Hotărârea nr. 413/2010

HOTĂRÂRE privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi doamnei Ella Urma

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi  doamnei Ella Urma

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia social culturală invaţământ culte a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere propunerea exercitata de către domnul consilier Valentin Ciucă si adoptată în unanimitate în plenul sedinţei Consiliului Local privind conferirea titlului de cetaţean de onoare d-nei ELLA URMĂ; 

Având în vedere Laudatio semnat de director general Adrian Zavloschi ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

           În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1  Se conferă titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului Iaşi, doamnei Ella Urma.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale; Serviciului Relaţii Internaţionale şi Comunicare şi  Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3  (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciului Relaţii Internaţionale şi Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

           (2) Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

        

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.   413 din 29 octombrie 2010