Hotărârea nr. 426/2010

HOTĂRÂRE privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului 2010 - 2011

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind organizarea Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului 2010 - 2011

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate nr.  103857 / 23.11.2010, întocmit de către Biroul Organizare Evenimente Publice;

Având în vedere anexa 1 cu Programul “Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului” 2010 - 2011;

Având în vedere amendamentele propuse si aprobate în plenul şedinţei ,consemnate şi în procesul verbal al şedinţei;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se aprobă organizarea “Sărbătorilor de Iarnă ale Iaşului” 2010 - 2011, conform programului precizat în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cheltuielile vor fi alocate din contul extrabugetar 5040 “Bugetul de Venituri şi Cheltuieli - Taxe Speciale” şi din contul bugetar 540250 “Alte Servicii Publice Generale” - poziţia “Sărbători”, poziţia “Donaţii şi sponsorizări” şi poziţia “Olimpiade şi concursuri şcolare”

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei de Servicii pentru Comunitate, Direcţiei Dezvoltare şi Proiecte Europene, Direcţiei Tehnică şi Investiţii, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Direcţiei Control Intern şi Managementul Calităţii, Instituţiei Arhitectului Şef, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Juridice, SC Termoservice, CET,  SC Ecopiaţa SA, SC Servicii Publice SA, SC Salubris SA, SC Citadin SA, RATP, Poliţiei Comunitare, Direcţiei Locală de Asistenţă Comunitară, Casei de Cultură a Municipiului si  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

    

                                                           CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

       Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

        

       Nr.   426 din 7 decembrie 2010

 

ANEXA 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 426 / 07.12.2010

 

Program

SĂRBĂTORILE DE IARNĂ ALE IAŞULUI 2010-2011

 

1.                  SERBĂRILE DE IARNĂ ÎN CARTIERE

2.                  BRAZII SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ, ÎN LOCURI PUBLICE

3.                  CARNAVALUL COPIILOR

4.                  TÂRGUL CADOURILOR TRADIŢIONALE DE CRĂCIUN;

5.                  FESTIVALUL FOLCLORIC “DATINI DE IARNĂ”

6.                  ACŢIUNI CARITABILE PENTRU FAMILII ÎN DIFICULTATE

7.                  GALA LAUREAŢILOR SPORTULUI IEȘEAN

8.                  SEARA EXCELENŢEI IEŞENE

9.                  CONCERTUL DE COLINDE AL CORULUI “TEMPUS”

10.              CONCERTUL DE CRĂCIUN “BEST OF VIENNA”

11.              POVESTE DE CRĂCIUN

12.              IAŞI CHRISTMAS PARADE

13.              COLINDĂTORI LA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAŞI

14.              SERBAREA POMULUI DE CRĂCIUN

15.              REVELION ÎN STRADĂ 2011

16.              24 IANUARIE 2011 - ZIUA NAŢIONALĂ A PRINCIPATELOR UNITE

17.              PROMOVAREA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ 2010-2011;

18.              TRADIŢII PE ULIŢA LĂPUŞNEANU

19.              LANSARE Album fotografic IASI METROPOLA MOLDOVEI;

 

Buget estimat: 1.500.000 lei

·                    Acţiuni Sărbători de Iarnă 2010 - 1.000.000 lei

·                    24 Ianuarie 2011 - Ziua Naţională a Principatelor Unite - 500.000 lei