Hotărârea nr. 395/2010

HOTARARE privind aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea proiectului Reabilitarea staţiei de preepurare ape uzate sulfuroase a spitalului Clinic de Recuperare Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea proiectului ,,Reabilitarea staţiei de preepurare ape uzate sulfuroase a spitalului Clinic de Recuperare Iaşi ,,

 

Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit in şedinta ordinară din data de 29 octombrie 2010;

Avand in vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi, prin expunerea de motive la proiectul de hotarare;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia economico-financiara a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere avizul favorabil intocmit de Comisia de Protecţia Mediului ,Turism şi Agricultură a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere Nota de fundamentare întocmită de catre S.C. PRO TOBY Iaşi, inregistrata sub nr. 19226/2010;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 94753/22.10.2010  întocmit de către Direcţia Tehnică,

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru Mediu aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.105/2006,

Având în vedere prevederile Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă ,sisteme integrate de alimentare cu apă,staţii de tratare, canalizare,staţii de epurare,

Avand in vedere dispozitiile Legii privind normele de tehnica legislativa nr.24/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

In temeiul art.115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001:

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba realizarea proiectului ,,Reabilitarea staţiei de preepurare ape uzate sulfuroase a spitalului Clinic de Recuperare Iaşi,,

Art.2 Se aprobă studiulu de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici anexa 1 parte integrantă din hotarare pentru proiectul ,, Reabilitarea staţiei de preepurare ape uzate sulfuroase a spitalului Clinic de Recuperare Iaşi,, .

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 9940,507 mii lei din care TVA 1913,408 mii lei, cofinanţarea acestuia cu suma de 914,3994 mii lei reprezentând cota de 10% din costurile eligibile, finanţarea tuturor costurilor neeligibile în valoare de 796,513 mii lei conform Anexei 2 Deviz care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractul de finanţare a proiectului ,, Reabilitarea staţiei de preepurare ape uzate sulfuroase a spitalului clinic de recuperare Iaşi,, cu Administratia Fondului pentru Mediu.

Art.5 Se desemnează ing.Chirica Ana Maria inspector de mediu în cadrul Direcţiei Tehnice responsabil de proiect şi reprezentant al Primăriei în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu pentru acest proiect.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Tehnică şi de Investiţii şi Directia Programe si Servicii pentru Comunitate.

Art.7  Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Direcţiei Tehnice şi de Investiţii, Spitalului Clinic de Recuperare Iaşi.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

      Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

  Nr. 395 din 29 octombrie 2010