Hotărârea nr. 445/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii de către Municipiul Iaşi a Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Credit din data de 20 februarie 2007 cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru modificarea datei de deschidere a Contului Escrow al Serviciului Datoriei

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii de către Municipiul Iaşi a Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Credit din data de 20 februarie 2007 cu  Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare  pentru modificarea datei de deschidere a Contului Escrow al Serviciului Datoriei

 

          Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 7 decembrie 2010,

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre,

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 46/12.02.2007 privind aprobarea contractului de credit şi a contractului privind proiectul între Consiliul Local al Municipiului Iaşi, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Regia Autonomă de Transport Public Iaşi, pentru reabilitarea căii de rulare linii tramvai în Municipiul Iaşi,

Având în vedere Referatul nr.107612/6.12.2010  întocmit de D.E.F.P.L. şi Direcţia Tehnică şi Investiţii,

Având în vedere Contractul de credit nr. 12979 (operaţiunea nr. 36930) încheiat între Municipiul Iaşi şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

          În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:        

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1 Se aprobă încheierea de către Municipiul Iaşi a Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Credit din data de 20 februarie 2007 cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie, conform Anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze în numele şi pentru Municipiul Iaşi Actul Adiţional la Contractul de Credit din data de 20 februarie 2007 cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie cu orice modificări sau completări convenite de părţile contractante şi toate documentele necesare derulării acestuia.

Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 4 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale şi Direcţia Tehnică şi Investiţii.

 (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.         

 

                                               CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR

  Neculau Constantin

Denisa Liliana Ionaşcu

 

Nr. 445  din 7 decembrie  2010

 

Anexa la la hotararea nr.445 din 7 decembrie 2010

 

Număr Operaţiune 36930

 

ACT ADIŢIONAL NR. 1  La Contractul de Credit din data de 20 februarie 2007

 

între

 

MUNICIPIUL IAŞI

 

ŞI

 

BANCA EUROPEANĂ  PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

 

Data [__________]

 

ACTUL ADIŢIONAL NR. 1  LA CONTRACTUL DE CREDIT DIN DATA DE 20 FEBRUARIE 2007

 

Prezentul act adiţional, din data de [__________], este încheiat între:

 

(1)          MUNICIPIUL IAŞI, care există ca Municipiu în baza legislaţiei din România şi care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Iaşi şi a Primarului Municipiului Iaşi (“Împrumutatul” sau “Municipiul”), şi

 

(2)          BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE, organizaţie internaţională înfiinţată în baza unui tratat multilateral (“BERD”).

 

ÎNTRUCÂT:

 

(A)    Împrumutatul a încheiat un contract la data de 20 februarie 2007 (“Contractul Iniţial”) cu BERD în baza căruia BERD a agreat să pună la dispoziţie Împrumutatului o sumă care să nu depăşească 15.000.000 Euro;

 

(B) Împrumutatul şi Banca doresc să amendeze Contractul Iniţial cu privire la anumite aspecte, conform prevederilor acestui Contract.

 

PRIN URMARE, în considerarea celor de mai sus, părţile prezentului Contract convin următoarele:

 

Secţiunea 1.01.              Definiţii şi interpretare

 

(a)     În acest Contract:

 

“Amendamente” înseamnă amendamentele executate sau ce vor fi executate conform Secţiunii 2 din acest Contract.

 

“Data Intrării în Vigoare” are înţelesul dat în Secţiunea 3 din acest Contract.

 

“Contractul Iniţial” are înţelesul din Preambulul A.

 

(b)     Termenii definiţi în Contractul Iniţial (direct sau prin referire la orice alt contract sau instrument) vor avea, dacă nu este definit altfel în acest Contract, acelaşi înţeles în acest Contract. Prevederile de la Secţiunea 1.01(c)(5) până la Secţiunea 1.01(c)(8) din Contractul Iniţial se aplică mutatis mutandis (schimbând ce este de schimbat) ca şi cum ar fi prevăzute în totalitate în acest Contract.

