Hotărârea nr. 428/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 22.11.2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996, în şedinţa din data de 22.11.2010

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia  de munca si protectie sociala a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.103536/22.11.2010 întocmită de D.A.P.P.P.;

Având în vedere Prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează  a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

Având în vedere Prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogare art. 43 din Legea Locuinţei 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal nr.103534/22.11.2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă propunerile Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr.103534/22.11.2010, privind:

·         Atribuirile de locuinţe;

·         Diverse solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuinţe, extinderi de locuinţe etc), cuprinse în ANEXA NR.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi .

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

           (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

           

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

    Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                                       

Nr.  428  din 7 decembrie 2010

                        

ANEXA nr. 1 la HCL 428/2010

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de  Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 in cadrul  sedintei din data de 22.11.2010

 

I.  ATRIBUIRI/ MODIFICĂRI ATRIBUIRI LOCUINTE DE NECESITATE/SOCIALE IN CANTA 60B

 

·                  Se aprobă atribuirea apartamentului nr.68 de la etajul 4 al imobilului din str.Canta 60B, doamnului APOSTOL CRISTINEL si doamnei MIHAILA LILIANA, ca urmare a declaraţiei notariale de renunţare la locuinţa proprietate personala din imobilul M2; locuinţa atribuită va avea destinaţia de locuintă de necesitate; contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de un an cu posibilitate de prelungire;

 

·            Se dă în administrare apartamentul nr.84 de la et.4 al imobilului din Str. Canta nr.60B către Directia de Asistenta Comunitara; darea în administrare se face la solicitarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară în scopul utilizării acestui spaţiu de locuit ca adăpost de urgenţă pentru acordarea de servicii suplimentare, printr-o monitorizare specială a asistaţilor;

 

·                     Se aprobă solicitarea privind schimbul de locuinţă al domnului CURMEI GHIORGHE, de la apartamentul nr.19 la apartamentul nr.30, etajul 1 al imobilului din str. Canta nr.60B; schimbul de locuinţe este condiţionat de aducerea apartamentului nr.19 la starea iniţială.

 

·                     Se aprobă revocarea atribuirii locuintei din str. Canta nr.60B, et.3, ap.68 - beneficiar Răducanu Emilia;

 

·                     Se aprobă revocarea atribuirii locuintei din str. Canta nr.60B, et.3, ap.55 - beneficiar familia Chiriac Gabriel;

 

 

II.ATRIBUIRI/REVOCARI ATRIBUIRI SI SCHIMBURI DE LOCUINTE

 

·                     Se aprobă revocarea atribuirii la schimb a locuintei din Str.Saulescu nr.10 - beneficiar familia Bica Florin şi Elena;

 

·                     Se aprobă revocarea atribuirii locuintei din Decebal, bloc Decebal Cantemir et.3, ap.82  - beneficiar familia Arghiri Daniela Camelia;

 

·                     Se aprobă atribuirea locuinţei din str. Săulescu nr.10 familiei BOGDAN TURCU ALIN si CLARA PAULA, familie ce ocupa pozitia 8 in lista de prioritate in vederea atribuirii unei locuinte sociale in anul 2010;

 

·                     Se propune spre aprobare revocarea atribuirii la schimb a locuintei str. Tabacului nr.7, et.3, ap.32 - beneficiar familia DANALACHE MARIANA;

 

·                     Se aprobă revocarea atribuirii locuintei din str.Decebal, bl. Decebal-Cantemir, parter, ap.5 - beneficiar familia Petroi Petru si Simona;

 

·                     Se aprobă atribuirea la schimb a locuintei din Tabacului nr.7, et.3, ap.32, familiei Vieriu Liviu-Gabriel, Vieriu Ionel şi Vieriu Daniel, din Bd.Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.B, et.3, ap.4. Contractul de închiriere al familiei Vieriu Liviu-Gabriel, Vieriu Ionel şi Vieriu Daniel pentru locuinţa atribuită la schimb va fi încheiat pentru o perioadă determinată de un an, cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

 

·                     Se aprobă atribuirea locuintei din Bd.Chimiei nr.35, bl.F2-1, sc.B, et.3, ap.4 familiei Trif Relu şi Iuliana Marlena care, în urma atribuirilor efectuate până în prezent, ocupă pozitia 4 in lista de prioritati privind atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2010; atribuirea este conditionata de respectarea angajamentului dat de către familia Trif privind achitarea debitelor inregistrate pentru această locuinta la plata cheltuielilor de intretinere şi de reactualizarea declaraţiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie .

