Hotărârea nr. 434/2010

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI BD.CHIMIEI NR.8 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie prin concesionare teren prin extindere imobil existent pe teren proprietate privata persoana juridica si teren proprietatea municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, BD.CHIMIEI NR.8 Intocmit in vederea construirii unei hale de productie prin concesionare teren, prin extindere imobil existent pe teren proprietate privata persoana juridica si teren proprietatea municipiului Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de  7 decembrie  2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ; 

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Avand in vedere nota de fundamentare nr.99581/27.10.2009 întocmita de Serviciul Urbanism ;

Avand in vedere certificatul de urbanism nr.2372/19.05.2008;

Avand in vedere cererea nr.99581/27.10.2009, prin care SC Electra SRL solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Iasi, bd.Chimiei nr.8;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism-sedinta din 04.11.2009;

Avand in vedere avizele obtinute si studiile intocmite : studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de OCPI ;

Avand in vedere avizul unic al Consiliului Judetean nr.199/PUZ/2010 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere  Ordinul MDRL nr.839 /2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul reactualizata;

Având în vedere Ordinul MLPAT nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispoziţiile HGR nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal-Iasi, bd.Chimiei nr.8,intocmit in vederea construirii unei hale de productie prin concesionare teren,prin extindere imobil existent pe teren proprietate privata persoana juridica si teren proprietatea municipiului Iasi. Suprafata terenului studiat prin PUZ este de 2307,25 mp., din care suprafata de 797,75 mp. detinuta conform contractului de vanzare cumparare nr.6245/1999, suprafata de 1270 mp. detinuta conform contractului de concesiune nr.65/2003 si suprafata de 239,50 mp., proprietatea municipiului Iasi, solicitata pentru concesionare. Indicatori urbanistici : POT=70%, CUT=2; inaltimea maxima 9 m.    

Anexa (plansa de reglementari urbanistice nr.  U 2 ) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Consiliului Judeţean Iaşi, Serviciului Arhitectură şi Urbanism, Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara, S.C. ELECTRA SRL Bld.Chimiei nr.8 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Urbanism.

          (2) Aducerea la cunostinta publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

     Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

 

 

Nr. 434 din 7 decembrie 2010