Hotărârea nr. 397/2010

HOTĂRÂRE privind transmiterea concesiunii terenului situat în Municipiul Iaşi - str. Nicolina nr. 9 bl. A4 sc. B de pe S.C. SERYON FASHION S.R.L. pe numele MACOVEI AUREL

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind transmiterea concesiunii terenului, situat în Municipiul Iaşi - str. Nicolina nr. 9, bl. A4, sc. B, de pe S.C. SERYON FASHION S.R.L. pe  numele  MACOVEI  AUREL

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere  avizul favorabil întocmit de Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                           

Având în vedere nota de fundamentare nr. 91676/13.10.2010 întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 375/30.10.2006 prin care s-a aprobat concesionarea directă a terenului situat în Iaşi str. Nicolina nr. 9, bl. A4, către S.C. Seryon Fashion S.R.L.;

Având în vedere contractul de concesiune nr. 98/11.12.2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Iaşi şi S.C. Seryon Fashion S.R.L.;

Având în vedere Contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr. 81/20.01.2000 la Biroul Notarului Public Coste Ştefan;

Având în vedere Contractul de comodat încheiat în data de 30.10.2005;

Având în vedere adresele nr. 18917/01.03.2010 şi 90107/07.10.2010 de transmitere a concesiunii terenului, situat în Iaşi, str. Nicolina nr. 9, bl. A4, de pe S.C. Seryon Fashion S.R.L pe numele Macovei Aurel;

Având în vedere Contractul de vânzare - cumpărare autentificat cu nr. 3112/06.10.2010, la Biroul Notarului Public Pohoaţă Manuela;

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 30483/02.04.2010;

Având în vedere Procesul verbal nr. 34088/15.04.2010 al Comisiei de Negociere a redevenţelor datorate în baza contractelor de concesionare directă şi pentru licitaţii, constituită prin Hotărârea Consiliului Local 465/2005, modificat prin Hotărârea Consiliului Local 266/2009 şi 435/2009

Având în vedere Art. 41 din Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Având în vedere Prevederile Ordinului nr. 839/2009, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 30,33 mp, situat  în Iaşi str. Nicolina nr. 9, bl. A4, proprietate privată a Municipiului Iaşi, de pe S.C. Seryon Fashion S.R.L. pe numele Macovei Aurel.

Art. 2 Durata concesiunii se stabileşte prin diminuarea duratei de concesiune prevăzută în contractul de concesiune nr. 98/11.12.2006, respectiv 10 ani, cu durata producerii efectelor contractului de concesiune nr. 98/11.12.2006, de la data intrării în vigoare. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.

Art. 3 Se însuşeşte raportul de evaluare a terenului situat în Iaşi, str. Nicolina nr. 9, bl. A4, sc. B, aferent spaţiului comercial de la ap. 3, care stabileşte că valoarea unui mp de teren este de 272 euro.

Art. 4 Redevenţa valorică a concesiunii, conform procesului verbal nr. 34088/15.04.2010, va fi de 546 EURO/an, plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

Art. 5 Se aprobă contractul de concesionare conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 6 Contractul de concesiune va fi înregistrat de concesionar în cartea funciară.

Art. 7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de concesiune.

Art. 8 Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale; Macovei Aurel, str. 14 Decembrie 1989 nr. 1, bl. Varianta, sc. D, et.2, ap.17. Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art. 9 Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat; Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

  

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  397  din 29 octombrie 2010

 

ANEXA  NR. 1 la H.C.L 397/2010

 

CONTRACT DE CONCESIUNE

Nr................./...................

 

I.                                           Părţile contractante

Între: 1. MUNICIPIUL IAŞI, cu sediul în Iaşi, Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, în calitate de concedent reprezentat prin Gheorghe NICHITA - Primar şi Cristina Daniela OŢELEANU - Secretar, pe de o parte, şi

            2.  MACOVEI AUREL, CNP 1401124221130, cu domiciliul în Iaşi, str. 14 Decembrie 1989, nr. 1, bl. Varianta, sc. D, et. 2, ap. 17, în calitate de concesionar, pe de altă parte,

la data de . . . . . . . . ..,

la sediul concedentului, în temeiul Legii nr. 50/1991 republicată, al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. ........................... s-a încheiat prezentul contract de concesiune.

