Hotărârea nr. 430/2010

H O T Ă R Â R E privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia “14 Decembrie 1989” Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unui spaţiu  cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Asociaţia “14 Decembrie 1989” Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea sustinuta si aprobata in plenul sedintei privind atribuirea spaţiului cu alta destinatie decât aceea de locuinţă situat în Iaşi, str. Cuza Vodă nr. 43, parter, în suprafaţă de 35,83 mp, către Asociaţia “14 Decembrie 1989”  Iaşi, pentru o perioadă de 1 an.

Având în vedere nota de fundamentare nr. 100391/10.11.2010, întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere solicitarea nr.11519/2010 înaintată de Asociaţia Ť 14 Decembrie 1989 ť, precum şi propunerea comisiei pentru atribuire spaţii către asociaţii, fundaţii şi partide politice, consemnată în procesul verbal nr. 95195/25.10.2010;

Având în vedere cu prevederile art. 49, alin. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

Art.1 - Se atribuie în folosinţă temporară spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Iaşi, str. Cuza Vodă nr. 43, parter, în suprafaţă de 35,83 mp, către Asociaţia “14 Decembrie 1989”  Iaşi, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Asociaţiei “14 Decembrie 1989” Iaşi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

            (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

        

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    SECRETAR

     Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                   

Nr.  430  din 7 decembrie 2010