Hotărârea nr. 414/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 12 noiembrie  2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Referatul de specialitate nr. 100241/10.11.2010 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale Serviciul Buget;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 994/2010 privind repartizarea către bugetele locale a unor sume pentru centralele electrice de termoficare.

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta extraordinara din data de 12.11.2010;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă suplimentarea bugetului local pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri şi cheltuieli) şi nr. 1.1 (Secţiunea de funcţionare), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 

·                        la venituri:                                                                             

42.02.46 Subventii de la bugetul de  stat catre bugetele locale pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor de termoficare

+ 1.104,00 mii lei

·                               la cheltuieli:                                                                                      

81.02.20 Combustibil şi energie - bunuri şi servicii

+ 1.104,00 mii lei

 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

 

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

         Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

Nr.  414  din 12 noiembrie 2010