Hotărârea nr. 394/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european “PLUS - Strategii de iluminat public pentru spaţii urbane durabile” (Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Spaces)finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipalităţii ieşene la proiectul european “PLUS - Strategii de iluminat public pentru spaţii urbane durabile”

(Public Lighting Strategies for Sustainable Urban Spaces)finanţat prin Programul Operaţional de Cooperare Interregională - INTERREG IV C

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 93802/20.10.2010 întocmita de Serviciul Managementul Proiectelor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2005 privind participarea municipalităţii ieşene la programe şi schimburi de experienţă internaţionale;

Având în vedere Înştiinţarea Secretariatului Tehnic Comun al Programului de Cooperare Interregională prin care Liderul de proiect este informat ca proiectul PLUS este aprobat;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

           În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:          

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă participarea Municipiului Iaşi, în calitate de partener, la implementarea proiectului “PLUS - Strategii de iluminat public pentru spaţii urbane durabile” - finanţat prin Programul de Cooperare Interregională INTERREG IVC (fonduri structurale nerambursabile), cât şi asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior menţionat în contextul aplicării principiului rambursării.

Art.2 Se aprobă organizarea şi desfăşurarea activităţilor din proiectul PLUS în perioada 2010 - 2012, precum şi cofinanţarea proiectului PLUS cu suma de 14.238 Euro, reprezentând cofinanţarea naţională de 15%, (12.339,6 Euro, respectiv 13%, asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi - 1.898,4 Euro, respectiv 2 %, asigurată de Municipiul Iaşi). 

Art.3 Operaţiunile financiare din cadrul proiectului PLUS se vor face din Capitolul bugetar 54.50.00 - Alte servicii publice generale, Art. 56 - Programe cu finantare F.E.D.R.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale; Direcţiei Dezvoltare şi Proiecte Europene - Serviciului Managementul Proiectelor si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

Art.5 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Dezvoltare şi Proiecte Europene prin serviciile de specialitate.

       Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

  

                                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

      Nr.  394  din 29 octombrie 2010