II.                                        Obiectul contractului de concesiune

Art. 1

Obiectul contractului este concesionarea unui teren în suprafaţă de 30,33 mp, situat în Iaşi - str. Nicolina, nr. 9, bl. A4, identificat prin schiţa ce face parte integrantă din contract.

III.                                     Termenul

Art. 2

            (1) Durata concesiunii este de 10 ani, şi intră în vigoare începând cu data 11.12.2006 conform H.C.L. nr. 375/30.10.2006 şi a contractului nr. 98/11.12.2006

            (2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.

 

IV.                                     Redevenţa

Art. 3

Redevenţa este de 546 Euro/an,plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plăţii.

V.                                        Plata redevenţei

Art. 4

            (1) Plata redevenţei se face prin contul concedentului nr. RO 31 TREZ 406 213 002 05 XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Iaşi, sau în numerar la casieria concedentului.

            (2) Plata redevenţei se face din iniţiativa concesionarului până la 31 martie a anului în curs.

            (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să achite redevenţa pentru anul 2010.

            (4) Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii atrage majorări de întârziere. Majorările de întârziere vor fi cele stabilite de lege pentru veniturile bugetului local din taxe şi impozite.

            (5) Neexecutarea obligaţiei de plată a redevenţei sau a taxelor şi impozitelor datorate pentru obiectul concesiunii, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care aceasta a devenit exigibilă, conferă concedentului, Municipiul Iaşi, dreptul să rezilieze contractul de plin drept, fără nici o notificare privind punerea în întărziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului şi fără intervenţia instanţei.

             (6) Prezentul contract constituie titlu de creanţă şi titlu executoriu.

 

VI.                                     Drepturile părţilor

Art. 5 - Drepturile concesionarului

Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, terenul ce face obiectul contractului de concesiune.

Art. 6 - Drepturile concedentului

            (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.

            (2) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local.

 

VII.                                  Obligaţiile părţilor

Art. 7 - Obligaţiile concesionarului

            (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a terenului şi să preia, pe bază de proces-verbal ce face parte integrantă din contract, terenul care face obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent. Concesionarul se obligă să administreze şi să exploateze obiectul concesiunii cu diligenţă maximă pentru a conserva şi dezvolta valoarea acestuia pe toată durata contractului.

            (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct terenul care face obiectul concesiunii.

            (3) Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii.

            (4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.

            (5) Concesionarul are obligaţia să plătească taxele şi impozitele pentru obiectul concesiunii.

            (6) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi conservarea patrimoniului etc.).

            (7) Concesionarul are obligaţia de a înregistra contractul de concesiune în registrele de publicitate imobiliară, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract.

            (8) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit şi liber de orice sarcini.

            (9) În termen de 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă reprezentând 30% din redevenţa datorată concedentului pentru primul an de concesionare în contul RO 45 TREZ 406 50 06 XXX 000 460. În cazul în care  concesionarul nu respectă această obligaţie, contractul încetează de drept fără nici o notificare privind punerea în întârziere, fără acordarea de despăgubiri concesionarului şi fără intervenţia instanţei.

            (10) Concesionarul este obligat să pună la dispoziţia organelor de control ale concedentului toate evidenţele şi informaţiile solicitate, legate de obiectul concesiunii.

            (11) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art. 6 alin. (2) din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

            (12) În cazul concesionării de terenuri, concesionarul are obligaţia de a notifica concedentului intenţia de înstrăinare a construcţiei edificate pe terenul concesionat cu cel puţin 15 zile anterior înstrăinării.

            (13) Transmiterea concesiunii asupra terenurilor, în condiţiile art. 41 din Legea nr. 50/1991 - republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, se poate face numai cu acordul concedentului.

 

Art. 8 - Obligaţiile concedentului

            (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.

