Hotărârea nr. 441/2010

HOTARARE privind desemnarea unei persoane care sa reprezinte interesele Municipiului Iasi în cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor la SC CET IAŞI S.A.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind desemnarea unei persoane care sa reprezinte interesele Municipiului Iasi în cadrul Adunarii Generale ale Actionarilor la SC CET IAŞI S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;        

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere adresa SC CET Iasi, inregistrata la Primaria Iasi sub nr.100860 din 11.11.2010 - privind completarea numarului membrilor AGA pentru SC CET Iasi SA, ca urmare a demisiei domnului Iordache Popa;

Având în vedere propunerea formulată şi aprobată în plenul şedinţei, privind nominalizarea domnului Cristian Stanciu, în calitate de membru al Adunării generale a acţionarilor la S.C. CET S.A , consemnata şi în procesul verbal al şedinţei ;

Avand in vedere Referatul de specialitate nr.104.049 din 23.11.2010;

Avand in vedere prevederile Legii 31/1990 astfel cum a fost modificata si completata prin Legea 441/2006;

Avand in vedere prevederile Legii 276 din 4 iulie 2006 pentru modificarea art.12 din Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;

Avand in vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul acesteia;

Avand in vedere prevederile art. 37 si art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTARASTE:

 

Art.1. - Se desemneaza ca membru in Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul S.C. CET IASI S.A., domnul Stanciu Cristian.

Art.2. - De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari inceteaza efectele Hotararea Consiliului Local  nr.42/27 ianuarie 2010 , precum si orice alte dispozitii contrare.

Art.3. - a) Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi, S.C. CET IASI S.A.  Domnului Cristian Stanciu si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

             b) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de catre Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

 

   

       Nr. 441 din 7 decembrie 2010