Hotărârea nr. 421/2010

HOTĂRÂRE privind asigurarea sustenabilitatii proiectului major cofinantat din Fondul de Coeziune potrivit Deciziei CE nr. C(2010) 1071 din 24.02.2010 privind alocarea sumelor necesare pentru asigurarea subventiilor acordate de Consiliul Local al Municipiului Iasi in completarea subventiilor de la Guvernul Romaniei respectiv M.A.I. si M.M.F.P.S. pentru acoperirea pretului la serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind asigurarea sustenabilitatii proiectului major cofinantat din Fondul de Coeziune potrivit Deciziei CE nr. C(2010) 1071 din 24.02.2010 privind alocarea sumelor necesare pentru asigurarea subventiilor acordate de Consiliul Local al Municipiului Iasi in completarea subventiilor de la Guvernul Romaniei, respectiv M.A.I. si M.M.F.P.S. pentru acoperirea pretului la serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia  de muncă si  protectie sociala a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având in vedere Referatul de specialitate nr.100207 din 10.11.2010 întocmit de catre Directia Tehnică si Investitii;

Având in vedere prevederile art. 8 alin.(2) din Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;

Având in vedere prevederile art.4 alin.(4) si art. 5^2 din Ordonanta Guvernului nr.36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile ulterioare;

Având in vedere prevederile art.14 si art.16 din anexa 1 la Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 252/2917 din 16 octombrie 2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie;

Având in vedere Hotararea Consiliului Local nr.156/2010 de modificarea Hotararii Consiliului Local nr.464/27.10.2009 prin care s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana” si cofinantarea de catre Municipiul Iasi a costurilor eligibile si neeligibile ale proiectului;

Având in vedere prevederile contractului de finantare pentru implementarea proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare in municipiul Iasi in vederea conformarii cu standardele de mediu privind emisiile in atmosfera si pentru cresterea eficientei energetice in alimentarea cu caldura urbana”, cod CCI 2009 RO 161 PR 025, cod SMIS 16879;

Având in vedere cerintele Comisiei Europene de la Bruxelles privind responsabilitatile ce revin beneficiarului proiectului atat pe perioada de pregatire cat si in cea de implementare;

Având in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art. 1 - Se aproba acordarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru asigurarea subventiilor acordate conform legii de catre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului major cofinantat din Fondul de Coeziune, potrivit Deciziei CE nr. C(2010) 1071 din 24.02.2010, pentru acoperirea pretului la serviciul public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat, tinand cont si de modificarile legislative ce pot aparea ulterior.

Art. 2 - Prezenta hotarâre va fi comunicata: Primarului Municipiului Iasi, Unitatii de Management a Proiectului, Unitatii de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. CET IAŞI S.A, Directiei Tehnice si Investitii, Directiei Economice si de Finante Publice Locale, Direcţiei Dezvoltare si Proiecte Europene si  Institutiei Prefectului Judetului Iasi,

Art. 3 - Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de: Unitatea de Management a Proiectului, Unitatea de Implementare a Proiectului din cadrul S.C. CET IAŞI S.A., Directia Tehnica si Investitii, Directia Economica si de Finante Publice Locale si Direcţia Dezvoltare si Proiecte Europene.

                Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

         

                                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

        Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

                 

 

                               

     Nr. 421 din 7 decembrie 2010