Hotărârea nr. 410/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare a 50 de staţii de transport public şi a city-light-urilor aferente către R.A.T.P.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dării în administrare a 50 de staţii de transport public  şi a city-light-urilor aferente către R.A.T.P.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 17078 din 23.02.2010 întocmită de Serviciul Implementare Programe;

Având în vedere Contractul de consorţiu TREN/FP7TR/218940/”ARCHIMEDES”;

Având în vedere HCL 448/04.11.2008 privind cofinanţarea proiectului ARCHIMEDES;

Având în vedere Legea nr. 51/2006 - privind serviciile comunitare de utiliţăţi publice cu  modificările ulterioare;

Având în vedere Referatul numărul 43589/13.05.2010 privind achiziţia de echipamente pentru staţiile destinate transportului public local şi a city-light-urilor aferente;

Având în vedere Documentaţia de atribuire a contractului de furnizare produse ce conţine fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini;

Având în vedere Contractul de furnizare nr.72840/17.08.2010 încheiat cu S.C. SMART PRODUCTION S.R.L.;

Având în vedere Procesele-verbale de recepţie nr. 78966/ 06.09.2010 şi 8556/24.09.2010;

Având în vedere Facturile nr. 83/ 10.09.2010 şi 85/04.10.2010;

Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată cu O.U.G. nr. 46/2007, O.U.G. nr. 64/2007 şi O.U.G. nr. 28/2008;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:       

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă darea în administrare către R.A.T.P. - Iaşi a 50 de staţii de transport public şi a city-light-urilor aferente.

Art.2  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale; Direcţiei Dezvoltare şi Proiecte Europene; Direcţiei Tehnice şi Investiţii si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.3  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene; Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale; Direcţia Tehnică şi Investiţii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

                                                                

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

   Nr.  410  din 29 octombrie 2010