Hotărârea nr. 42/2010

HOTĂRÂRE privind numirea domnului Iordache Popa în calitate de membru al Adunării generale a acţionarilor la S.C. CET S.A

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului  Iordache Popa în calitate de membru al Adunării generale a acţionarilor  la S.C. CET S.A

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  27 ianuarie  2010;

Având în vedere adresa S.C.CET  S.A, înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr. 1710/27.01.2010  prin care se aduce la cunostinta Consiliului Local decesul domnului Leonte Lucian, membru al Adunării Generale a Acţionarilor la  S.C. CET IASI  S.A ;

Având în vedere Hotărârea nr. 109/19 martie 2007 privind aprobarea membrilor Consiliilor de Administratie si ai membrilor AGA la societatile comerciale si regiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iasi si la Societatile comerciale la care Consiliului Local al Municipiului Iaşi este actionar;

Având în vedere propunerea formulată în plenul şedinţei, de către domnul Viceprimar Grigore Gabriel, în calitate de lider al grupului de consilieri al Partidului Democrat Liberal în Consiliul Local, privind nominalizarea domnului Iordache Popa  în calitate de membru al Adunării generale a acţionarilor la S.C. CET  S.A.,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile art. 37 precum si celelalte dispozitii ale Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se  numeşte domnul Iordache Popa în calitate de membru al Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. CET IASI S.A.

Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, S.C. CET IASI S.A., Domnului Iordache Popa şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art 3 -  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:S.C. CET IASI S.A..

             (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

       Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 42  din 27 ianuarie 2010