Hotărârea nr. 412/2010

HOTARARE privind completarea si modificarea Anexei 7 din Hotararea Consiliului Local nr. 470/ 06.11.2009

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind completarea si modificarea Anexei 7 din Hotararea Consiliului Local nr. 470/ 06.11.2009

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, intrunit in sedinta ordinara din data de 29.10.2010 ;

Avand in vedere initiativa Primarului Municipiului Iasi, prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 470/06.11.209-privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale si a altor sume care fac venit al bugetului local pentru anul 2010, anexa 7;

Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 306/23.08.2010-privind delegarea gestiunii seviciilor publice catre S.C. Ecopiata S.A.;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de catre S.C. ECOPIATA S.A., inregistrata sub nr. 466/2010;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari  în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1 Se aproba completarea Anexei nr. 7, punctul 19 din Hotărârea Consiliului Local nr.  470/06.11.2009 si Hotărârea Consiliului Local nr.306/23.08.2010 privind tariful pentru ocuparea locurilor publice, a platourilor, cu mijloace de transport expuse spre vanzare pentru fiecare mijloc de transport , dupa cum urmeaza:

            Anexa  7  :

            pct.19 - Tarif pentru ocuparea locurilor publice, a platourilor cu mijloace de transport expuse spre vanzare, pentru fiecare mijloc de transport astfel :

            e) reprezentantii Consiliului Local Iasi in A.G.A. a S.C. Ecopiata S.A. pot sa modifice tariful in limita a 50 % din cel aprobat cu obligatia informarii Consiliului Local Iasi de fiecare data cand apare o modificare .

ART.2 Se aproba modificarea Anexei nr.7 punctul 17 privind tariful acces persoane in targuri , bazar, talcioc, dupa cum urmeaza :

            Anexa  7  :

            pct. 17 - Tarif acces persoane in bazar, talcioc - 1,00 lei /persoana ( inclusiv TVA ).

ART.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi,  Directia Economica si de Finante Publice Locale, S.C Ecopiata S.A. si Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

ART.4  Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre S.C.Ecopiata S.A..

Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

               

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

       Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

Nr.   412 din 29 octombrie 2010