 

(c)     Contractul Iniţial şi acest Contract vor fi citite şi interpretate ca un singur document.

 

Secţiunea 2.                   Amendamente şi Continuitate

 

(a)     Cu efect în şi din Data Intrării în Vigoare, Contractul Iniţial va fi modificat astfel cum se prevede mai jos şi în Anexa I la acest Contract.

(b)     Prevederile Contractului Iniţial, cu excepţia celor amendate prin prezentul Contract, vor rămâne pe deplin în vigoare şi vor produce efecte.

(c)     Prezentul Contract reprezintă un Contract de Finanţare în scopul Contractului Iniţial.

 

Secţiunea 3.                  Data Intrării in Vigoare

 

Data Intrării in Vigoare va fi data prezentului Contract.

 

Secţiunea 4.                   Asigurări si Garanţii

(a)     Împrumutatul asigura si garantează faţă de BERD după cum urmează:

(1)     Are puterea şi autoritatea necesară, statutară sau de altă natură, să încheie, să transmită şi să execute toate obligaţiile asumate prin prezentul Contract şi prin Contractul Iniţial astfel cum acesta a fost modificat prin prezentul Contract.

(2)     A luat toate acţiunile necesare pentru a autoriza încheierea, transmiterea şi executarea de către acesta a prezentului Contract şi a Contractului Iniţial astfel cum acesta a fost modificat prin prezentul Contract.

(3)     Prezentul Contract a fost încheiat şi transmis în mod corespunzător de către acesta, iar prezentul Contract şi Contractul Iniţial astfel cum acesta a fost modificat prin prezentul Contract constituie obligaţii valabile şi care produc efecte juridice asupra Împrumutatului, şi pot fi puse în executare împotriva acestuia în conformitate cu prevederile relevante ale acestora.

(4)     Toate aprobările, autorizaţiile şi acţiunile de orice fel necesare pentru încheierea, transmiterea şi executarea valabilă de către acesta a prezentului Contract şi pentru executarea valabilă a Contractului Iniţial astfel cum acesta a fost modificat prin prezentul Contract au fost obţinute şi sunt în vigoare şi cu efecte depline.

(5)     Încheierea şi transmiterea de către acesta a prezentului Contract şi executarea de către acesta a obligaţiilor sale stabilite prin prezentul Contract şi prin Contractul Iniţial astfel cum acesta a fost modificat prin prezentul Contract nu necesită aprobarea sau acordul nici unuia dintre creditorii acestuia şi nici nu va intra în conflict şi nu va fi considerată o încălcare a, sau neexecutare a, sau contraveni niciunei prevederi a actelor statutare sau/şi oricăror alte acte constitutive, sau orice contract, lege, regulă, regulament, ordin, dispoziţie, hotărâre judecătorească, interdicţie, decret, determinare sau atribuire aplicabilă acestuia.

(b)     Împrumutatul confirmă că a dat toate asigurările şi garanţiile prevăzute mai sus cu intenţia de a determina ca BERD să încheie prezentul Contract, iar BERD a încheiat prezentul Contract bazându-se pe fiecare asigurare şi garanţie primită.

 

Secţiunea 5.                   Asigurări Suplimentare

 

La cererea BERD şi pe cheltuiala Împrumutatului, Împrumutatul va face acele lucruri şi fapte necesare sau care sunt menite să pună în aplicare amendamentele efectuate sau care urmează să fie efectuate conform acestui Contract.

 

Secţiunea 6.                  Comisioane, Costuri si Cheltuieli

 

(a)     Împrumutatul va rambursa Băncii, din când in când sau la cererea BERD, toate cheltuielile şi costurile (inclusiv onorariile legale) împreună cu orice TVA aferent acestora suportate de către BERD în legătura cu negocierea, pregătirea şi încheierea acestui Contract şi a oricărui document aferent acestui Contract.

