Hotărârea nr. 44/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor masuri necesare implementării proiectului “Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj Octav Băncilă”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor masuri necesare implementării proiectului  Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj Octav Băncilă

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 11 februarie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 12.548 din 10.02.2010, întocmit de către Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului si ale Corrigendum-ului nr. 1 la Programul Operaţional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 471/06.11.2009 privind aprobarea P.I.D.P.C. Iasi;

Având în vedere propunerea din plenul Consiliului Local privind rectificarea suprafetei de teren din cuprinsul art. 1 al proiectului de hotărâre, consemnată si în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere Avizul nr. 1/C/68/11.01.2010 al C.N.C.F. “C.F.R.” S.A.;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba achizitionarea unui teren in suprafata de 133,00 mp, proprietate privata a C.N.C.F. “C.F.R.” S.A., situat in municipiul Iasi, identificat in Planul de situatie anexat prin coordonatele punctelor de contur 1-5, necesar implementarii proiectului  Axa de dezvoltare Nord - Sud Pasaj Octav Băncilă”.

Art.2 Se aproba raportul de evaluare nr. 10.071 din 03.02.2010, realizat de P.F.A. Chiteala Adrian Ovidiu.

Art.3 Se aprobă încheierea unui contract de vanzare - cumparare cu C.N.C.F. “C.F.R.” S.A., pentru suprafata mentionata la art. 1, la valoarea rezultata din evaluare, de maxim 137 euro/mp (fara T.V.A.).

Art.4 Se aprobă încheierea unui contract de inchiriere cu C.N.C.F. “C.F.R.” S.A., pentru suprafata de 311,00 mp (identificata in Planul de situatie anexat prin coordonatele punctelor de contur 7-14), pe o perioada de maxim 36 luni si la tariful ce va rezulta din licitatia pe care C.N.C.F. “C.F.R.” S.A o va organiza in acest scop.

Art.5 Se mandateaza Primarul Municipiului Iasi pentru semnarea contractelor de vanzare - cumparare si de inchiriere a terenurilor sus-mentionate de la C.N.C.F. “C.F.R.” S.A..

Art.6 Directia Programe si Servicii pentru Comunitate, Directia Tehnica, Directia Investitii si Directia Economica si Finante Publice Locale, Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat  vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotariri.

Art.7 Serviciul Secretariat Consiliul Local si Arhiva va comunica o copie a prezentei hotariri: Primarului Municipiului Iaşi,Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate,Direcţiei Tehnice,Direcţiei Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si PrivaT, Agenţiei de Dezvoltare Regionala Nord - Est Piatra Neamţ şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.8 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

          (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                      

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 44 din 11 februarie 2010