Hotărârea nr. 420/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

           

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  7 decembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere amendamentul propus şi aprobat in plenul Consiliului Local, consemnat şi în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 106865/02.12.2010 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale, Serviciul Buget;

Având în vedere  prevederile Ordonanţei de Urgenţă pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 103/22.11.2010;

Având în vedere Ordinul nr. 260/02.12.2010 privind alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei in sistem centralizat corespunzator anului 2010-transa a IV-a, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se  aprobă  influenţele bugetului local ca urmare a sumelor primite si retrase de la bugetul de stat dupa cum urmează:

·                     la venituri:                                                                                   -6568,89 mii lei

11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

comunelor, oraşelor, municipiilor

 

 

- 6749,00 mii lei

42.02.01Retehnologizarea centralelor termice şi electrice  de termoficare

+  573,00 mii lei

42.02.13Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

-2901,10 mii lei

 

42.02.32 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibil

+3000,00 mii lei

 

42.02.34 Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinţei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri

-283,21 mii lei

42.02.36 Subvenţii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti

-208,58 mii lei

·                     la cheltuieli:                                                                                -6568,89 mii lei

65.02.10 Invaţământ - cheltuieli de personal

-7030,00 mii lei

68.02.10 Asigurări şi asistenţă socială - cheltuieli de personal

+281,00 mii lei

68.02.57 Asigurări şi asistenţă socială - asistenţă socială

-491,79 mii lei

74.02.71 Protecţia mediului - cheltuieli de capital

-2901,10 mii lei

81.02.40 Combustibil şi energie - subvenţii

+3000,00 mii lei

81.02.71 Combustibil şi energie-cheltuieli de capital

+573,00 mii lei

 

1.1              Se reintregeşte fondul de rezerva al Municipiului Iaşi cu suma de 6880,00 mii lei:

54.02.81 Alte servicii publice generale-rambursări de credite

-4500,00 mii lei

70.02.71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică-cheltuieli de capital

-1280,00 mii lei

81.02.81 Combustibil si energie- rambursări de credite

-1100,00 mii lei

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

    + 6880,00 mii lei

 

       1.2  Se repartizeaza suma de 12013,81 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iaşi, astfel:

 

65.02.20 Invaţământ-bunuri si servicii (influenţă TVA 5%)

+252,80mii lei

65.02.71 Invaţământ -cheltuieli de capital (influenţă TVA 5%)

 

+80,80 mii lei

66.02.51 Sănătate - transferuri între unităţi ale administraţiei publice (influenţă TVA 5%)

+66,00 mii lei

 

67.02.20 Cultură, recreere şi religie - bunuri si servicii (SC Servicii Publice Iasi SA )

+1789,40 mii lei

68.02.20 Asigurări şi asistenţă socială - bunuri si servicii (influenţă TVA 5% Direcţia de Asistenţă Comunitară)

+330,00 mii lei

70.02.20 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică-bunuri si servicii (SC Servicii Publice Iasi SA şi alte prestări servicii)

+5150,00 mii lei

70.02.71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică-cheltuieli de capital (expertiză imobil)

+44,00 mii lei

74.02.20 Protecţia mediului - bunuri si servicii

(SC SALUBRIS SA)

+2000,00 mii lei

84.02.20 Transporturi-bunuri si servicii

(SC CITADIN SA)

+2300,81 mii lei

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

    -12013,81 mii lei

         1.3 Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, astfel:

 

51.02.10 Autorităţi publice şi acţiuni externe - cheltuieli de personal

  -1500,00 mii lei

67.02.20 Cultură, recreere şi religie - bunuri şi servicii        ( SC Servicii Publice Iaşi SA)

+1500,00 mii lei

55.02.30 Tranzacţii privind datoria publica şi imprumuturi-dobânzi

-717,00 mii lei

 

67.02.20 Cultură, recreere şi religie - bunuri si servicii  (SC Servicii Publice Iaşi SA)

+717,00 mii lei

55.02.30 Tranzacţii privind datoria publica şi imprumuturi-dobânzi

-2135, 00 mii lei

68.02.20 Asigurări şi asistenţă socială - bunuri si servicii (subvenţii transport persoane cu handicap Direcţia de Asistenţă Comunitară)

+2135, 00 mii lei

55.02.30 Tranzacţii privind datoria publica şi imprumuturi-dobânzi

-298,00 mii lei

84.02.40 Transporturi-subvenţii (transport public local RATP Iasi)

+298,00 mii lei

 

 1.4  Distribuirea sumelor de la titlul 85 “Plaţi efectuate in anii precedenţi şi recuperate in anul curent”:

 

                     Diminuarea sumelor de la titlul 85                                            - 4367,63 mii lei

51.02.85 Autorităţi publice şi acţiuni externe

-151,56 mii lei

54.02.85 Alte servicii publice generale

-378,68 mii lei

67.02.85 Cultură, recreere şi religie

-42,15 mii lei

68.02.85 Asigurari şi asistenţa socială

-33,28 mii lei

74.02.85 Protecţia mediului

-500,00 mii lei

81.02.85 Combustibil si energie

-3261,96 mii lei

 

                    Distribuirea sumelor de pe titlul 85                                             +4367,63 mii lei

67.02.20 Cultură, recreere şi religie - bunuri si servicii (SC Servicii Publice Iaşi SA  )

+1105,67 mii lei

81.02.40 Combustibil si energie-subventii (SC CET SA)

+3261,96 mii lei

Art. 2 Se aprobă diminuarea bugetului centralizat al institutiilor publice si activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2010  (fond 15), urmare a Hotărârii Consiliului Local nr. 262/28.07.2010 privind infiinţarea SC Servicii Publice Iaşi SA, conform anexei nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

·                     la venituri în sumă de     -37937 mii lei

·                     la cheltuieli în sumă de   -37937 mii lei

Art. 3 Se aprobă anexele nr. 1 (Bugetul local venituri şi cheltuieli), nr. 1.1 (Secţiunea de funcţionare) şi nr. 1.2 (Secţiunea de dezvoltare) pentru anul 2010.

Art. 4 Se aprobă Anexa nr. 9 privind  Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2010.

Art. 5 Se imputerniceşte ordonatorul principal de credite -Primarul Municipiului Iaşi să aprobe rectificarea bugetară cu sumele primite conform destinaţiei de la bugetul consolidat şi din alte surse in perioada  07.12.2010-31.12.2010.

Art. 6  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Directiei Tehnice şi de Investitii, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

 

Art. 7   Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

    Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

      Constantin Neculau

Denisa Liliana Ionaşcu

 

 

                               

Nr. 420 din 7 decembrie 2010