Hotărârea nr. 423/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea contribuţiei financiare multianuale aferentă anilor 2010 şi 2011 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi la bugetul Asociaţiei "Centrul de Promovare Turistică - Iaşi" înfiinţată prin proiectul "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" în calitate de membru fondator asociat

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contribuţiei financiare multianuale aferentă anilor 2010 şi 2011 a Consiliului Local al Municipiului Iaşi la bugetul Asociaţiei "Centrul de Promovare Turistică - Iaşi" înfiinţată prin proiectul "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", în calitate de membru fondator asociat

           

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 103594/22.11. 2010 elaborată de către Directia Tehnică şi  Investiţii, Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte Mediu, privind necesitatea aprobării aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Local al Municipiului Iaşi la bugetul Asociaţiei "Centrul de Promovare Turistică - Iaşi" înfiinţată prin proiectul "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 63/ 22.04.2004, prin care a fost aprobată realizarea  proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", depus spre finanare in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.150/ 27.10.2004, prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 516/09.11.2010 prin care a fost aprobată participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 411/10.10.2005 prin care a fost aprobată asocierea dintre Consiliulul Local Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi în vederea înfiinţării Asociaţiei   ,,Centru de Promovare Turistică - Iaşi";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 536/ 27.12.2007 privind    cofinanţarea proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" şi acoperirea costurilor neeligibile destinate Unităţii de Implementare a Proiectului (PIU), taxelor, publicităţii proiectului, etc.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.300/ 28.07.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei ,,Centru de Promovare Turistică - Iaşi" elaborate în cadrul proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere Contractul de servicii de consultanţă în managementul organizaţiilor non-profit, nr.6472/14.06.2010, încheiat de Consiliul Judeţean Iaşi cu SC ADVANCES SRL Iaşi, în urma desfăşurării procedurii de achiziţie publică;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 393/29.10.2010, privind aprobarea Strategiei de promovare a ansamblului Monument Istoric Mănăstirea Golia  şi a Municipiului Iaşi  în cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi".

Bugetul Asociaiei “ Centrul de Promovare Turistică - Iaşi “, aşa cum este estimat în capitolul VII. Plan Operaţional Financiar al Strategiei de promovare a ansamblului Monument Istoric Mănăstirea Golia şi a Municipiului Iaşi prevede pentru primul an de funcţionare, la capitolul Venituri Totale, suma de 51.390 Euro, reprezentând contribuţia de la bugetul local (Consiliul Judeţean Iaşi - Lider de proiect -25.695 Euro şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi - Partener - 25.695 Euro). 

În conformitate cu Acordul Tripartit, semnat la data de 20.02.2008, art.8(8):responsabilitatea pentru îngrijirea Lucrărilor, a unei Secţiuni sau părţi a Lucrărilor, va fi transferată Beneficiarului Local imediat după eliberarea Certificatului de Recepţie de către Inginer în cadrul Contractului de Lucrări. Din acest moment, Beneficiarul Local va asigura exploatarea şi întreţinerea durabilă şi adecvată a infrastructurii finanţate prin proiect .”, şi 8(11): „Infrastructura realizată prin Proiect trebuie să rămână în proprietatea sectorului public timp de cel puţin 5 ani de la eliberarea Certificatului de Recepţie de către Inginer”.

Deoarece suma de 51.390 euro a fost estimată pentru 12 luni (respectiv un an bugetar), iar asociaţia a fost înfiinţată în luna octombrie 2010, Consiliul Local Iaşi va contribui pentru două luni de activitate din anul 2010, respectiv pentru lunile noiembrie şi decembrie, cu suma de 4.282,5 Euro ( 18.414,75 lei). Pentru anul 2011 se consideră că suma necesară a fi alocată din bugetul local al Municipiului Iaşi, drept contribuţie a Consiliului Local Iaşi este de 25.695 Euro, ceea ce este echivalent cu 110.488,5 lei, la un curs de 4,3 lei/Euro.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 332/29.10.2010, privind aprobarea Strategiei de promovare a ansamblului Monument Istoric Mănăstirea Golia  şi a Municipiului Iaşi  în cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi".

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările de rigoare;

Având în vedere anexa 1:  capitolul VII. Plan Operaţional Financiar de investiţii pentru o perioadă de 5 ani, extras din Strategia de promovare a ansamblului Monument Istoric Mănăstirea Golia şi a Municipiului Iaşi;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă contribuţia financiară pentru anul 2010 în valoare de 4.282,5 Euro  (18.414,75 lei, la un curs de 4,3 lei/ Euro), a Consiliului Local al Municipiului Iaşi, în calitate de membru fondator al Asociaţiei "Centrul de Promovare Turistică - Iaşi" înfiinţată în cadrul proiectului " Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi ".

Art.2 Suma prevazuta la art. 1 se va suporta din bugetul local al Municipiului Iasi, pe anul 2010.

Art.3 Se aprobă contribuţia financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi,  pentru anul 2011, în valoare de 25.695 Euro ( 110.488,5 lei la un curs de 4,3 lei/ Euro), în calitate de membru fondator al  Asociaţiei “Centrul de Promovare Turistică - Iaşi” înfiinţată în cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric  Mănăstirea Golia - Iaşi".

Art.4 Suma prevazuta la art. 3 se va suporta din bugetul local al Municipiului Iasi, pe anul 2011.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Consiliului Judeţean Iaşi; Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Primăria Municipiului Iaşi; Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale - Primăria Municipiului Iaşi Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Est si  Institutiei Prefectului Judetului Iaşi.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică şi Investiţii şi serviciile de specialitate.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

      Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

 

 

 

Nr.  423  din 7 decembrie 2010