Hotărârea nr. 399/2010

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 604 50 mp situat în Iaşi - Calea Chişinăului nr. 37 precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între S.C. “M&R” S.R.L. şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al municipiului Iaşi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă de 604,50 mp, situat în Iaşi - Calea Chişinăului nr. 37, precum şi aprobarea unui schimb de terenuri între S.C. “M&R” S.R.L. şi Consiliul Local al Municipiului  Iaşi.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                        

Având în vedere nota de fundamentare nr. 54655/16.06.2010, întocmită de Serviciul Cadastru;

Având în vedere cererea nr. 15815/18.02.2010 a S.C. “M&R” S.R.L. in care se solicită un schimb de terenuri in scopul intregirii proprietatii pe care societatea o detine in Calea Chisnaului nr.37.

Având în vedere contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 6127/11.09.1997, prin care S.C. “M&R” S.R.L. dobândeşte imobilul (teren) din Str. Arges nr.65, în suprafaţă totală de 230 mp., avand intocmita documentaţia de Carte Funciară;

Având în vedere contractul de vânzare cumpărare autentificat cu nr. 912/02.07.1999, prin care S.C. “M&R” S.R.L. dobândeste în proprietate imobilul compus din teren construit şi neconstruit în suprafaţă totală de 4490,15 mp,  situat în Calea Chisinaului nr. 37;

Având în vedere Statutul societatii, certificatul de inregistrare fiscala, certificatul constatator, extrasul de carte funciara actualizat si certificatul de atestare fiscala al S.C. “M&R” S.R.L.;

Având în vedere Rapoartele de evaluare asupra terenurilor;

Având în vedere Aviz Comisie de Urbanism din data de 07.10.2009:

Având în vedere Certificat de urbanism nr.4857/07.12.2009.

Având în vedere art. 122 din Legea nr. 215/2001, republicată, potrivit căruia “toate bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale”;

Având în vedere art.121, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

Având în vedere Hotararea Consiliul Local nr. 414/2009 privind însuşirea inventarului domeniului public al municipiului Iaşi reactualizat,

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

            În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Iasi în domeniul privat al municipiului Iaşi a terenului în suprafaţă  de 604,50 mp, situat în Iaşi -  Calea Chisinaului nr. 37, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se însuşesc rapoartele de evaluare ale terenurilor, după cum urmează:

a)      terenul situat în Iaşi, Calea Chisinaului nr. 37, în suprafaţă de 700,50  mp, identificat prin tarla 10 parcelele CR4307 şi CR4308, proprietatea Municipiului Iaşi, cu valoarea unitară de 89 Euro/mp, respectiv 62600 Euro sau 256,100 lei, din care la schimb va fi oferita suprafata de 604,50mp, conform Anexei 1, cu valoarea unitară de 89 Euro/mp, respectiv 53800 Euro sau 220,100 lei ;

b)      terenul situat în Iaşi, Str. Arges nr. 65, în suprafaţă de 230,00 mp, identificat prin tarla 31 parcela 3557, proprietatea S.C. “M&R” S.R.L.,  prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr. 6127/11.09.1997,  are valoarea unitară de 234 Euro/mp, respectiv 53.800 Euro sau 220,100 lei;

Art.3 - Se aprobă schimbul de teren, astfel încât terenului situat in Iasi - str. Arges nr.65, în suprafaţă de 230,00 mp, identificat prin tarla 31 parcela 3557, proprietatea S.C. “M&R” S.R.L.,  prin contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr. 6127/11.09.1997,  devine proprietatea municipiului Iaşi, iar terenul situat în Iaşi - Calea Chisinaului nr. 37, în suprafaţă de 604,50  mp, identificat prin tarla 10 parcelele CR4307 si CR4308, devine proprietatea S.C. “M&R” S.R.L.   

Art.4 - Terenurile ce face obiectul schimbului, nu trebuie să facă obiectul vreunui litigiu, să fie liber de orice sarcini şi să nu fie înstrăinat sub nici o formă unei alte persoane, fizice sau juridice.

Art.5 - Cheltuielile privind încheierea în formă autentică a contractului  de schimb terenuri vor fi suportate de S.C. “M&R” S.R.L.

Art.6 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de schimb.

Art.7 - Terenul dobândit prin schimb în suprafaţă de 230,00mp din str. Arges nr.65  se va inventaria în Domeniul Public al Municipiului Iaşi imediat dupa incheierea contractului de schimb dintre cele doua parti.

Art.8 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; DirecţiEI de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru; Societăţii Comerciale  “M&R” S.R.L., Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;                                                                                                            

Art.9 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat, Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Cadastru;

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

              

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  399 din 29 octombrie 2010