(b)     Împrumutatul va rambursa în totalitate Băncii, din când în când sau la cererea BERD, toate cheltuielile şi costurile (inclusiv onorariile legale) împreună cu orice TVA aferent acestora suportate în sau în legătură cu conservarea sau punerea în executare a oricăror drepturi ale BERD din acest Contract sau orice alt document la care se face referire in acest Contract.

(c)     Împrumutatul va plăti toate taxele de timbru, de înregistrare sau alte taxe la care acest Contract sau orice document la care se face referire în acest Contract sau orice hotărâre pronunţata în legătura cu acest Contract pot fi supuse şi va despăgubi Banca, din când în când sau la cererea BERD, pentru toate răspunderile, costurile, prejudiciile sau cheltuielile rezultând din neplata sau plata cu întârziere a oricăror asemenea taxe.

 

Secţiunea 7.                  Diverse

 

(a)     Toate referirile la acest “Contract” din Contractul Iniţial şi toate referirile la Contractul Iniţial în toate instrumentele şi contractele încheiate prin acesta se vor referi la Contractul Iniţial, astfel cum a fost modificat prin acest Contract.

(b)     Acest Contract poate fi amendat printr-un instrument executat în mod corespunzător în scris de către părţile la acesta.

(c)     Acest Contract poate fi încheiat în câteva exemplare, fiecare dintre acestea fiind considerat un original, dar toate împreună vor constitui acelaşi contract.

(d)     Acest Contract va fi semnat de părţile la acesta în limba engleză şi în limba română; în cazul unei discrepanţe sau neconcordanţe între versiunea în limba engleză şi cea în limba română a acestui Contract, versiunea în limba engleză va prevala şi va guverna părţile la acest Contract.

(e)     Toate documentele furnizate şi notificările date de Împrumutat Băncii conform acestui Contract vor fi în limba engleză sau vor fi însoţite de traducerea în limba engleză certificată de Împrumutat, care traducere în limba engleză va prevala între părţi.

(f)      Prevederile cuprinse în Secţiunile 6.02 (Notificări) şi 6.02 (Succesori şi Cesionari; Drepturile Terţilor) din Contractul Iniţial sunt incorporate în prezentul Contract prin referire la, şi devenind parte din prezentul Contract ca şi cum ar fi fost stabilite în întregime prin prezentul Contract, mutatis mutandis (schimbând ce este de schimbat) şi (fără a prejudicia generalitatea acestuia) ca şi cum referirile în cadrul Contractului Iniţial la prezentul "Contract" sunt referiri la prezentul Contract.

 

Secţiunea 8.                   Legea Contractului si Soluţionarea Litigiilor

 

(a)     Prezentul Contract va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea engleză.

(b)     Prevederile din Secţiunilor 6.05 (Arbitraj şi Jurisdicţie) şi 6.08 (Renunţarea la Excepţia de Suveranitate) din Contractul Iniţial sunt incluse în prezentul Contract prin referire şi fac parte din acest Contract, ca şi cum ar fi fost prevăzute în întregime în prezentul Contract, mutatis mutandis (şi fără a aduce atingere acestora) ca şi cum referinţele din cadrul Contractului Iniţial la “prezentul Contract” sau au fost referinţe la prezentul Contract.

(c)     Nicio prevedere din prezentul Contract nu va fi interpretată ca o renunţare de către BERD la orice imunităţi, privilegii sau scutiri acordate BERD conform prevederilor Acordului de Înfiinţare a BERD, conform prevederilor oricărei convenţii internaţionale sau oricărei legi aplicabile.

 

ÎN SUSŢINEREA CELOR PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL CONTRACT, părţile semnatare, acţionând prin reprezentaţii lor autorizaţi, au dispus încheierea şi transmiterea prezentului Act Adiţional la data menţionată pe prima pagină.