 

·                     Se aprobă revocarea atribuirii la schimb a locuinţei din str. Elena Doamna nr.47 - beneficiar familia Căldăraru Meda;

 

·                     Se aprobă revocarea atribuirii locuinţei din str.Sarariei nr.184 - beneficiar familia BOGDAN TURCU ALIN si CLARA PAULA;

 

·                     Se aprobă atribuirea locuinţei din str. Elena Doamna nr.47 familiei Petroi Petru si Simona care, în urma atribuirilor aprobate până în prezent, ocupa pozitia 7 in lista de prioritati privind atribuirea unei locuinte sociale in anul 2010; 

 

·                     Se propune revocarea atribuirii locuinţei din str. Sărărie nr.39 - beneficiar familia Ipatov Constantin.

 

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str. Sarariei nr.39 familiei Butnaru Mihai Corneliu şi Antonela care, în urma atribuirilor efectuate până în prezent, ocupă pozitia 2 in lista de prioritati privind atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2010; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaraţiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie .

 

·                     Se aproba atribuirea locuinţei din Şos. Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, SC.III, ET.1, AP.12  familiei Oprea - Durai Valentin Cristian şi Loredana care, în urma atribuirilor efectuate până în prezent, ocupă pozitia 8 in lista de prioritati privind atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2010; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaraţiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie .

 

·                     Se aproba atribuirea locuinţei din Str. Ciurchi nr. 105, bl. D1, ET.4, AP.O6 familiei Ciobanu Constantin şi Cristina Maria care, în urma atribuirilor efectuate până în prezent, ocupă pozitia 10 in lista de prioritati privind atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2010; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaraţiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie .

 

·                     Se aproba atribuirea locuinţei din Str. Tabacului nr.7, et.4, ap.47 familiei Morărescu Virgil -Adrian şi Ancuţa, care, în urma atribuirilor efectuate până în prezent, ocupă pozitia 11 in lista de prioritati privind atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2010; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaraţiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie .

 

·                     Dosarele de locuinţe ale solicitanţilor din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuinţelor convenabile şi sociale în anul 2010, care au beneficiat de atribuirea unei locuinţe în prezenta hotarâre, vor fi scoase din evidenţa care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalităţii atribuirea unei locuinţe în baza Legii114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare. La momentul repartizării locuinţelor, beneficiarii de locuinţe sociale menţionaţi în prezenta hotărâre, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condiţiile de acces la locuinţă prevăzute de Legea 114/1996  cu modificările şi completările ulterioare:

·                     vor prezenta declaraţii de venit (soţ/soţie membri ai familiei majori), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declaraţia de venituri va fi însoţită de adeverinţe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soţ/soţie şi membrii familiei majori; Potrivit Legii 114/1996, vor beneficia de repartizarea locuinţelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe economie. Această condiţie trebuie îndeplinită atât la data analizării cererii cât şi la momentul repartizării locuinţelor.

·                     vor prezenta declaraţii notariale pe propria răspundere,(soţ/soţie), precum că nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă socială

 

·                     Se aprobă solicitarea domnului Baker Sayed privind preluarea în calitate de titular al contractului de închiriere pentru locuinţa din str. Cuza Vodă nr.2, urmare decesului bunicii materne care era titulară de contract.

 

·                     Se aprobă solicitarea doamnei Zotic Valentina privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinţa din str. Nicolae Bălcescu nr.11 a nepotului, Panţiru Ştefan Alexandru.

 

·                     Se aprobă solicitarea doamnei Pelepciuc Cornelia privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa din str.Ciric nr.50A, bl.L4, sc.D, et.2, ap.11 condiţionat de respectarea angajamentului dat privind achitarea debitului înregistrat la plata cheltuielilor de întreţinere.

 

·                     Se aprobă modificarea cotelor de teren din contractele de închiriere ale chiriaşilor ce deţin spaţii locative la adresa str. Sf. Andrei nr.11 şi anume:

·                     Onofrei Maria Lica, chiriaşă la spaţiul de locuit alcătuit din 2 camere, în suprafaţă de 42,60mp, dependinţe principale în suprafaţă de 34,55 mp, dependinţe secundare în suprafaţă de 7,80 mp îi revin 149,61 mp de teren cu destinaţia de curte/grădină, reprezentând 23,06%;

·                     Dumea Mihai, chiriaş la teren curte-grădină, în suprafaţă de 80,00mp, cu contract nr.1028/1874/99/09.

 

·                     Se aprobă solicitarea înaintată de către SC ARPA SRL privind întocmirea unui contract de închiriere pentru suprafaţa de 498,96mp de teren cu destinaţia curte/grădină.

 

·                     Se aprobă rectificarea adresei apartamentului repartizat familiei Ciubotaru Gheorghe, conform HCL409/29.10.2010, astfel:  str.Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, parter, ap.3.