Hotărârea nr. 449/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  21 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentul propus şi aprobat în plenul Consiliului Local, consemnat şi în procesul verbal al şedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 111481 /17.12.2010 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se  aprobă  diminuarea bugetului local pe anul 2010 conform  anexele nr. 1 (Bugetul local venituri şi cheltuieli), nr. 1.1 (Secţiunea de funcţionare) şi nr. 1.2 (Secţiunea de dezvoltare), după cum urmează:

·                     la venituri:                                                                                       - 37.526,77 mii lei

 

04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit

- 13.180,22 mii lei

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor

 

- 400,00 mii lei

37.02.01 Donaţii şi sponsorizări

- 152,50 mii lei

42.02.20 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare

 

- 2.582,41 mii lei

42.02.33 Sprijin financiar la constituirea familiei

- 1.269,94 mii lei

45.02.01.03 Prefinanţări din Fondul European de Dezvoltare Regională

- 19.941,70 mii lei

 

·                     la cheltuieli:                                                                                       - 37.526,77 mii lei

 

51.02.71 Autorităţi publice şi acţiuni externe - cheltuieli de capital

- 100,00 mii lei

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri şi servicii (donatii si sponsorizari)

- 152,20 mii lei

54.02.56 Alte servicii publice generale - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

- 202,00 mii lei

65.02.56 Învăţământ - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (donatii si sponsorizari)

- 0,3 mii lei

67.02.56 Cultură, recreere şi religie - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

- 408,00 mii lei

67.02.71 Cultură, recreere şi religie - cheltuieli de capital

- 338,03 mii lei

68.02.10 Asigurări şi asistenţă socială - cheltuieli de personal

- 652,00 mii lei

68.02.57 Asigurări şi asistenţă socială - asistenţă socială

+ 252,00 mii lei

68.02.57 Asigurări şi asistenţă socială - asistenţă socială (sprijin financiar la constituirea familiei)

- 1.269,94 mii lei

70.02.71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli de capital

- 400,00 mii lei

70.02.71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli de capital

- 334,82 mii lei

80.02.56 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

- 17.994,66 mii lei

84.02.56 Transporturi - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

- 173,09 mii lei

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

- 5.516,69 mii lei

87.02.56 Alte acţiuni economice - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

- 10.167,04 mii lei

87.02.71 Alte acţiuni economice - cheltuieli de capital

- 70,00 mii lei

 

         1.1 Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, astfel:

 

70.02.20 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică-bunuri şi servicii

  - 56,00 mii lei

67.02.20 Cultură, recreere şi religie - bunuri şi servicii (utilitati)

+ 56,00 mii lei

67.02.59 Cultură, recreere şi religie - alte cheltuieli

 - 500,00 mii lei

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri şi servicii (Sarbatori)

+ 500,00 mii lei

  1.2  Distribuirea sumelor de la titlul 85 “Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent”:

 

                     Diminuarea sumelor de la titlul 85                                            - 548,60 mii lei

 

54.02.85 Alte servicii publice generale

- 427,60 mii lei

61.02.85 Ordine publică şi siguranţă naţională

- 6,80 mii lei

68.02.85 Asigurări şi asistenţa socială

- 92,20 mii lei

87.02.85 Alte acţiuni economice

- 22,00 mii lei

 

                    Distribuirea sumelor de pe titlul 85                                             + 548,60 mii lei

 

54.02.20 Alte servicii publice generale - bunuri şi servicii

+ 8,00 mii lei

67.02.20 Cultură, recreere şi religie - bunuri şi servicii (SC Servicii Publice Iaşi SA  )

+ 540,60 mii lei

 

 

Art. 2 Se aprobă suplimentarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010  (fond 10), reprezentând diferenţa de TVA aferentă obiectivului de investitii “Lucrări de reparaţii  şi consolidare” pentru Spitalul Clinic “Dr. I.C. Parhon”, conform anexei nr. 4 parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 

·                     la venituri în sumă de     + 14,00 mii lei

·                     la cheltuieli în sumă de   + 14,00 mii lei

 

Art. 3 Se aprobă diminuarea bugetului în afara bugetului local pe anul 2010  (fond 11),  conform anexei nr. 5 parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 

·                     la venituri în sumă de     - 3.270,00 mii lei

·                     la cheltuieli în sumă de   - 3.270,00 mii lei

 

Art. 4 Se aprobă Anexele nr. 8 privind Sinteza finanţării programelor pe anul 2010, nr. 8.2 privind Sinteza proiectelor finanţate/propuse la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola şi de Pescuit, precum şi altor facilităţi şi instrumente postaderare pe anul 2010 şi nr. 9 privind  Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2010.

 

Art. 5 Se imputerniceşte ordonatorul principal de credite - Primarul             Municipiului Iaşi să aprobe rectificarea bugetară cu sumele primite conform destinaţiei de la bugetul consolidat şi din alte surse in perioada  21.12.2010 - 31.12.2010.

 

Art. 6.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

 

Art.7.   Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

        

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                 

                               

Nr. 449 din 21 decembrie 2010