Hotărârea nr. 40/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. APAVITAL S.A.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinta din data de  27 ianuarie 2010,

Având în vedere iniţiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IAŞI prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.7284 din 22.01.2010 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Având în vedere adresa nr.19/22.01.2010 înaintată de A.R.S.A.C.I.S., înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi sub nr.7233/22.01.2010;

Având în vedere adresele cu nr.86366/DF/09.11.2009 şi nr.93054/DF/14.01.2010 ale Direcţiei Generale pentru Managementul Instrumentelor Structurale;

Având în vedere prevederile HotărâriiConsiliului Local nr.36/27.01.2010  prin care s-a aprobat “Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Apavital S.A.”;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr.07/09.12.2009 a Adunării Generale a Asociaţiei ARSACIS;;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 - Se aprobă încheierea actului adiţional 1 pentru modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC APAVITAL SA Iaşi, în sensul că:

Art.27, pct 1, litera 5 din Dispozitii Generale va avea următorul conţinut: “Să încaseze contravaloarea serviciilor conexe” .                                                                                                               

Art.25.6 din Dispoziţii Speciale - partea comună va avea următorul conţinut: “În cazul celorlalte activităţi secundare prestate de Operator, tarifele sunt cele existente la data semnării Contractului de Delegare. Acestea vor fi stabilite în baza fundamentării lor de către Operator şi aprobate de către Consiliul de Administraţie al acestuia.”

 

Art.48.8 lit.b Dispoziţii speciale - partea comună se anulează, nu se aplică la acest contract.”,

 

conform Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2 - Se aprobă încheierea actului adiţional 2 pentru modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către SC APAVITAL SA Iaşi, în sensul că:

“în aplicarea prevederilor Hotărârii nr.7/09.12.2009 a AGA ARSACIS, următoarele unităţi administrativ-teritoriale nu mai sunt membre ale Asociaţiei:

·                    Comuna Gropniţa;

·                    Comuna Todireşti”,

 

conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3 - Se acordă mandat Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi - ARSACIS, cu sediul în Iaşi, Str.Octav Băncilă, nr.1, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Iaşi cu nr.7/A/24.01.2008, al cărei membru este Municipiul Iaşi - Consiliul Local Iaşi, să semneze Actele adiţionale la Contractul de Delegare prevăzute la art.1 şi art.2, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Municipiului Iaşi.

 

Art. 4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, A.R.S.A.C.I.S., S.C. Apavital S.A,Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

 

Art. 5. - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi - ARSACIS şi S.C. Apavital S.A., prin aparatul de specialitate.

Aducerea la cunoştinţa publică prezentei hotarari va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr. 40 din 27 ianuarie 2010