Hotărârea nr. 409/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996 în şedinţa din data de 25.10.2010

MUNICIPIUL IASI          

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea solicitărilor locative propuse de Comisia Socială de Analiza a Solicitarilor Locative constituită în condiţiile Legii 114/1996, în şedinţa din data de 25.10.2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de   29 octombrie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia  de Muncă şi Protecţie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.95177/25.10.2010 întocmită de D.A.P.P.P.;

Având în vedere Prevederile Legii Locuinţei nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare şi a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Prevederile O.U.G. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează  a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari;

Având în vedere Prevederile O.U.G.151/19.12.2007, privind derogare art. 43 din Legea Locuinţei 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal nr.95169/25.10.2010

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1: Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condiţiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr.95169/25.10.2010, privind: atribuirile de locuinţe precum si diiversele solicitări locative (preluări/prelungiri/întocmiri/reînnoiri contracte de închiriere, includeri/excluderi din contracte de închiriere, schimburi de locuinţe, extinderi de locuinţe etc), cuprinse în ANEXA NR.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi. 

Art.3: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

Aducerea la cunoştinţa publică prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

      

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  409  din 29 octombrie 2010

 

ANEXA nr. 1 la de HCL 409/2010

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de  Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 in cadrul  sedintei din data de 25.10.2010

 

I.  ATRIBUIRI/ MODIFICĂRI ATRIBUIRI LOCUINTE DE NECESITATE/SOCIALE IN CANTA 60B

·         Se aproba atribuirea apartamentului nr.59 de la etajul 3 al imobilului din str. Canta 60B, doamnei Lungulescu Maria, ca urmare a declaraţiei notariale de renunţare la locuinţa proprietate personala din imobilul M2; locuinţa atribuită va avea destinaţia de locuintă de necesitate; contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire succesivă condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·         Se aproba atribuirea apartamentului nr.57 de la etajul 3 al imobilului din str. Canta 60B, doamnului Suceveanu Lucian, ca urmare a declaraţiei notariale de renunţare la locuinţa proprietate personală situată in imobilul din M2; locuinţa atribuită va avea destinaţia de locuintă de necesitate; contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire succesivă condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·         Se aproba atribuirea apartamentului nr.61 de la etajul 3 al imobilului din str. Canta 60B, doamnului Gangal Constantin si doamnei Talpalaru Mariana, ca urmare a declaraţiei notariale de renunţare la locuinţa proprietate personală situată in imobilul M2; locuinţa atribuită va avea destinaţia de locuintă de necesitate; contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire succesivă condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·         Se dau în administrare apartamentele nr.51, 62, 64, 65, 66, 67 de la et.3 al imobilului din Str. Canta nr.60B către Directia de Asistenta Comunitara; darea în administrare se face la solicitarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară în scopul utilizării acestor spaţii de locuit ca adăpost de urgenţă pentru acordarea de servicii suplimentare, printr-o monitorizare specială a asistaţilor;

·         Se aproba revocarea atribuirii apartamentului nr. 55 de la  etajul 3 al imobilului din str. Canta 60B - beneficiar Ursachi Margareta;

·         Se aproba atribuirea locuinţei din str.Canta nr.60B et.3, ap.60 domnului Amuntencei Gavril; locuinţa atribuită va avea destinaţia de locuintă socială;

·                     Se aproba atribuirea locuinţei din str. Canta nr.60B, et.3, ap.68 doamnei Răducanu Emilia; locuinţa atribuită va avea destinaţia de locuintă de necesitate; contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire succesivă condiţionat de respectarea clauzelor contractuale; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate;

·                     Se aproba atribuirea locuinţei din str. Canta nr.60B, et.3, ap.55 domnului Chiriac Gabriel; locuinţa atribuită va avea destinaţia de locuintă de necesitate; contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire succesivă condiţionat de respectarea clauzelor contractuale; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie;

