municipiului Iasi “Mihai Ursachi”

e)Politia Comunitara Iasi;

f)Ateneu Tatarasi