Hotărârea nr. 396/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea construirii de locuinte temporare de necesitate în Municipiul Iasi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea construirii de locuinte temporare de necesitate în Municipiul Iasi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având in vedere Referatul de specialitate nr.94929  din 22.11.2010. întocmit de catre Directia Tehnică si Investitii;

Având in vedere prevederile Legii nr.114/1996 - Legea locuinţei, republicata;

Având in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr.1275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul exprimat de consilierii locali exercitat în conformitate şi cu respectarea dispoziţiilor art. 45 alin. 2 din  Legea 215/2001, cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010 respectiv 15  voturi pentru, 12 voturi împotriva;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aprobă construirea a 100 locuinte temporare de necesitate ce vor fi amplasate pe raza administrativ teritorială a Municipiul Iaşi.

Art.2 - Se aprobă finanţarea din bugetul local a construirii locuinţelor temporare de necesitate, precum şi a reţelelor tehnico-edilitare aferente acestora.

Art.3 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Direcţiei Tehnice si Investiţii, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat.

Art .4 - (1) Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de Directia Tehnica si Investitii si Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat .

            (2) Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetateni.

           

        CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

       Nr.   396    din 29 octombrie 2010