Hotărârea nr. 444/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a serviciilor de transport local efectuate cu vehicule speciale destinate servicilor funerare în Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea regulamentului de  organizare şi desfăşurare a serviciilor de transport local efectuate cu vehicule speciale destinate servicilor funerare în Municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Legea nr. 92/ 2007, privind serviciile publice de transport local;

Având în vedere Ordinul nr. 972/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 61 din 11 februarie 2008, privind aprobarea regulamentului de acordare a autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local, de către autoritatea de autorizare;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.96620 din 28.10.2010, întocmit de către Direcţia Tehnică şi Investiţii;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 - Se aprobă regulamentului de  organizare şi desfăşurare a serviciilor de transport local efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în Municipiul Iaşi, conform anexei A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                                                                                                                                                            

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Tehnice şi Investiţii, Direcţiei Control Intern şi Managementul Calităţii, S.C. Servicii Publice S.A. Iaşi, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi, Poliţiei Comunitare Iaşi, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică şi Investiţii.

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

    

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

        Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                                           

     Nr.   444 din 7 decembrie 2010

 

Anexa A  la Hotararea Consiliului Local nr. 444/2010

 

REGULAMENT

de organizare şi desfăşurare  a serviciilor  de transport  local efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare în Municipiul Iaşi

 

CAPITOLUL 1

Dispoziţii generale

 

Art.1 - Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind efectuarea serviciilor de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.

Art.2 - Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare se efectuează de către transportatori autorizaţi pe baza autorizaţiei de transport şi a copiei conforme a acesteia, eliberate de către autorităţile administraţiei publice locale prin  Biroul Reglementare Transporturi Urbane.

Art.3 - (1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului în

care se realizează acordarea autorizaţiilor de transport în domeniul serviciilor de transport funerar, de către autoritatea de autorizare şi desfăşurare a acestui serviciu.

            (2) Autoritatea de autorizare reprezintă Biroul Reglementare

Transporturi Urbane din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, urmare ordinului nr. 273 din 12.12.2007 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, conform autorizaţiei nr. 0008 din 12.12.2007.

            (3) Autoritatea de autorizare are dreptul să acorde, să

modifice, să prelungească, să suspende şi să retragă autorizaţii de transport pentru  servicii de transport public local.

Art.4 - În cazul transportului public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, transportatorul autorizat trebuie să respecte obligaţiile prevăzute în regulamentul de acordare a autorizaţiei de transport în domeniul serviciilor de transport public local, şi la prezentul regulament, întocmit de   Biroul Reglementare Transporturi Urbane.

 

CAPITOLUL 2

Condiţii privind autorizarea serviciilor de transport local efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare

 

Art.5 - (1) Acordarea autorizaţiilor de transport pentru executarea transportului public local se face de către Biroul Reglementare Transporturi Urbane, cu respectarea prevederilor legii şi a prezentului regulament.

(2) Autoritatea de autorizare acordă autorizatia de transport pe baza examinării şi evaluării experienţei transportatorului, a capacităţii sale profesionale, a onorabilităţii, a capabilităţii economico-financiare, a capacităţii şi dotării tehnice necesare pentru asigurarea calităţii şi continuitătii serviciului.

(3) Pentru obţinerea autorizaţiilor de transport, transportatorii sunt obligaţi să depună următoarele documente:

     a)  cerere-tip, conform anexei nr.1;

     b) copie a certificatului de înmatriculare şi a certificatului constatator emise de oficiul registrului comerţului;

     c) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, privind perioadele în care a mai executat transport public local, menţionându-se cazurile de interdicţie sau de suspendare a efectuării serviciului respectiv, conform anexei nr.2;

     d) cazierul judiciar al persoanei desemnate, în original, din care să reiasă că nu a săvârşit fapte penale privind infracţiuni de natură comercială, de nerespectare a condiţiilor de plată şi angajare a personalului, precum şi de încălcare a prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;

     e) declaraţie pe propria răspundere, în original, semnată de persoana desemnată, prin care se menţionează mijloacele de transport pe care doreşte să le utilizeze în executarea serviciului de transport public local şi dacă acestea sunt sau vor fi deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing, conform anexei nr. 3 ;