·                     Se aproba atribuirea locuinţei din str. Canta nr.60B, et.3, ap.58 domnului Avasîlcăi Viorel; locuinţa atribuită va avea destinaţia de locuintă de necesitate; contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire succesivă condiţionat de respectarea clauzelor contractuale; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie;

·                     Se aproba atribuirea locuinţei din str. Canta nr.60B et.3 ap.69 familiei Şerban Ioan locuinţa atribuită va avea destinaţia de locuintă de necesitate; contractul de închiriere va fi încheiat pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire succesivă condiţionat de respectarea clauzelor contractuale; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie;

·         Se aproba atribuirea cu prioritate a unei locuinţe doamnei Nagurnai Irena; repartizarea unei locuinţe doamnei Nagurnai Irena se va face în funcţie de viitoarele spaţii disponibile.

 

II.ATRIBUIRI/REVOCARI ATRIBUIRI SI SCHIMBURI DE LOCUINTE

·                     Se aproba revocarea atribuirii locuintei din Str. Romană nr.37, bl. M1, et.3, ap.20 - beneficiar familia Savin Geta;

·           Se aproba atribuirea locuintei din Str. Romană nr.37, bl. M1, et.3, ap.20 doamnei Petrescu Carmen care, în urma atribuirilor aprobate până în prezent, ocupa pozitia 1 in lista de prioritate privind acordarea unei locuinte sociale in anul 2010; atribuirea este conditionata de achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei pentru locuinţa situată în Str. Romană nr.37, bl. M1, et.3, ap.20; locuinţa va avea destinaţia de locuinţă socială pe întreaga perioadă a ocupării acesteia de către doamna Petrescu Carmen;

·         Se aproba atribuirea locuintei din Str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, et.2 ap.55 - locuintă socială, familiei Cristea Haralambie si Ancuta-Florica care, în urma atribuirilor aprobate până în prezent, ocupa pozitia 2 in lista de prioritate privind acordarea unei locuinte sociale in anul 2010; atribuirea este conditionata de achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei pentru locuinţa situată în Str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, et.2 ap.55;

·         Se aproba atribuirea locuintei din Str. Decebal nr.1, bl. Decebal - Cantemir, et.3 ap.78 - familiei Ancuta Iuliana care a depus declaratie notariala de renuntare la proprietatea din imobilul M2; locuinta atribuita are destinatia de locuinta de necesitate iar contractul de inchiriere se va incheia pentru o perioada de 1 an, cu posibilitate de prelungire succesivă condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·                     Se aproba revocarea atribuirii locuintei din Str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, et.3 ap.97 - beneficiar familia Mareş Mihaela Carmen;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din Str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, et.3 ap.97 familiei Cutitaru(Barbu) Gheorghe si Daniela care, în urma atribuirilor aprobate până în prezent, ocupa pozitia 3 in lista de prioritate privind acordarea unei locuinte sociale in anul 2010;

·                     Se aproba revocarea atribuirii locuintei din str. Decebal, bl.Decebal Cantemir, ap.17, parter- beneficiar fam. Bogdan Clara Paula;

·                     Se aproba atribuirea locuinţei din str. Decebal, bl.Decebal Cantemir, parter, ap.17, familiei Harcoviţă Irina;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str.Vasile Lupu nr.128-130, bl.A2, tr.2, et.9, ap.16 - familiei Filip Dragos si Elena care ocupa locul 21 in lista de prioritate privind atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2010; atribuirea este conditionata de achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere pentru locuinţa situată în str.Vasile Lupu nr.128-130, bl.A2, tr.2, et.9, ap.16 şi de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie;

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Sos. Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.2 et.3, ap.18  familiei Sinescu Elena Lăcrămioara, chiriasa in str. Decebal, bl. Decebal Cantemir, parter, ap.5, conditionat de respectarea angajamentului dat de aceasta privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei pentru locuinţa atribuită la schimb;

