Hotărârea nr. 424/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Ordinului de Modificare nr. 4 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI” precum si aprobarea Ordinului de Modificare nr. 5 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investitie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Ordinului de Modificare nr. 4 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul  contractului de lucrări RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI” precum si aprobarea Ordinului de Modificare nr. 5 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul  contractului de lucrări RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investitie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;â

Având în vedere nota de fundamentare nr. 10525/26.11..2010, elaborată de către Directia Tehnică şi de Investiţii, Serviciul Unitate Implementare Proiecte Mediu, privind necesitatea aprobării Ordinului de Modificare nr. 4 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul  contractului de lucrări RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”;

Având în vedere nota de fundamentare nr.105256/26.11.2010, elaborată de către Directia Tehnică şi de Investiţii, Serviciul Unitate Implementare Proiecte Mediu, privind necesitatea aprobării Ordinului de Modificare nr. 5 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul  contractului de lucrări RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.: 62/22.04.2004 prin care a fost aprobată realizarea  proiectului “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” - depus spre finanţare în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.: 145/27.10.2004 prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului „Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 515/09.11.2004 prin care s-a aprobat participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea proiectului “Centrul Expoziţional Moldova “ Iaşi - pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  Iaşi nr. 335/31.08.2007 prin care s-a aprobat cofinanţarea cheltuielilor eligibile pentru proiectul “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” cât şi acoperirea costurilor neeligibile destinate PIU, taxelor, publicităţii proiectului, etc;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  Iaşi nr. 391/29.10. 2010 prin care s-a aprobat 1.  prelungirea duratei de execuţie a obiectivului Centrul Expoziţional Moldova Iaşi până la data de 30.11.2010; precum şi 2. aprobarea sumei de 1.103.666,67 lei  fără T.V.A. (1.368.546,67 lei cu T.V.A.), reprezentând contribuţia Consiliului Local Iaşi la susţinerea costurilor suplimentare pentru finalizarea lucrărilor  în cadrul proiectului RO 2005/017-553.04.01.01.02.06 - CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA.

 Prin adresa nr. 10567/15.10.2010, firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL a înaintat spre aprobare Ordinul de modificare nr. 4, ce constă în readucerea sumelor necesare pentru articolele din cadrul Listei 5: “Amenajari exterioare”, care au fost prevazute in cadrul contractului initial şi care la această data nu au acoperire financiară.

In ceea ce priveste realocarea interna a sumelor din cadrul listelor de cantitati, conform Ordinului de Modificare nr. 2 - aceste sume nu reprezentau renuntarea la articolele aferente si prin acest Ordin de Modificare nr. 4 s-au reintrodus sumele in contract pentru acoperirea acestor lucrari. Acest lucru a fost posibil in urma analizelor facute pe cantitatile necesare a se executa, avand la baza conformarea proiectului cu schimbarile privind legislatia in constructii in vigoare. Astfel au rezultat cantitati de lucrari mai mici, ceea ce a dus la posibilitatea reintroducerii cantitatilor de lucrari prevazute initial in cadrul Listei 5 Amenajari exterioare, din cadrul contractului - pentru respectarea scopului contractului.

Având în vedere că prin Ordinul de Modificare nr. 4 nu s-au modificat preţul contractului, sumele care au fost necesare unor cantităţi suplimentare s-au susţinut din identificarea cantităţilor de lucrări aferente articolelor de lucrări executate, cantităţi care sunt mai mici decât cantităţile de lucrări prevăzute iniţial şi din identificarea unor cantităţi de lucrări care nu sunt necesare a se executa,

Prin adresa nr. 12039/25.11.2010, firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL înaintează spre aprobare Ordinul de modificare nr. 5, ce are la baza urmatoarele:

-                      Cantităţile de lucrări rezultate in urma remasurarii, pentru listele de cantităţi: Lista 1 - corp A, lista 2 - corp B, lista 3 - corp C, lista 4 - Rezervor de apă şi lista 5 - platform exterioare;

-                      Includerea in lista de cantităţi nr. 2 - corp B a articolelor de lucrări necesare execuţiei lucrărilor pentru Instalaţii termice - apa racită, obiect prevăzut in proiectul ethnic initial, dar omis din listele de cantităţi iniţiale;

-                      S-au suplimentat o parte din articolele din lista AG - Articole generale, referitoare la facilităţile Inginerului iar alte articole au fost remasurate, având în vedere Actul Adiţional nr. 6 la Contract cu privire la extinderea de timp acordată pentru execuţia lucrărilor, până la data de 30 noiembrie 2010.

Având în vedere că Ordinul de Modificare nr. 5 a fost iniţiat în vederea actualizării valorilor lucrărilor pe baza remăsurării lucrărilor executate, fără a creşte preţul contractului,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARĂŞTE:

 

Art.1 Aprobarea Ordinului de Modificare nr. 4 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul  contractului de lucrări RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”;

Art.2 Aprobarea Ordinului de Modificare nr. 5 inaintat de firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL in calitate de Inginer în cadrul  contractului de lucrări RO 2005/017 - 553.04.01.01.01.02.06 pentru realizarea obiectivului de investiţie “CENTRULUI EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI”.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Consiliului Judeţean Iaşi; Direcţiei Tehnice şi de Investiţii - Primăria Municipiului Iaşi; Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale - Primăria Municipiului Iaşi si Institutiei Prefectului Judetului Iaşi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică  si de Investitii şi serviciile de specialitate.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

   

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

      Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

   

    Nr.  424  din 7 decembrie 2010