Hotărârea nr. 431/2010

HOTĂRÂRE privind transmiterea cu titlu gratuit a reţelei de distribuţie a apei potabile şi de canalizare situată în b-dul Carol I nr. 11 din proprietatea privată a Universităţii Tehnice Gh. Asachi Iaşi în proprietatea Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea cu titlu gratuit a reţelei de distribuţie a apei potabile şi de canalizare, situată în b-dul Carol I nr. 11, din proprietatea privată a Universităţii Tehnice Gh. Asachi Iaşi în proprietatea Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 103952 din 23.11.2010, întocmită Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere adresa nr. 101628/15.11.2010  a Universităţii Tehnice Ghe. Asachi Iaşi;

Având în vedere adresa 28997/15.01.2010 a S.C. ApaVital S.A.;

Având în vedere  prevederile Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;

Având în vedere  prevederile H.C.L. 414/2009, privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat;

Având în vedere  prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere  dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

              În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:       

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a bunului identificat în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a Universităţii Tehnice Ghe. Asachi Iaşi în proprietatea Municipiului Iaşi.

Art.2 Se completează anexa nr. 15 a H.C.L. 414/2009 privind însuşirea inventarului domeniului public al Municipiului Iaşi, reactualizat, cu bunul cuprins în Anexa prezentei hotărâri.

Art.3 Predarea-primirea se va face pe bază de protocol, ce fi semnat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Universităţii Tehnice Ghe. Asachi Iaşi; S.C. ApaVital S.A. Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Universitatea Tehnică Ghe. Asachi; S.C. ApaVital S.A.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                                                                                   

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

   Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                                    

  Nr. 431 din 7 decembrie 2010

 

anexa la H.C.L. nr. 431/2010

 

 

Nr.

crt.

Denumirea

bunului

Elemente de

identificare

Valoare de inventar

1.

Reţea de distribuţie apă potabilă şi canalizare

- B-dul Carol I, nr. 11;

- lungimea de 150 m (de la căminul de apometru pînă la intrarea în imobilul “A” al Universităţii)

1.246,00 lei