Hotărârea nr. 411/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Organigramei si a Statului de Functii pentru perioada 2010-2011 ale Directiei de Asistenta Comunitara Iasi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  Regulamentului de Organizare si Functionare, a Organigramei si a Statului de Functii pentru perioada 2010-2011, ale Directiei de Asistenta Comunitara Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia  de Muncă si Protectie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere referatul de specialitate  nr.26337/20.10.2010 intocmit de catre  Biroul de Resurse Umane;

Având în vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 6/2005 prin care s-a infiintat serviciul public de interes local , cu personalitate juridica , respectiv Directia de Asistenta Comunitara;

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 188/1999, republicata si modificata, ale Legii nr.53/2003, modificata si completata, prevederile art. 31, 33  din Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala precum si prevederile H.G. nr. 90/2003 modificata privind aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala,

Având în vedere Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr.505484/ 26.10.2010 ;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:       

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aproba Organigrama, Statul de Funcţii, Regulamentul de Organizare si Functionare ale Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, valabile pentru anul 2010-2011.

Art.2. Anexele nr.1,2,3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Prezenta hotarâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iasi; Directiei de Asistenta Comunitara Iasi, Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;

Art.4.  (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directiei de Asistenta Comunitara Iasi

           (2) Aducerea la cunostiinta publica a prezentei hotarari va fi efectuata de catre Centrul de  Informatii pentru cetateni.

 

 CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

   Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.   411 din 29 octombrie 2010