Hotărârea nr. 393/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea "Strategiei de promovare a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia şi a Municipiului Iaşi" în cadrul proiectului "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi "

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea "Strategiei de promovare a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia şi a Municipiului Iaşi" în cadrul proiectului "Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi "

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de  29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr. 83320/17.09.2010 elaborată de către Directia Tehnică şi  Investiţii, Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte Mediu, privind necesitatea aprobării documentului "Strategia de promovare a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia şi a Municipiului Iaşi" în cadrul proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi".

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 63/ 22.04.2004, prin care a fost aprobată realizarea  proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", depus spre finanţare in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.150/ 27.10.2004, prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului ,, Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi ";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 516/09.11.2010 prin care a fost aprobată participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 411/10.10.2005 prin care a fost aprobată asocierea dintre Consiliulul Local Iaşi şi Consiliul Judeţean Iaşi în vederea înfiinţării Asociaţiei   ,,Centru de Promovare Turistică - Iaşi";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 536/ 27.12.2007 privind cofinanțarea proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" şi acoperirea costurilor neeligibile destinate Unităţii de Implementare a Proiectului (PIU), taxelor, publicităţii proiectului, etc.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 300/ 28.07.2010 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei ,,Centru de Promovare Turistică - Iaşi" elaborate în cadrul proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere Scrisorea de înaintare nr. 82868/16.09.2010 prin care SC ADDVANCES SRL - câştigătoarea Contractului de servicii de consultanţă şi managementul organizaţiei nonguvernamentale a proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" nr. 6472/16.06.2010, a predat consilierului tehnic UIP un exemplar din "Strategia de promovare a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia şi a Municipiului Iaşi";

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă "Strategia de promovare a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia şi a Municipiului Iaşi" în cadrul proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi" în conformitate cu anexa 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Consiliului Judeţean Iaşi; Direcţiei Tehnice şi Investiţii ; Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Est şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 3 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică şi Investiţii si Direcţia Economice şi de Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 393 din 29 octombrie 2010