     f) declaraţie   pe  propria   răspundere, în   original,  semnată  de  persoana  desemnată, privind baza materială pe care o deţine în proprietate sau în baza unui contract de închiriere, care să asigure parcarea tuturor vehiculelor cu care se execută serviciul respectiv, conform anexei nr. 4 şi documentele care atestă acest lucru;

     g) declaraţie pe propria răspundere pentru persoanele juridice, în original, semnată de conducătorul unităţii şi ştampilată, din care să rezulte că solicitantul nu face obiectul unei proceduri de reorganizare judiciară, lichidare sau faliment, emisă cu cel mult 5 zile înainte de data depunerii documentaţiei, conform anexei nr.5;

     h) scrisoare de  bonitate  financiară emisă de  banca solicitantului, cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii documentaţiei;

     i) copie a certificatului de competenţă profesională a persoanei desemnate, astfel cum este definit în Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, şi dovada că persoana desemnată este angajat al transportatorului. În cazul persoanelor fizice sau al asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnată trebuie să fie persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale;

Art.6  - (1) Atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza municipiului  Iaşi se face numai pe baza autorizaţiei de transport deţinute de transportatorii autorizaţi.

               (2) Dovada atribuirii serviciului de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare o reprezintă copia conformă a autorizaţiei de transport emisă de Biroul Reglementare Transporturi Urbane,  pentru fiecare vehicul dovedit ca deţinut în proprietate sau în baza unui contract de leasing,

               (3) Autorizaţia de transport şi copia conformă se eliberează pentru o perioadă de cel mult 5 ani, putând fi prelungite, la cerere, cu verificarea îndeplinirii condiţiilor iniţiale de emitere.

Art.7 - (1) Autorizaţia de transport se retrage de către Biroul Reglementare Transporturi Urbane în cazul în care transportatorul autorizat nu mai indeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care acesta a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării de acordare a autorizaţiei de transport. În cazul retragerii autorizaţiei de transport, copiile conforme ale acesteia au acelaşi regim.

             (2) Copiile conforme ale autorizaţiei de transport se suspendă de către  autoritatea de autorizare în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului.

Art.8 - Autorizaţia de transport şi copiile conforme ale acestora, eliberate unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de către alte persoane pentru a executa cu autovehiculele deţinute activităţi de transport public.

 

CAPITOLUL 3

Desfăşurarea activităţii de transport local efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare                           

 

Art.10 - Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare se realizează de transportatorii autorizaţi, în municipiul Iaşi sau între acesta şi alte localităţi, pe baza de document fiscal pentru tariful perceput şi încasat de la persoanele care au comandat serviciul.

Art.11 - Transportatorii autorizaţi au obligaţia de a deţine la bordul vehiculului următoarele documente:

a) copia conformă a autorizaţiei de transport;

b) documentul fiscal care atestă că serviciul a fost plătit anticipat;

c) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto, din care să reiasă că este angajat al transportatorului autorizat, cu excepţia persoanelor fizice/asociaţiilor familiale autorizate ca transportator, în cazul în care conducătorul auto este persoana fizică sau unul dintre membrii asociaţiei familiale.

d) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini.

Art.12 - (1) Transportul public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare se poate efectua numai cu vehicule rutiere a căror stare tehnică corespunde reglementărilor specifice în vigoare, având inspecţia tehnică periodică valabilă, acestea fiind clasificate/încadrate corespunzător, conform prevederilor legale in vigoare.

              (2) Pentru accesul la infrastructura rutieră, vehiculele rutiere fabricate in tară sau în străinatate, înmatriculate sau care urmează să fie înmatriculate în România, sunt supuse omologării în vederea înmatriculării ori înregistrării şi/sau inspecţiei tehnice periodice, dupa caz, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

CAPITOLUL 4

Obligaţiile transportatorilor autorizaţi şi a conducătorilor mijloacelor de transport cu privire la desfăşurarea activităţii de transport  local efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare                          

 

Art.13 - În scopul prevenirii cauzelor generatoare de evenimente rutiere, transportatorii autorizaţi care efectuează servicii de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru cunoaşterea, aplicarea şi respectarea reglementărilor legale privind siguranţa rutieră şi a condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport şi persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei.