 

ANEXA 1

MODIFICĂRI LA CONTRACTUL INIŢIAL

 

Contractul Iniţial va fi modificat astfel:

 

Secţiunea 4.01(p) din Contractul Iniţial este ştearsă pe această cale în totalitate şi înlocuită astfel:

(p)        nu mai târziu de 30 de zile înainte de Data de Plată a Dobânzii care cade în Februarie 2011 (“Data de Plată a Dobânzii Relevantă”), Împrumutatul (pe cheltuiala proprie):

(1)     va deschide şi menţine (într-o manieră acceptabilă pentru Bancă) la o bancă comercială acceptabilă pentru Bancă (“Banca Contului”) un cont de finanţare a serviciului datoriei (“Contul de Finanţare a Serviciului Datoriei” sau “DSFA”) denominat în RON;

(2)     va determina ca Banca Contului şi Împrumutatul să încheie cu Banca un contract de cont cu privire la DSFA (“Contractul DSFA”), având forma şi conţinutul acceptabile pentru Bancă; cu condiţia ca sumele depuse în DSFA să poată fi trase de către Împrumutat numai în scopul efectuării plăţii oricărei sume (inclusiv, fără limitare la, onorariile, taxele, comisioanele, capitalul sau dobânda) scadente şi exigibile faţă de Bancă potrivit Creditului (“Serviciul Datoriei Creditului”);

(3)     va depune şi menţine în DSFA o sumă în RON echivalentă (folosind rata de schimb valutar RON/EUR a BNR de la data care este cu 30 de zile anterioară Datei Relevante de Plată a Dobânzii) cu cel puţin suma Serviciului Datoriei Creditului (în Euro) care este planificată să fie plătibilă la Data de Plată a Dobânzii Relevantă conform acestui Contract (astfel cum este stabilită de Bancă şi notificată Împrumutatului); cu condiţia ca, pentru orice Perioadă de Dobândă începând la sau după Data de Plată a Dobânzii Relevantă, Împrumutatul, în prima zi a fiecărei perioade de 30 de zile a acelei Perioade de Dobândă, va depune şi menţine în DSFA o sumă în RON echivalentă (folosind rata de schimb valutar RON/EUR a BNR de la data de calcul relevantă) cu cel puţin o şesime din suma Serviciului Datoriei Creditului (în Euro) care este planificată să fie plătibilă în ultima zi a acelei Perioade de Dobândă conform acestui Contract (astfel cum este stabilită de Bancă şi notificată Împrumutatului) astfel încât cu 30 de zile anterior finalului respectivei Perioade de Dobândă, suma totală în RON creditată în DSFA va fi echivalentă (folosind rata de schimb valutar RON/EUR a NBR de la data care este cu 30 de zile anterioară respectivei Perioade de Dobândă) cu cel puţin suma integrală a Serviciului Creditului (astfel cum este stabilită de Bancă şi notificată Împrumutatului) scadentă şi exigibilă la sfârşitul respectivei Perioade de Dobândă;

(4)     va furniza Băncii (pe cheltuiala proprie a Împrumutatului) (i) dovada, acceptabilă pentru Bancă, a încheierii în mod legal şi valabil a Contractul DSFA şi că acest Contract creează obligaţii valabile, angajante din punct de vedere juridic şi care pot fi puse în executare pentru părţile acestuia (altele decât Banca) şi (ii) o opinie legală (având forma şi conţinutul acceptabile pentru Bancă) a unui consultant extern (acceptabil pentru Bancă) care să confirme cele de mai sus;”

 

MUNICIPIUL IAŞI

Gheorghe Nichita

Primarul Municipiului Iaşi

 

Denisa Ionascu

Secretar Municipiul Iaşi

 

Victorel Lupu                                       

Director General D.E.F.P.L. 

 

Mihai Chirica

Director General Direcţia Tehnică şi Investiţii

 

Doina Florescu

Direcţia Juridică

 

 

BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE

 

De către ______________________
Nume:
Funcţia: