Hotărârea nr. 398/2010

HOTĂRÂRE privind suplimentarea Anexei nr.1 la contractul de acordare a dreptului de acces între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A. autentificat cu nr. 2815/29.09.2006.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea Anexei nr.1 la contractul de acordare a dreptului de acces între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A., autentificat cu nr. 2815/29.09.2006.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr.93993/2010, întocmită de Serviciul GIS - Cadastru;

Având în vedere cererea nr. 90615/08.10.2010, prin care S.C. ROMTELECOM S.A., solicită suplimentarea Anexei 1 la contractul de acordare a dreptului de acces autentificat cu nr. 2815/29.09.2006 încheiat între societate şi Consiliul Local al Municicpiului Iaşi;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 159/22.05.2006, privind acordarea dreptului de acces către S.C. ROMTELECOM S.A., pe unele terenuri aflate pe domeniul public al municipiului Iaşi, în suprafaţă de 42 mp;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr. 275/28.07.2006, privind aprobarea contractului de acordare a dreptului de acces încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A.;

Având în vedere Hotararea Consiliului Local nr.486/23.12.2009, privind suplimentarea Anexei I la contractul de acordare a dreptului de acces autentificat cu nr. 2815/29.09.2006 încheiat între S.C. ROMTELECOM S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi cu 96 de pozitii;

Având în vedere Contractul de acordare a dreptului de acces autentificat cu nr. 2815/29.09.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A.;

Având în vedere Act aditional nr.5210/14.01.2010 constituit ca supliment la cel initial din 2009 cu adaugarea unui numar de inca 96 pozitii;

Având în vedere Certificatele de urbanism nr. 2848; 2838; 2841; 2840; 2842; 3507; 3970/2010 cu planurile aferente;

Având în vedere art. 13 alin. 1, art. 15 lit.e, art. 36, alin. 1 şi 2 şi art.41 din Legea nr.   50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 - Se aprobă suplimentarea Anexei nr.1 la contractul de acordare a dreptului de acces autentificat cu nr. 2815/29.09.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A., conform tabelului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Suplimentarea se va face prin act adiţional.

Art.2 - Cheltuielile privind încheierea în formă autentică  a actului adiţional la contractul de acordare a dreptului de acces încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A., autentificat cu nr. 2815/29.09.2006, vor fi suportate integral de S.C. ROMTELECOM S.A.

Art.3 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze actul adiţional la contractul de acordare a dreptului de acces autentificat cu nr. 2815/29.09.2006 încheiat intre Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. ROMTELECOM S.A.;

Art.4 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi, Instituţia Arhitectului Sef - Serviciul G.I.S. - Cadastru; Direcţiei Economică a Finanţelor Publice Locale - Serviciul Venituri din Contracte; S.C. ROMTELECOM S.A. - Bucureşti, Str. Gârlei nr.1B, sector 1, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.5 - Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Juridică, Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale - Serviciul Venituri din Contracte, Instituţia Arhitectului Sef.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

               

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

           SECRETAR

      Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  398  din 29 octombrie 2010

 

Anexa nr. 1  la H.C.L nr. 398/2010

cu  cele 7 amplasamente ce aparţin Domeniului Public al Municipiului Iaşi solicitate de care S.C. ROMTELECOM S.A. ca supliment la contractul pentru acordarea dreptului de acces incheiat in anul 2006

 

Nr. crt.

Denumire

SR

Adresa

Zona

impozitare

Suprafata,

mp

Preţ

lei/mp/

luna

Preţ

Lei/amplasament/luna

1

Cabinet O.T.L.C. “Coca Cola”

Iaşi - Calea Chişinăului

A

2

61

122

2

Cabinet O.T.L.C- “Bucium”

Iaşi - şos. Bucium-DN 24

A

2

61

122

3

Cabinet O.T.L.C”Viticultori”

Iaşi - str. Viticultorilor

A

2

61

122

4

Cabinet O.T.L.C”Ştefan cel Mare”

Iaşi - şos. Ştefan cel Mare nr. 51

A

2

61

122

5

Cabinet O.T.L.C”B-dul Carol”

Iaşi - B-dul Carol I intersecţie cu str. Alexandru

A

2

61

122

6

Cabinet O.T.L.C”“

Iaşi -Zona Bucium T21

A

2

61

122

7

 

Iaşi -Moara de Vânt

A

2

61

122