Art.14 - Transportatorii autorizaţi care efectuează servicii publice de transport local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare au următoarele îndatoriri:

1. să respecte reglementarile legale privind omologarea, înmatricularea, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice, repararea, întreţinerea, reglarea, modificarea constructivă şi reconstrucţia mijloacelor de transport;

2. să utilizeze mijloace de transport a căror stare tehnică corespunde reglementărilor naţionale de siguranţă rutieră şi de protecţie a mediului înconjurător, cu inspecţia tehnică/revizia tehnică periodică valabilă şi certificate/clasificate/încadrate corespunzator, conform prevederilor legale în vigoare;

3. în intervalul dintre două inspecţii tehnice periodice/revizii tehnice periodice, să asigure menţinerea mijloacelor de transport într-o stare tehnică corespunzătoare, în vederea încadrării în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului  şi în categoria de folosintă conform destinaţiei, utilizând în acest scop numai sisteme, echipamente, componente, entităţi tehnice, piese de schimb, materiale de exploatare şi dotări obligatorii de origine sau omologate/certificate conform legislatiei în vigoare;

4. să informeze conducătorii mijloacelor de transport şi lucrătorii mobili cu privire la regulamentele interne ale intreprinderii şi prevederile relevante ale contractelor colective de muncă;

5. să angajeze transporturile şi să întocmească programul de executare a transporturilor, astfel încât conducătorii mijloacelor de transport să poată să respecte prevederile privind timpul de lucru, de odihnă şi repaus;

6. să se asigure că toţi conducătorii mijloacelor de transport respectă normele de protecţie a muncii, protecţie a mediului, prevenire şi combatere a incendiilor, pe tot timpul efectuării transportului;

7. să respecte procedurile ce trebuie urmate în caz de accident şi să  aplice procedurile corespunzatoare pentru a preveni producerea unor noi accidente sau a unor încălcări grave ale regulilor de circulaţie;

8. să nu încarce în mod artificial costurile de operare;

9. să deţină la sediul social următoarele documente:

- cărţile de identitate ale vehiculelor, în original pentru cele deţinute în proprietate,  respectiv în copie pentru cele deţinute în baza unui contract de leasing;

- contractele de leasing pentru vehiculele utilizate;

- avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, precum şi pentru conducătorii auto;

- toate documentele care atestă menţinerea condiţiilor iniţiale care au stat la baza eliberării autorizaţiei de transport;

- documentele doveditoare din care să rezulte angajarea în condiţii legale a persoanelor cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;

- evidenţa şi planificarea inspecţiilor tehnice periodice/reviziilor tehnice periodice pentru mijloacele de transport;

- evidenţa accidentelor de circulaţie, documentele de cercetare administrativă a accidentelor de circulaţie, precum  şi  alte documente prevăzute de reglementările legale în vigoare;

10. să furnizeze Biroul Reglementare Transporturi Urbane informaţiile solicitate şi să asigure accesul la documentaţiile şi actele individuale pe baza cărora prestează serviciul, necesare verificării şi evaluării modului de prestare a serviciului;

11. să gestioneze serviciul public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;

12. să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a bazei tehnico-materială aferente serviciului prestat.

Art.15 - Conducătorii mijloacelor de transport au următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

1. să se prezinte pentru efectuarea examinării medicale şi psihologice, iniţială şi periodică, şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice;

2. să respecte normele şi regulile privind conducerea în condiţii de siguranţă rutieră şi conduită preventivă;

3. să respecte regulile privind prevenirea accidentelor de muncă în circulaţia rutieră;

4. să cunoască şi să respecte măsurile ce trebuie luate după un accident sau incident în ceea ce priveste asigurarea vehiculului, protecţia personală şi a celorlalţi participanţi la trafic, protecţia mediului;

5. să respecte întocmai legile şi reglementările specifice transportului rutier pe care îl execută.

 

CAPITOLUL 5

Sancţiuni şi contravenţii 

 

 Art.16 - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale legii nr. 92/2007, cu completările şi modificările ulterioare, precum şi alte actel normative din domeniul transporturilor rutiere.