Hotărârea nr. 415/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea suplimentării cu 3677 mp a suprafeei alocate pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06 ajungându-se în final la suprafaţa ocupată de 14.977 mp.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea suplimentării cu 3677 mp a suprafeei alocate pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”, în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06, ajungându-se în final la suprafaţa ocupată de 14.977 mp.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 12 noiembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 81587/13.09.2010, elaborată de către Directia Tehnică, privind necesitatea aprobării suplimentării cu 3677 mp a suprafeţei alocate pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”, în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.: 62/22.04.2004 prin care a fost aprobată realizarea  proiectului “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” - depus spre finanţare în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.: 145/27.10.2004 prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” în care la art.2. din Acordul de Asociere se menţionează: “Obiectivul va fi amplasat în Iaşi, pe terenul în suprafaţă de 0,73 ha ( în vecinătatea obiectivului Parc tehnologic Iaşi)  proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 515/09.11.2004 prin care s-a aprobat participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea proiectului “Centrul Expoziţional Moldova “ Iaşi - pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 346/13.09.2005 prin care a fost aprobată suplimentarea suprafeţei de teren reprezentând contribuţia Consiliului Local al Municipiului Iaşi la proiectul “Centrul Expoziţional Moldova - Iaşi” cu 4000 mp.

Având în vedere Planul de situaţie realizat de către Serviciul GIS - Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, realizat în urma măsurătorilor în teren prin care a reieşit faptul că suprafaţa ocupată de obiectivul de investiţii “Centrul Expoziţional Moldova - Iaşi”  este de 14.977 mp;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta extraordinara din data de 12.11.2010;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

 

HOTARĂŞTE:

 

Art.1 Aprobarea suplimentării cu 3677 mp a suprafeţei alocate pentru realizarea obiectivului de investiţie “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”, în cadrul Contractului de lucrări RO2005/017-553.04.01.01.01.02.06, ajungându-se în final la suprafaţa ocupată de 14.977 mp.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Consiliului Judeţean Iaşi; Direcţiei Tehnice - Primăria Municipiului Iaşi; Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale - Primăria Municipiului Iaşi. Institutiei Prefectului Judetului Iaşi;

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică; Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                  

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  415  din 12 noiembrie 2010