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din str. Decebal, bl. Decebal Cantemir, parter, ap.5, familiei Ciubotaru Gheorghe, chiriasa in str. Bucium nr.25, bl. B3-1,sc. C, et.1, ap.2. Contractul de închiriere al fam Ciubotaru Gheorghe pentru locuinţa atribuită la schimb va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str. Bucium nr.25 bl. B3-1,sc. C, et.1, ap.2  familiei Pavel Carmen Mihaela care ocupă poziţia 34 în lista de prioritate privind acordarea unei locuinte convenabile in anul 2010, conditionat de reactualizarea declaraţiei notariale de proprietate şi de îndeplinirea angajamentului dat de către familia Pavel privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei pentru locuinţa situată în str. Bucium nr.25 bl. B3-1,sc. C, et.1, ap.2;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str. Canta nr.60, parter, ap.1 familiei Henea Dănuţ şi Parascheva care, în urma atribuirilor aprobate până în prezent, ocupa pozitia 4 in lista de prioritate privind acordarea unei locuinte sociale in anul 2010; locuinţa atribuită va avea destinaţia de locuintă socială;

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din Str.Saulescu nr.10 familiei Bica Florin si Elena, chiriasa in str. Decebal, bl. Decebal Cantemir nr.1, et.3, ap.82;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din Decebal, bloc Decebal Cantemir et.3, ap.82 familiei Arghiri Daniela Camelia care, în urma atribuirilor aprobate până în prezent, ocupa pozitia 6 in lista de prioritati privind atribuirea unei locuinte sociale in anul 2010;

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din str. Tabacului nr.7, et.3, ap.32  familiei Danalache Mariana, chiriasa in str. Decebal, bl. Decebal-Cantemir, parter, ap.5;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str.Decebal, bl. Decebal-Cantemir, parter, ap.5 familiei Petroi Petru si Simona care, în urma atribuirilor aprobate până în prezent, ocupa pozitia 7 in lista de prioritati privind atribuirea unei locuinte sociale in anul 2010; 

·                     Se aproba atribuirea locuintei din Bd. Chimiei, bl.11, et. 2, ap.10 familiei Calin Ionut - Razvan si Alina Mihaela care, în urma atribuirilor aprobate până în prezent, ocupa pozitia 5 in lista de prioritati privind atribuirea unei locuinte sociale in anul 2010;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din Str. Oancea nr. 14, bl.353, sc.D, P/3 familiei Amarande Adrian-Marian si Diana care ocupa locul 8 in lista de prioritate privind atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2010; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie;

·                     Se aproba atribuirea cu prioritate a unei locuinte familiei Ipatov Constantin;

·                     Se aproba atribuirea locuinţei din str. Sarariei nr.39 - beneficiar familia Ipatov Constantin; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie;

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din str. Elena Doamna nr.47 familiei Caldararu Meda, chiriasa in str. Sarariei nr.184;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str. Sarariei nr.184 familiei Bogdan Turcu Alin si Clara Paula, familie ce ocupa locul 8 in lista de prioritate in vederea atribuirii unei locuinte sociale in anul 2010;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din Str. Tabacului nr.7, parter, ap.11 familiei Bacan Constantin si Ramona care ocupa locul 33 in lista de prioritate privind atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2010; atribuirea locuintei este conditionata de respectarea angajamentului dat de familia Bacan privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei pentru locuinţa situată în  Str. Tabacului nr.7, parter, ap.11; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str. Uzinei nr.14 familiei Ostafie Petru; atribuirea este conditionata de respectarea angajamentului notarial prezentat de catre familia Ostafie privind consolidarea imobilului şi de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din Str. Cerna nr.10A, bl.B1, sc.A, et.1, ap.2  -  familiei Chirita Ovidiu si Elena - Mihaela - care ocupa locul 27 in lista de prioritati privind atribuirea unei locuinte convenabile in anul 2010; atribuirea este conditionata de respectarea angajamentului dat de familia Chiriţa privind achitarea debitului principal la întreţinere şi a debitului şi penalităţilor la plata chiriei pentru locuinţa situată în Str. Cerna nr.10A, bl.B1, sc.A, et.1, ap.2 şi de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate pentru soţ şi soţie;

