Hotărârea nr. 429/2010

H O T Ă R Â R E privind atribuirea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate -Filiala Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind atribuirea unui spaţiu  cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate -Filiala Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea sustinuta si aprobata in plenul sedintei privind atribuirea spaţiului cu alta destinatie decât aceea de locuinţă situat în Iaşi, str. Tătăraşi nr. 64A, etaj 1, în suprafaţă de 33,93 mp, către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate -Filiala Iaşi, pentru o perioadă de 1 an.

Având în vedere nota de fundamentare nr. 100712/11.11.2010, întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere solicitarea nr.94005/2010 înaintată de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate-Filiala Iaşi, precum şi propunerea comisiei pentru atribuire spaţii către asociaţii, fundaţii şi partide politice, consemnată în procesul verbal nr. 95195/25.10.2010;

Având în vedere cu prevederile art. 49, alin. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1 -Se atribuie în folosinţă temporară spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Iaşi, str. Tătăraşi nr. 64A, etaj 1, în suprafaţă de 33,93 mp, către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate -Filiala Iaşi, pentru o perioadă de 1 an.

Art.2- Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi ; Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Direcţiei Economică şi Finanţe Publice Locale,Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate -Filiala Iaşi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

Art.3 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de  Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

           

 CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                         

    Nr. 429  din 7 decembrie 2010