Hotărârea nr. 422/2010

HOTARARE privind derularea prin intermediul Municipiului Iasi a sumelor alocate de la Bugetul de Stat reprezentand compensarea pretului la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sistem centralizat de catre SC CET Iasi SA

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind derularea prin intermediul Municipiului Iasi a sumelor alocate de la Bugetul de Stat reprezentand compensarea pretului la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sistem centralizat de catre SC CET Iasi SA

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de   7 decembrie  2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;  

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia  de muncă si protectie sociala  a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentul propus si aprobat in plenul sedintei privind  modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local prin introducerea unui nou articol care va avea urmatorul cuprins :   În cazul în care sumele alocate de la bugetul de stat pentru compensarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sistem centralizat sunt insuficiente, diferenţa nealocată de la bugetul de stat va fi acoperită din bugetul local, în limita prevederilor bugetare anuale.”

Avand in vedere referatul de specialitate nr.58597 din 25.06.2010 intocmit de catre Directia Tehnica si Investitii;

Avand in vedere prevederile art. 4, 5 şi 6 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate modificata si completata;

Avand in vedere prevederile art.14 si art.24 din Ordinul nr.252/2917/2009 al Ministrului Administratiei si Internelor si Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie, cu modificarile si completarile ulterioare;

Tinand cont de deciziile Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice privind aprobarea pretului local de referinta pentru localitatea Iasi, a compensarii unitare pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice furnizata populatiei prin sistem centralizat in scopul incalzirii locuintelor si a prepararii apei calde menajere;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000 cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

             În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:        

HOTARĂSTE:

 

Art.1 - Se aproba derularea prin intermediul Municipiului Iasi a sumelor alocate de la bugetul de stat, reprezentand compensarea pretului la combustibilul utilizat pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sistemul centralizat de catre SC CET Iasi SA, in baza contractului de concesiune nr.55266/2007.

Art.2 - Sumele alocate de la bugetul de stat se pot acorda in avans catre SC CET Iasi SA, cu respectarea prevederilor art. 4, 5 şi 6 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006, cu modificarile ulterioare.

Art.3 - În cazul în care sumele alocate de la bugetul de stat pentru compensarea combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sistem centralizat sunt insuficiente, diferenţa nealocată de la bugetul de stat va fi acoperită din bugetul local, în limita prevederilor bugetare anuale.

Art.4 - (1) Subcompensarile rezultate în urma acordarii avansurilor prevazute la art.2, urmează să se regularizeze pe baza deconturilor justificative, prin rectificari ale  bugetului,local.
             (2) Supracompensarile rezultate in urma acordarii avansurilor prevazute la art.2, urmeaza sa se regularizeze in baza deconturilor justificative pe luna decembrie pana la data de 15 ianuarie a anului urmator, respectiv 15 aprilie pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a anului în curs.

              (3) In cazul in care SC CET Iasi SA nu restituie sumele prevazute la alin.2 din prezentul articol la termenele stabilite, recuperarea acestora se va face prin executare silita, in conformitate cu prevederile legale.

Art.5 - Se aproba Metodologia de stabilire a costurilor cu combustibilul pentru producerea energiei termice livrate populatiei in sistem centralizat, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 - (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Economica si Finante Publice Locale, Directia Tehnica si Investitii si S.C. CET Iasi S.A.

            (2) Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului Municipiului Iasi, Directiei Economice si Finantele Publice Locale, Directiei Tehnice si Investitii, si S.C. CET Iasi S.A.si Institutiei Prefectului Judetul Iasi,

      

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

       Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                                              

   Nr. 422 din 7 decembrie 2010

 

ANEXA  la H.C.L nr. 422/2010

hotarare privind derularea prin intermediul Municipiului Iasi a sumelor alocate de la Bugetul de Stat reprezentand compensarea pretului la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sistem centralizat de catre SC CET Iasi SA

 

Metodologia de stabilire a costurilor cu combustibilul pentru producerea energiei termice livrate populatiei prin sistemul centralizat si a necesarului anual, trimestrial si lunar de compensare a combustibilului

 

1. SC CET Iasi SA foloseste in procesul de producere a energiei termice trei tipuri de combustibili:

a) combustibil gazos, pentru care consumul se stabileste prin masuratori metrologice omologate la fiecare punct de consum, iar costurile au in vedere preturile unitare reglementate si/sau negociate cu furnizorii;

b) combustibil lichid (pacura), pentru care consumul se stabileste prin masuratori metrologice omologate, iar costurile au in vedere preturile unitare negociate, inclusiv transportul;

c) combustibil solid (carbune), pentru care consumul se stabileste prin masuratori metrologice omologate, iar costurile au in vedere preturile unitare negociate, inclusiv transportul.

 

2. Aceste informatii se transmit in scris Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, care stabileste si aproba pretul energiei termice si electrice cu un profit de maxim 5% pentru SC CET Iasi SA, conform legislatiei in vigoare.

 

Totodata Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice stabileste prin decizie pretul local de referinta si compensarea unitara de combustibil (lei/Gcal).

 

3. Decizia privind compensarea unitara mentionata la punctul 2 se transmite in scris Autoritatii Administratiei Publice Locale ( Consiliul Local Iasi) si SC CET Iasi SA.

 

4. Cantitatile de energie termica furnizate populatiei si asimilati, se detemina pe baza inregistrarilor.

 

5. Lunar, SC CET Iasi SA transmite in scris Municipiului Iasi situtia cu cantitatile de energie termica furnizate populatiei prin sistemul centralizat.

 

6. Suma necesara compensarii combustibilului se determina de catre Municipiului Iasi, prin aplicarea compensarii unitare, stabilita prin decizie de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, la cantitatea de energie furnizata (lei/Gcal).

 

7. Compensatia nu trebuie sa depaseasca suma necesara acoperirii totale sau partiale a costurilor ocazionate de executarea obligatiilor de serviciu public.

 

8. Sumele acordate de la bugetul de stat pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati precum si sumele prevazute in bugetele locale se pot acorda in avans de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, furnizorilor de energie termica pentru populatie in vederea constituirii stocurilor de carbune, pacura si de combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri.

 

9. Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectiva a sumelor acordate in avans pentru producerea energiei termice furnizate populatiei se vor deduce lunar din avansurile acordate.

 

10. Regularizarea definitiva a avansurilor acordate pe baza deconturilor justificative pe luna decembrie a anului curent, se va face pana la data de 15 ianuarie a anului urmator, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie a fiecarui an.

 

11. Cand valoarea supracompensarii nu depaseste 10% din valoarea anuala a compensarii, aceasta va fi reportata si scazuta din valoarea compensarii aferente anului urmator celui in care s-a inregistrat supracompensarea.

 

12. In cazul in care valoarea supracompensarii depaseste 10%, SC CET Iasi SA trebuie sa restituie sumele ramase dupa regularizarea definitiva a deconturilor justificative. In caz contrar recuperarea acestora se va face prin executare silita, in conformitate cu prevederile legale.