·                     Se aproba revocarea atribuirii la schimb a locuintei din Str. Tabacului nr.7, ap.33 - beneficiar Jieanu Ionel si inaintarea in instanta de judecata a unei actiuni in vederea rezilierii contractului de inchiriere si evacuarii din spatiul de locuit din Şos.Rediu Tătar nr.8A, bloc 482D, tr.1, et.6, ap.25;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str. Tabacului nr.7, et.3, ap.33 doamnei Chisanovici Lora; locuinta va avea destinatia de locuinta de necesitate iar contractul de inchiriere se va incheia pentru o perioada de un an, cu posibilitate de prelungire succesiva conditionat de respectarea clauzelor contractual; atribuirea este conditionata de reactualizarea declaratiei notariale de proprietate;

·                     Se aproba revocarea atribuirii la schimb a locuintei din str. Cismeaua Pacurari nr.3 - beneficiar Cretu Petru Iulian;

·                     Se aproba revocarea atribuirii locuintei din str.Decebal, bl. Decebal Cantemir, et.2, ap.60 - beneficiar familia Harcoviţă Irina;

·                     Se aproba atribuirea unei locuinte cu prioritate doamnei Dascalu Aurica;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str. Cismeaua Pacurari nr.3 - beneficiar Dascalu Aurica;

 

Dosarele de locuinţe ale solicitanţilor din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuinţelor convenabile şi sociale în anul 2010, care au beneficiat de atribuirea unei locuinţe în prezenta hotarâre, vor fi scoase din evidenţa care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalităţii atribuirea unei locuinţe în baza Legii114/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare cu excepţia persoanelor sau familiilor cazate temporar în locuinţe de necesitate.

 

La momentul repartizării locuinţelor, beneficiarii de locuinţe sociale menţionaţi în prezenta hotărâre, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condiţiile de acces la locuinţă prevăzute de Legea 114/1996  cu modificările şi completările ulterioare:

1.                  vor prezenta declaraţii de venit (soţ/soţie membri ai familiei majori), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declaraţia de venituri va fi însoţită de adeverinţe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soţ/soţie şi membrii familiei majori; Potrivit Legii 114/1996, vor beneficia de repartizarea locuinţelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câştigului salarial mediu net lunar pe economie. Această condiţie trebuie îndeplinită atât la data analizării cererii cât şi la momentul repartizării locuinţelor.

2.                  vor prezenta declaraţii notariale pe propria răspundere,(soţ/soţie), precum că nu au deţinut şi nu deţin o locuinţă în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe şi nu deţin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuinţă socială

 

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuinţei din Str.Drobeta nr.5, bl.R15, sc.C, et.2, ap.2 familiei Preda Gică, chiriaşă în spaţiul de locuit din str. Dimineţii nr.9-11, bl.775, sc.B, et.2, ap.7; atribuirea este condiţionată de respectarea angajamentului dat de către familia Preda cu privire la achitarea debitelor înregistrate pentru această locuinţă, atât la plata chiriei cât şi a întreţinerii; Se aproba evacuarea persoanelor care ocupă fără forme legale spaţiul de locuit din  Str. Drobeta nr.5, bl.R15, sc.C, et.2, ap.2;

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuinţei din  str. Dimineţii nr.9-11, bl.775, sc.B, et.2, ap.7, familiei Cristei Alexandru, chiriaşă în spaţiul de locuit din str. Tabacului nr.7, ap.27;

·                     Se aproba atribuirea cu prioritate a unei locuinte familiei Prodan Ioan;

·                     Se aproba atribuirea locuinţei din Str. Tabacului nr.7, ap.27 - beneficiar familie Prodan Ioan.

 

III.INCLUDERI/EXCLUDERI/PRELUĂRI  ÎN/DIN/DE CONTRACTE  DE  ÎNCHIRIERE

·                    Se respinge solicitarea doamnei Zaharia Alexandrina privind includerea nepotului în contractul de închiriere pentru locuinţa din Şos. Rediu Tătar nr. 8A, bl. 482D, tr.2, et.2, ap.14.

