Hotărârea nr. 4/2010

HOTĂRÂRE privind finanţarea pentru continuarea activităţii proiectului Centrul de zi pentru copii “Sf. Marina”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind finanţarea pentru continuarea activităţii proiectului Centrul de zi pentru copii “Sf. Marina”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 27     ianuarie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iaşi prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă şi Protecţie Socială a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                             

Având în vedere referatul de specialitate nr. 1013/15.01.2010 întocmit de către  Direcţia deAsistenţă Comunitară privind necesitatea asigurării resurselor financiare pentru costurile proiectului.

Având în vedere oferirea unei forme alternative de educaţie, prin care copiii aflaţi în situaţii de risc social, care nu au acasă condiţiile necesare pentru a se dezvolta, sunt ajutaţi să aibă oportunitati egale pentru educatie, orientare profesionala, incluziune sociala si participare;

Având în vedere pregătirea copiilor proveniţi din grupuri dezavantajate si minoritati, pe mai multe planuri: social, educativ şi psihologic, accentul fiind pus pe dezvoltarea abilitatilor de viata, a personalităţii şi dobândiri autonomiei personale;

Având în vedere necesitatea dezvoltarii abilitatilor eficiente de invatare pentru o mai buna pregatire scolara, pentru stabilirea unor scopuri realiste, pentru o viata mai buna si pentru participarea activa la scoala si in societate a copiilor din familii defavorizate.

Având în vedere contributia  la prevenirea  abandonului şcolar prin serviciile acordate grupului ţintă dar şi prin exemplul oferit comunităţii;

Având în vedere asigurarea relaţiei cu alte instituţii;

Având în vedere contributia la  rezolvarea unei probleme sociale ale comunităţii locale prin acordarea de servicii specializate în cadrul Centrului de zi “Sf. Marina”;

Având în vedere facilitarea cooperarii între societatea civilă şi instituţiile statului privind acordarea de servicii sociale comunităţii;

Având în vedere facilitarea accesului la servicii sociale, persoanelor defavorizate care se incadrează în grupul ţintă al centrului;

Având în vedere prevederile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:      

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă finanţarea pentru continuarea proiectului Centrul de zi pentru copii “Sf. Marina” de la bugetul local prin bugetul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Iaşi pentru anul 2010 cu suma de  26.250 lei conform  bugetului ( anexa I) care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei de Asistenţă Comunitară, Direcţiei Economice Finanţe Publice Locale , Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Asistenţă Comunitară.

 Aducerea la cunoştinţa public a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

            SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 4 din 27 ianuarie 2010