            (2) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

 

VIII.                               Încetarea contractului de concesiune

Art. 9

(1) Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:

            a) la expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii;

            b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

            c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

            d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concedentului;

            e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri;

            f) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin răscumpărarea unei concesiuni, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; în acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a concesiunii nu se percep daune;

            g) în cazul în care concesionarul nu îşi respectă obligaţia de a depune garanţia prevăzută la art. 7 alin. 9 în termen de 90 de zile de la încheierea contractului, contractul încetează de drept, fără punerea în întârziere şi fără nici o altă formalitate;

            h) în cazul în care contractul de concesionare s-a încheiat în vederea extinderii unei construcţii aflate pe terenul proprietatea concesionarului, iar, ulterior încheierii contractului, concesionarul pierde dreptul de proprietate sus-menţionat, cu excepţia vânzării construţiei edificată pe terenul concesionat, contractul de concesiune încetează de drept, fără punerea în întârziere, fără nici o altă formalitate şi fără acordarea de despăgubiri în sarcina concedentului;

            (2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, terenul, în mod gratuit şi liber de orice sarcini.

IX.                                     Răspunderea contractuală

            Art. 10

            (1) Pentru nerespectarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune, partea în culpă datorează majorări de întârziere.

            (2) Forţa majoră apără de răspundere, în condiţiile legii.

X.                                        Litigii

Art. 11

Litigiile de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune, în măsura în care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.

XI.                                     Alte clauze

            Art. 12

            Schimbarea situaţiei juridice a obiectului concesiunii după încheierea contractului nu obligă pe concedent, iar concesionarul nu are dreptul de a pretinde nici un fel de despăgubire în acest caz.

            Art. 13

            În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului contract devine  din orice motiv nulă, inaplicabilă sau ilegală parţial sau total, nelegalitatea sau nevalabilitatea lor nu va afecta nici o altă dispoziţie a contractului, iar acesta va fi interpretat ca şi când astfel de dispoziţii nelegale sau nevalabile nu ar fi fost prevăzute.

            Art. 14

            Orice modificare a prezentului contract de concesiune se va face cu acordul scris al ambelor părţi prin semnarea unui act adiţional.

XII.                                  Definiţii

Art. 15

            (1) Prin forţa majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă.

            (2) Prin caz fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore.

Prezentul contract privind concesionarea terenului din Iaşi -str. Nicolina, nr. 9, bl. A4, conform planului anexat, s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare parte.

     

  CONCEDENT,                                CONCESIONAR,

CONSILIUL LOCAL AL                 Macovei Aurel

 MUNICIPIULUI IAŞI                                                                                                                                                

                                                                                                                       

 PRIMAR,                                                                     

 Gheorghe NICHITA

 

SECRETAR,

Cristina Daniela OŢELEANU

 

Director D.E.F.P.L.

Ec. Victorel LUPU

 

Director D.A.P.P.P.

ing. Letiţia PALAGA

 

Direcţia Juridică

cons. jr. Doina FLORESCU

 

insp. S.A.S.C.

ing. Diana AMARANDE

 

 

PROCES – VERBAL

 

            Încheiat astăzi .........................între Primăria Municipiului Iaşi în calitate de predător şi MACOVEI AUREL cu domiciliul în Iaşi - str. 14 Decembrie 1989, nr. 1, bl. Varianta sc. D, et. 2, ap. 17,  în calitate de primitor, pe de altă parte,

            Predătorul este reprezentat de Gheorghe Nichita - în calitate de Primar, Cristina Daniela OŢELEANU - în calitate de Secretar.

            Am procedat astăzi, data de mai sus, primii la predarea şi secunzii la primirea terenului situat în - Iaşi str. Nicolina nr. 9, bl. A4, în suprafaţă de 30,33 mp.

            Terenul din amplasamentul de mai sus face obiectul H.C.L. nr. .........

            Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 (două ) exemplare câte unul pentru fiecare parte.

                                                           

AM PREDAT                                   AM PRIMIT

PRIMAR                                            Macovei Aurel

Gheorghe NICHITA                                                                         

 

Secretar

Cristina Daniela OŢELEANU

 

Director D.A.P.P.P.

ing. Letiţia PALAGA

 

Insp. S.A.S.C.

ing. Diana AMARANDE