·                    Se aproba solicitarea doamnei Roşu Maria privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinta din Bd.Chimiei nr. 85, bl.12, et.2, ap.12 a fiului - Roşu Iliuţă-Constantin şi a soţiei acestuia -  Roşu Simona;

·                    Se aprobă solicitarea domnului Mazilu Dumitru privind includerea în contractul de închiriere nr.19/2009, pentru locuinta din Str. Spital Paşcanu nr.33, al cărui unic titular este, a nepoatei - Mazilu Nafisa.

·                    Se aproba excluderea doamnei Pasa Violeta din contractul de inchiriere nr.232/19.05.2009 pentru locuinta din Str. Vântu nr.14, titulari - Feraru Marius si Feraru Marian;

·                    Se aproba solicitarea doamnei Dobre Elisabeta privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinta din  Bd. Chimiei nr. 85, bl.16, et.1, ap.07  a nepoatei - Dobre Raluca-Daniela;

·                    Se aproba solicitarea doamnei Apostol Maria privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinta din Bd.Chimiei nr. 91, bl.13, et.1, ap.07 a nepotului - Lates Marius Dan;

·                    Se aproba solicitarea doamnei Răileanu Natalia, privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinta din Fd.Nicolae Bălcescu nr.6, a fiicei - Frumuşanu Doiniţa, ginerelui - Frumuşanu Cezar şi a nepoatei- Adumitroaie Andreea Teodora.

·                    Se aproba solicitarea doamnei Aliman Adela privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinta din str. Elena Doamna nr.43, a fiicei Durai Ana Maria şi a fiului Durai Constantin Ciprian.

·                    Se aproba solicitarea domnului Apostol Răzvan Adrian privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinta din str. Veronica Micle nr. 1, a tatălui - Apostol Ion.

·                    Se respinge solicitarea doamnei Butuc Aurica, chiriasa in std. Alba nr.4 privind excluderea din contract a nepoţilor Avram Constantin Narcis şi Avram Vasile Ciprian, precum şi includerea în contractul de închiriere a fiicei Avram Aurica şi a copiilor acesteia Avram Andreea Ionela şi Calistrat  Andrei.

·                    Se aproba solicitarea domnului Cozma Mihai, chiriaş în str. Cuza Vodă nr. 5, privind includerea în contractul de închiriere a fiului Cozma Alexandru Mugurel.

·                    Se aproba solicitarea doamnei Duca Vasilica din Pasaj Cuza Vodă nr.1, privind includerea în contractul de închiriere a nurorii Lifu Maricela Maribela.

·                    Se respinge solicitarea doamnei Hîrtopanu Vasilica Lola, privind includerea în contractul de închiriere pentru spatiul de locuit din str. Vasile Conta nr. 24, a soţului, Hîrtopanu Cristian Constantin şi a copiilor acestora, Hîrtopanu George Cristofor şi Hîrtopanu Georgiana Laura.

·                    Se aproba solicitarea doamnei Ţîţan Mariana privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinta din str. Agatha Bârsescu nr. 6 şi atribuirea calităţii de titular, urmând ca în contract să figureze conform sentinţei civile si Munteanu Petru (pentru care se depune doar copia cărţii de identitate, fără declaraţie notarială) Munteanu Paula Alexandra-fiică şi Munteanu Petru Adrian -fiu.

·                    Se aproba solicitarea domnului Costia Victor, din str. Cuza Vodă nr.9, privind defalcarea  contractului de închiriere  în două spaţii de locuit distincte si anume:

·                     A-ap.11  - Costia Victor, în calitate de titular, împreună cu Costia Ana - soţie, Costia Ana Maria- fiică , compus din:

-                      4 camere în suprafaţă utilă totală de  57,80 mp, 

-                      4 dependinţe în suprafaţă utilă de 15,15 mp

-                      1 dependinţă secundară de 0,64 mp

·                     B- ap.13 - nominalizaţi Jucan Dana Raluca şi Jucan Bogdan Petru,  compus din:

-                      2 camere în suprafaţă totală de 25,94 mp

-                      3 dependinte principale de 23,25 mp.

