Hotărârea nr. 41/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Iaşi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Iaşi”

 

Având in vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având in vedere Referatul de specialitate nr.7285 din 22.01. 2010 întocmit de catre Directia Tehnică;

Având in vedere adresa nr.19/22.01.2010 inaintata de A.R.S.A.C.I.S., inregistrata la Primaria Municipiului Iasi sub nr.7233/22.01.2010;

Având in vedere adresele cu nr.86366/DF/09.11.2009 si nr.93054/DF/14.01.2010 ale Directiei Generale pentru Managementul Instrumentelor Structurale;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice;

Avand in vedere dispozitiile art. 17, art. 18 alin. (2) precum si celelalte dispozitii ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aprobă Studiul de Fezabilitate aferent proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in Judeţul Iaşi”, conform Anexei 1, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in Judeţul Iaşi”, conform Anexei 2, ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. - De la data intrării în vigoare a prezentei hotarâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.480/11.12.2009.

Art.4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; A.R.S.A.C.I.S.; S.C. Apavital S.A., Directiei Programe şi Servicii pentru Comunitate; Directiei Tehnică; Direcţiei de Investiţii si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.5 -Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri va fi asigurata de: A.R.S.A.C.I.S.; S.C. Apavital S.A., Directia Programe şi Servicii pentru Comunitate;Directia Tehnică; Direcţia de Investiţii;

                          Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

         

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

            Nr. 41 din 27 ianuarie 2010