Hotărârea nr. 418/2010

HOTĂRÂRE privind modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  12 noiembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre

Av^nd în vedere referatul de specialitate nr. 100872/11.11.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică şi Investiţii

Având în vedere Planul de situaţie pentru terenul din str. Prof A. Şesan, FN,  întocmit de Serviciul GIS - Cadastru, în suprafaţă de 3.400,00 mp

Având în vedere Planul de situaţie pentru terenul din stradela Sf. Andrei nr. 5, întocmit de Serviciul GIS - Cadastru, în suprafaţă de 396,42 mp

Având în vedere HCL 125/2009 privind infiinţarea Centrului social cu destinaţie multifuncţională BUCURIA

Av^nd în vedere prevederile Legii nr.213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta extraordinara din data de 12.11.2010;

             În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:        

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aprobă modificarea şi completarea HCL 547/2009, în sensul introducerii în inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 3.400,00 mp situat în Iaşi, strada Prof. A. Şesan FN, având datele de identificare în conformitate cu planul de încadrare în zonă, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 - Se aprobă trecerea din administrarea Direcţiei de Administrarea a Patrimoniului Public şi Privat în administrarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară a unei suprafeţe de 500,00 mp din terenul situat în Iaşi, str. Prof. A. Şesan FN, având datele de identificare în conformitate cu planul de încadrare în zonă, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.3 - Se aprobă trecerea terenului proprietatea municipiului Iaşi, din administrarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară în administrarea Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat,

situat în Iaşi, stradela Sf. Andrei nr. 5, în suprafaţă de 396,42 mp, în conformitate cu planul de încadrare în zonă, parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat; Directiei Economice si de Finante Publice Locale; Direcţiei de Asistenţă Comunitară, Directiei Tehnice şi Investiţii, Direcţia Juridică si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.5 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotăr^ri va fi asigurată de:Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi Privat;Directia Economică si de Finante Publice Locale;Directia Tehnică şi InvestiţiiDirecţia de Asistenţă Comunitară si Serviciul GIS - Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

   Nr.  418 din 12 noiembrie 2010