Hotărârea nr. 443/2010

HOTĂRÂRE privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a unor plante produse şi substanţe asimilate plantelor substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul administrativ al municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul administrativ al municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sănătate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 103020 din 19.11.2010, elaborat  de către Primarul Municipiului Iaşi privind necesitatea reglementării condiţiilor de punere pe piaţă a unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope pe teritoriul administrativ al municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentul formulat şi aprobat în plenul şedinţei privind modificarea distantei de la 1000 la 3000 de metri, a structurilor de vanzare fata de unitatile prevazute la art. 1 precum si al art. 2 al prezentei hotărâri, consemnat şi în procesul verbal al şedinţei;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 republicată privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;

Luând în considerare prevederile Legii 339 / 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope - cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii 143 / 2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri - cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere OUG 6 / 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi pentru completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;

Luând în considerare prevederile HCL 120 / 2007 privind reglementarea autorizării comerţului de produse şi servicii de piaţă pe raza Municipiului Iaşi modificată şi completată prin HCL 480/2007;

Având în vedere  dispozitiile art. 6 alin 9 din Legea nr. 52 /2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001:

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 În structurile de vânzare situate la o distanţă mai mică de 3000 metri de unităţile de învăţământ şi educaţie de toate gradele, cămine şi locuri de cazare pentru elevi şi studenţi, cantine, instituţii de cultură, tabere şcolare, baze şi complexe cultural-sportive, palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, parcuri publice, lăcaşe de cult, instituţii publice, locuri de agrement şi distracţii, gări, autogări - se interzice comercializarea, distribuirea, oferirea gratuită, transmiterea sau intermedierea transmiterii plantelor, produselor vegetale şi / sau substanţelor care prin forma ambalajului, conţinut, prezentare, instrucţiuni de utilizare, publicitate sau denumire, induc sau pot induce ideea că utilizarea acestora, indiferent de procedeul de administrare, ar putea avea efecte similare celor ale plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope.

Art.2 În structurile de vânzare situate la o distanţă mai mică de 3000 metri de unităţile de învăţământ şi educaţie de toate gradele, cămine şi locuri de cazare pentru elevi şi studenţi, cantine, instituţii de cultură, tabere şcolare, baze şi complexe cultural-sportive, palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, parcuri publice, lăcaşe de cult, instituţii publice, locuri de agrement şi distracţii, gări, autogări - se interzice comercializarea, distribuirea, oferirea gratuită, transmiterea sau intermedierea transmiterii plantelor, produselor vegetale şi / sau substanţelor care prin forma ambalajului, conţinut, prezentare, indicaţii şi / sau contraindicaţii, instrucţiuni de utilizare, publicitate sau denumire, pot fi asemănate cu medicamentele sau suplimentele alimentare, fără ca ele să fie autorizate sau, după caz, notificate şi înregistrate conform prevederilor legale.

Art.3 Pe teritoriul administrativ al municipiului Iaşi se interzice publicitatea de orice fel pentru plantele, produsele şi substanţele menţionate la art.1 şi art.2.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Juridice a Primăriei Iaşi, Direcţiei de Control şi Managaementul Calităţii, Poliţiei Judeţului Iaşi, Poliţiei Comunitare, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi, Direcţia de Sănătate Publică Iaşi, Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Iaşi, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 5  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Control şi Managaementul Calităţii, Poliţia Comunitară.                     

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

     

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

         Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

    

Nr. 443 din 7 decembrie 2010