Hotărârea nr. 43/2010

HOTĂRÂRE privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Centrul Intermodal de Transport - Autogara Iasi”

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind respingerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiţii Centrul Intermodal de Transport - Autogara Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de      11 februarie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere  referatul de specialitate nr. 12.549 din 10.02.2010, întocmit de către Direcţia Programe şi Servicii pentru Comunitate;

Având în vedere  prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional 2007-2013, Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere;

Având în vedere  contractul nr. 84376/15.09.2009, incheiat cu S.C. EC - ITS BVBA Belgia şi S.C. Eden Consulting and Engeneering SRL -România;

Având în vedere prevederile  Hotărârii Consiliului Local nr. 471/06.11.2009 privind aprobarea P.I.D.P.C. Iasi;

Având în vedere prevederile  Ordinului comun al Ministrului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor si al Ministrului Economiei si Finantelor nr. 1.294/3.296 din 19.11.2008;

Având în vedere prevederile  Hotarârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele si lucrarile de investitii;

Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiţii Centrul Intermodal de Transport - Autogara Iasi, deoarece nu a întrunit condiţiile impuse de dispoziţiile art. 45  din Legea nr.215/2001, consemnate şi în procesul verbal al sedinţei;

Având în vedere  dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiţii “Centrul intermodal de transport - Autogara Iasi” (prezentati in Anexa), în conformitate cu modelul “D.1” la cererea de finanţare din ghidul solicitantului pentru P.O.R. Axa Prioritară 1 - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 - “Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: Poli de creştere.

Art.2 Serviciul Secretariat Consiliul Local si Arhiva va comunica o copie a prezentei hotariri: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Programe şi Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3   Aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotariri va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

 

   CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 43  din 11 februarie  2010