·         Se aproba solicitarea domnul Ciută Alecu, chiriaş în Şos. Sărăriei nr.17, privind includerea în contractul de închiriere pentru locuinta din sos. Sarariei nr.17, a fiicei  Butnaru Mihaela.

·         Se aproba solicitarea numitilor Damian Gheorghe-Răzvan şi Damian Ionuţ Dumitru privind preluarea contractului de închiriere pentru locuinta din str. Eternitate nr.43, excluderea titularului Damian Gheorghe pentru care s-a prezentat certificat de deces, a surorilor Damian Genoveva-Mihaela şi Damian Elena-Lăcrămioara, motivat de faptul că nu locuiesc la adresa.

 

IV.         SOLICITĂRI  PRELUNGIRI/REÎNNOIRI CONTRACTE DE INCHIRIERE

·                     Se aproba solicitarea doamnei Dascalescu Milica privind reinnoirea contractului de inchiriere pentru locuinta  din Str. Decebal nr.1, bl. Decebal - Cantemir, et.3, ap.80, preluarea acestuia in calitate de titular de catre fiica, Dascalescu Geanina Gabriela, excluderea din contract a fiicelor Dascalescu Cristina-Nicoleta şi Dascalescu Elena-Daniela, motivat de faptul ca sunt plecate din tara de cinci ani si excluderea fiilor Dascalescu Robert Mihai, caruia prin HCL nr.455/2007 i s-a aprobat includerea in contractul de inchiriere incheiat pentru locuinta din str.Berthelot nr.8A şi Dascalescu lonel care renunta la dreptul locativ, conform declaratiei incheiata prin notariat sub nr.607/16.03.2010; reinnoirea contractului este conditionata de achitarea debitelor inregistrate la plata cheltuielilor de intretinere.

·                     Se aproba solicitarea numiţilor Bogdan Dumitru şi Maricica, chiriasi in Str. Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, et.1, ap.39 privind prelungirea duratei de închiriere a contractului.

·                     Se aproba solicitarea doamnei  Giurgiuculesi Tereza, chiriaşa a spaţiului cu destinaţia de locuinţă de necesitate, situat în str.Decebal nr.1, bl. Decebal-Cantemir, et.2, ap.72, privind prelungirea duratei de închiriere a contractului.

·                     Se aproba solicitarea doamnei Cărare Valentina privind prelungirea duratei de închiriere a contractului pentru locuinta din Bd.Chimiei nr.15, bloc D3, sc.B, et.2, ap.1; prelungirea contractului este conditionata de achitarea debitelor inregistrate la intretinere;

·                     Se aproba solicitarea doamnei Stanica Frasina privind preluarea de catre fiica sa, Simionica Catalina, a contractului de inchiriere pentru locuinta din Str.Roman Voda nr.3, bl.S1, parter;

 

V.                        REANALIZARE SITUAŢII LOCATIVE

·                     Se respinge solicitarea Asociatiei Nevazatorilor din Romania privind preluarea in administrare a apartamentelor 1, 2, 3, din Sos. Pacurari nr.8, bl. 558, tr.2, et.1.

·                     Se aproba atribuirea la schimb a locuintei din sos. Pacurari nr.8, bl.558 tr.II, et.1, ap.2 - beneficiar  familia Simion Ovidiu chiriasa in str. Tabacului nr.7, parter, ap.1;

·                     Se aproba atribuirea locuintei din str. Tabacului nr. 7, parter, ap.1 - beneficiar fam. Ciobanu Gheorghe şi Maria; atribuirea este conditionată de reactualizarea declaraţiilor notariale de proprietate pentru soţ şi soţie;

·                     Se aproba revocarea atribuirii la schimb a locuintei din str. Canta nr.60B - beneficiara familia Sofrone Gabriela Luminita;

 

VI.                        SOLICITĂRI EXTINDERI DE LOCUINŢE

·                     Se aproba solicitarea domnului Vascal Petru privind extinderea spatiului de locuit cu 2 camere in suprafata totala de 25,46 mp, 2 dependinte principale de 12,03 mp si o dependinta secundara de 1,00 mp care au fost detinute prin contract de inchiriere de catre Ariton Elena care a fost recazata.

