Hotărârea nr. 427/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de    7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 103995/23.11.2010, întocmită de D.A.P.P.P.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 58/25.02.2010, privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare, art. 6^2;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 şi 15;

Având în vedere Procesul verbal nr. 103387/22.11.2010, încheiat în şedinţa Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1: Se atribuie d-nei Anastasiu Simona şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr. 73, bl. 4, et. 1, ap. 5, compusă din: nr. camere 2 în suprafaţă de 30.70  mp., nr. dependinţe 4 în suprafaţă de 21.30 mp;

Art.2: Se atribuie d-lui Condurachi Mihai Gabriel şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, et. 3, ap. 15, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 21.23  mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 17.88 mp;

Art.3: Se atribuie d-lui Vechiu Florin şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. A, et. 4, ap. 17, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 20.38 mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 15.11 mp;

Art.4: La repartizarea locuinţelor, beneficiarii  vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă, care trebuie să fie în mun. Iaşi şi la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate şi/sau a unei locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a municipiului Iaşi sau a unei locuinţe cu chirie, situată în municipiul Iaşi, proprietate a unităţii la care este angajat, (ultimul criteriu are în vedere şi soţul/soţia titularului de contract de închiriere şi membrii de familie majori).

Art.5: Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.6: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

  Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                                            

 Nr.  427  din 7 decembrie 2010