Hotărârea nr. 419/2010

HOTARARE privind alegerea Domnului CONSTANTIN NECULAU - consilier local în funcţia de Preşedinte de şedinţe pentru perioada de 3 luni

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL                               

HOTARARE

privind alegerea Domnului CONSTANTIN NECULAU - consilier local în funcţia de  Preşedinte de şedinţe pentru perioada de 3 luni

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit in şedinţă ordinară din data de 7 decembrie 2010;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere dispoziţiile Legii 393/2002 privind Statutul aleşilor locali;

Avand in vedere nominalizarea din plenul Consiliul Local privind alegerea domnului Constantin Neculau-consilier local, in functia de presedinte de sedinta , consemnată şi în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale cu modificările şi completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art.35,  art.41, art. 47 precum si celelalte prevederi ale Legii administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.115, alin(1) lit.b) din Legea nr.215/2001:

 

HOTARĂŞTE:

Art.1 Se alege în funcţia de Presedinte de sedinţă a Consiliului Local al Municipiului Iasi d-nul  consilier Constantin Neculau, care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pe o perioada de 3 luni.

Art.2  (1) Serviciul Secretariat Consiliul Local-Arhivă ,Evidenţă Dispoziţii va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizata la art.1, Primarului municipiului Iasi si Institutiei Prefectului judetului Iasi.

             (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

                          

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

Consilier [1]

Sorin Avram Iacoban

SECRETAR

Denisa Liliana Ionaşcu

Consilier

Chiruţă Ciprian

 

Consilier

Ostaficiuc Marius Eugen

 

 

Nr.  419 din 7 decembrie 2010

             [1] În conformitate cu dispozitiile art. 47 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care statueaza următoarele : Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales în condiţiile prevăzute la art. 35, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3 - 5 consilieri locali.