·                     Se respinge solicitarea familiei Rădeanu Gheorghe, proprietar în str. Cişmeaua Păcurari nr.3 privind extinderea pe spaţiul de locuit de o cameră de 6,30 mp şi vestibul de 3,20 mp;

·                     Se aprobă solicitarea doamnei David Valeria, chiriaşă în strada Toma Cozma nr. 7B privind extinderea spaţiului de locuit pe spatiul liber situat deasupra locuinţei sale, ce a fost deţinut prin contract de închiriere de către Frost Ioana - decedată, care a figurat singură în contract; contractul de închiriere pentru spaţiul de locuit solicitat pentru extindere va fi încheiat până la soluţionarea cererii de retrocedare a imobilului, condiţionat de prezentarea şi respectarea unui angajament notarial de refacerere a acestuia pe propria răspundere fără pretenţii financiare;

 

VII.  SITUATIA  LOCATIVA  A  CHIRIASILOR  DIN  IMOBILUL  BULARGA 14A

·         Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru persoanele sau familiile care ocupa camerele din caminul aflat in proprietatea publica a Consiliului Local Iasi situat in str. Bularga nr.14A; contractele de inchiriere vor fi prelungite conditionat de achitarea debitelor si a penalitatilor existente la plata chiriei si utilitatilor; prelungirea duratei de inchiriere se va face conditionat de reactualizarea declaratiilor notariale din care sa rezulte ca titularul contractului de inchiriere si sotul/sotia acestuia nu au detinut si nu detin o locuinta proprietate personala;

 

VIII.                        SCHIMBURI DE LOCUINŢE - REVOCĂRI/ ATRIBUIRI

·                     Se aproba revocarea schimbului de locuinte între fam. Zvanciuc Nicuşor şi Bogdănici Elena;

·                     Se aproba revocarea schimbului de locuinte între fam. Ghiciuc Mihai şi fam. Vieru Gheorghe;

·                     Se aproba revocarea schimbului de locuinte dintre fam.Batincu Florin şi fam. Nitescu Traian;

·                     Se aproba schimbul de locuinţe dintre fam. Batincu Florin care deţine în calitate de chiriaşa o locuinţă în Şos. Rediu Tătar nr.8A, bl.482E, TR.III, et.8, ap.53 şi doamna Bogdănici Elena care ocupă spaţiul de locuit din str. Dimineţii, nr. 16, bl. 791, sc. C, et. 4, ap. 17; schimbul de locuinţe se va efectua condiţionat de îndeplinirea angajamentului dat de către familia Batincu Florin privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei pentru locuinţa situată în str.Dimineţii, nr.16, bl.791, sc.C, et.4, ap.17. Contractul de închiriere a doamnei Bogdănici Elena pentru locuinţa din Şos. Rediu Tătar nr.8A, bl.482E, TR.III, et.8, ap.53 va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·                     Se aproba schimbul de locuinţă între fam. Corbu Daniel din Bd. Chimiei nr.83, bl.17, et.1, ap.8, şi fam. Teclea Miluca chiriaşă în Iaşi, Aleea Tudor Neculai nr.101A, bl.1006 A, sc.A, et.4, ap.1; Schimbul de locuinţe se va efectua condiţionat de îndeplinirea angajamentului dat de către familia Corbu Daniel privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei pentru locuinţa situată în Iaşi, Aleea Tudor Neculai nr.101A, bl.1006A, sc.A, et.4,ap.1; Contractul de închiriere al familiei Teclea  pentru locuinţa din, Bd.Chimiei, nr.83, bl.17, et.1, ap.8 va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·                     Se aproba revocarea schimbului de locuinte între fam.Iftimoaia Liviu Vasile şi Amarghioalei Elena;

