Hotărârea nr. 442/2010

HOTĂRÂRE privind transformarea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie din clasa III din cadrul aparatului de specialitate în funcţii publice de execuţie din clasa I ca urmare a promovarii în clasa a funcţionarilor publici care au absolvit studii superioare de lunga durată

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL                      

HOTĂRÂRE

privind transformarea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de execuţie din clasa III din cadrul aparatului de specialitate,  în funcţii publice de execuţie din  clasa I, ca urmare a promovarii în clasa a funcţionarilor publici care au absolvit studii superioare de lunga durată

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de muncă şi protecţie socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 104496/24.11.2010  întocmită de  Serviciul  Resurse Umane, Pregătire Profesională şi Secretariat ;

Având în vedere Prevederile art. 68 şi art. 107, alin (2), lit. a din Legea 188/1999, republicată, privind Statutul functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,  prevederile Titlului III, Cap.IV, Secţiunea a 5-a din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederilor art.14 din Ordinul nr.1932/2009 al Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;

Având în vedere Rapoartele finale ale examenelor de promovare în clasă din data de 20.10.2010 întocmite de către comisiile de examen constituite prin dispozitiile Primarului Municipiului Iaşi;

Având în vedere Avizele favorabile cu nr. 487585/19.07.2010, nr. 492519/11.08.2010 şi 508798/10.11.2010  ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind funcţiile publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi;

Având în vedere HCL nr. 260/28.07.2010 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi şi a Direcţiei de Servicii Publice Municipale Iaşi şi H.C.L 417/12.11.2010 privind modificarea HCL 260/2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 (1) Incepând cu data de 01.12.2010 se aprobă transformarea posturilor corespunzătoare funcţiilor publice de referent clasa III , conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în funcţii publice de execuţie clasa I, ca urmare a promovarii în clasa a funcţionarilor publici care au absolvit studii superioare de lunga durată în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea sau care sunt utile în desfăşurarea activităţii.

         (2) Structura de funcţii publice a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi se va modifica în mod corespunzător.

Art.2 Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională şi Secretariat va duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională şi Secretariat va inştiinţa Agentia Natională a Funcţionarilor Publici cu privire la modificările în structura funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi, ca urmare a promovarii în clasă a funcţionarilor publici, în termen de 10 zile lucrătoare de la adoptarea prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Serviciului Resurse Umane, Pregătire Profesională şi Secretariat, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

        Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

 

   Nr. 442 din 7 decembrie 2010

 

ANEXA 1 la Hotararea Consiliul Local nr. 442/2010

 

Nr. crt.

Directia/Biroul/ Serviciul

Denumire clasă, grad deţinut

Denumire clasă, grad în care promovează

1.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale-Serviciul Financiar

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

2.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale- Serviciul Venituri din Contracte

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

3.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale- Serviciul Incasare Numerar 

Referent clasa III grad superior tr.1

Inspector clasa I grad principal tr.2

4.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale- Serviciul Incasare Numerar 

Referent clasa III grad superior tr.1

Inspector clasa I grad principal tr.2

5.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale-Biroului Constatare, Impunere Persoane Juridice

 

Referent clasa III grad principal tr.1

Consilier clasa I grad asistent tr.3

6.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale - Serviciul Constatare, Impunere Executare Persoane Fizice

 

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

7.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale - Serviciul Constatare, Impunere Executare Persoane Fizice

 

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

8.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale - Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice 

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

9.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale - Biroul Executare Amenzi Persoane Fizice

 

Referent clasa III grad principal tr.1

Consilier clasa I grad asistent tr.3

10.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale - Biroul Constatare, Impunere Persoane Fizice

Referent clasa III grad principal tr.1

Consilier clasa I grad asistent tr.3

11.

Direcţia Economica şi Finanţe Publice Locale - Serviciul Constatare Impunere Executare Persoane Fizice

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

12.

Direcţia Control Intern şi Managementul Calităţii - Serviciul Control Intern

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

13.

Direcţia Servicii pentru Comunitate -Serviciul Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni

Referent clasa III grad principal tr.1

Consilier clasa I grad asistent tr.3

14.

Serviciul Resurse Umane Pregătire Profesională Secretariat

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

15.

Direcţia Juridică - Compartiment de Aplicare a Legilor Proprietăţii

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

16.

Direcţia Tehnică şi Investiţii- Serviciul Informatizare

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

17.

Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Serviciul Administrare Spaţii Comerciale

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2

18.

Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat - Serviciul Administrare Spaţii cu Destinaţia de Locuinţă

Referent clasa III grad superior tr.1

Consilier clasa I grad principal tr.2