·                     Se aproba schimbul de locuinţă între fam.Iftimoaia Liviu Vasile chiriasa in spaţiul de locuit din Şos.Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.3, ap.42 şi Petriciuc Maricica din str.Ciric nr.52A, bl.L5, sc.A, et.3, ap.16. Schimbul de locuinţe se va efectua condiţionat de îndeplinirea angajamentului dat de către familia Iftimoaia Liviu-Vasile privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei pentru locuinţa situată în str.Ciric nr.52A, bl.L5, sc.A, et.3, ap.16; Contractul de închiriere al familiei Petriciuc Maricica pentru locuinţa din, Şos.Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.3, ap.42 va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·                     Se aproba revocarea schimbului de locuinte între fam. Cristei Alexandru şi fam. Putină Maria;

·                     Se aproba schimbul de locuinţă dintre fam.Corban Mihaela chiriaşă în str.Tabacului nr.7, et.4, ap.43 şi fam. Bicsok Elisabeta care ocupă spaţiul de locuit din str.Parcului nr.14, bl.B3-5, sc.C, parter, ap.4. Schimbul de locuinţe se va efectua condiţionat de îndeplinirea angajamentului dat de către familia Corban Mihaela privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de intretinere si a chiriei pentru locuinta situata in str. Parcului nr.14, bl.B3-5, sc.C, parter, ap.4; Contractul de închiriere a familiei Bicsok Elisabeta pentru locuinţa din Iaşi, str.Tabacului nr.7, ap.27 va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·                     Se aproba revocarea schimbului de locuinte între fam. Băduleţ Cristian şi fam.Vasiliu Maria;

·                     Se aproba schimbul de locuinţă dintre fam. Băduleţ Cristian, chiriasa in spatiul de locuit din Şos.Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.3, ap.33 şi fam. Olaru Adrian şi Elena din Bd.Chimiei nr.21, bloc D4 sc.B, et.1, ap.4. Schimbul de locuinţe se va efectua condiţionat de îndeplinirea angajamentului dat de către familia Băduleţ Cristian privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de intretinere si a chiriei pentru locuinta din Bd.Chimiei nr.21, bl.D4, sc.B, et.1, ap.4; Contractul de închiriere al familiei Olaru Adrian şi Elena pentru locuinţa din, Şos.Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.3, ap.33 va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·                     Se aproba revocarea schimbului de locuinte între fam. Costin Corneliu şi fam. Niţulescu Ana;

·                     Se aproba schimbul de locuinţe dintre fam. Mărcuşanu Romeo, chiriaşă în Şos.Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.3, ap.48 şi fam. Trişcă Maria, chiriaşă în Str. Roman Vodă nr.1B, bl.F2BIS, sc.B, et.1; schimbul de locuinţe se va efectua condiţionat de îndeplinirea angajamentului dat de către familia Mărcuşanu Romeo privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei pentru locuinţa situată în Str. Roman Vodă nr.1B, bl.F2BIS, sc.B, et.1. Contractul de închiriere al d-nei Trişcă Maria pentru locuinţa din Şos.Rediu Tătar nr.8A, bl.482D, tr.3, ap.48 va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;

·                     Se aproba schimbul de locuinţe dintre fam. Stroescu Andrei Emerson, chiriaşă în str.Tabacului nr.7, et.1, ap.12 şi Potîrlă Petru din str. Decebal nr.34A, bl.Q3, sc.A, et.2, ap.11;  Schimbul de locuinţe se va efectua condiţionat de îndeplinirea angajamentului dat de către familia Stroescu Andrei Emerson privind achitarea debitelor restante şi a penalităţilor existente la plata cheltuielilor de întreţinere şi a chiriei pentru locuinţa situată în str.Decebal nr.34A, bl.Q3, sc.A, et.2, ap.11; Contractul de închiriere al numitului Potîrlă Petru pentru locuinţa str.Tabacului nr.7, et.1, ap.12, va fi încheiat pentru o perioadă determinată de 1 an, cu posibilitatea reînnoirii succesive, condiţionat de respectarea clauzelor contractuale;