Hotărârea nr. 392/2010

HOTĂRÂRE privind necesitatea aprobării documentului Modificarea nr.05 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind necesitatea aprobării documentului Modificarea nr.05 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL, în calitate de Inginer, în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de     29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 92300/ 14.10.2010 elaborată de către Directia Tehnică şi Investiţii, Serviciul Unitatea de Implementare Proiecte Mediu privind necesitatea aprobării documentului Modificarea nr.05 înaintat de către firma S.C. INOCSA INGENIERIA SL, în calitate de Inginer, în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 privind realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi".

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 63/ 22.04.2004, prin care a fost aprobată realizarea  proiectului  ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi", depus spre finanţare in cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.150/ 27.10.2004, prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi  şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 536/27.12.2007 prin care  s-a aprobat cofinanţarea cheltuielilor eligibile ale proiectului în sumă de 500.000 Euro cât şi acoperirea costurilor neeligibile destinate Unităţii de Implementare a Proiectului (PIU), taxelor, publicităţii proiectului, din bugetul Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi a Consiliului Judeţean Iaşi, pentru Proiectul ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi";

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 99/ 31.03.2008 prin care a fost aprobat Acordul Tripartit, semnat la data de 20.02.2008, dintre Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei (MDLPL), Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) şi Beneficiarul Local (Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi) privind stabilirea drepturilor si obligaţiilor Părţilor în legătură cu licitarea, contractarea, finanţarea, monitorizarea tehnica şi financiara şi evaluarea proiectului “Reabilitarea si dezvoltarea turistica a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia Iaşi”, inclusiv drepturile si obligaţiile Părţilor pe durata exploatării infrastructurii acordate.

Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice şi Locuintelor a încheiat cu S.C. CONSTRUCŢII UNU SA, lider al ASOCIATIEI S.C. CONSTRUCŢII UNU SA - SC INCOM SA contractul de lucrări nr. RO2006/018 - 147.04.01.01.01.03.02 având ca obiect execuţia şi finalizarea lucrarilor pentru ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi". Conform contractului de lucrari, volumul 2 Clauze contractuale, secţiunea 2 - Clauze particulare, art.3.6 -  Limitarea Autorităţii Inginerului - “Inginerul va obtine aprobarea expresă a Achizitorului şi a Beneficiarului Local înaintea iniţierii următoarelor acţiuni: d) aprobarea oricărei variaţii a scopului lucrărilor, care poate duce la creşterea sau scăderea preţului Contractului,...”

Având în vedere ACORDUL încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, ADR Nord Est şi Beneficiarul Local (Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi) înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 1797/10.03.2008;

Având în vedere ca Acordul s-a încheiat pentru a permite implementarea adecvată de către Minister a Proiectului menţionat anterior, proiect care va fi implementat şi finanţat din resursele bugetare ale programului Phare RO 2006/018- 147.04.01, Cofinanţarea Naţională de la Fondul Naţional pentru Pre-Aderare şi resursele locale ale Beneficiarului Local, în conformitate cu prevederile cuprinse în Memorandumul de Finanţare Phare 2006 şi în acest Acord semnat între Minister, ADR şi Beneficiarul Local.

Având în vedere Memoriul justificativ întocmit de către S.C. INOCSA INGENIERIA SL, prin care se justifică necesitatea aprobării Modificării nr.05 pentru Contractul RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 - ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi"; Modificarea nr.05 este însoţită de Centralizatorul Modificării nr.05.      

În urma recalculării cantităţilor prevăzute în Listele de Cantităţi din cadrul proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" , pentru obiectele din contract, au rezultat următoarele:

- pentru Lista AG, Modificarea nr. 05 prezintă o creştere de 8.863,61 Euro;

- pentru Lista 1, Modificarea nr. 05 prezintă o creştere de 12.265,35 Euro;

- pentru Lista 2, Modificarea nr. 05 prezintă o creştere de 2.378,60 Euro.

Valoarea totală a Modificării nr. 05 este de 23.507,56 Euro. Această sumă va fi preluată de la capitolul Diverse şi Neprevăzute, fără a conduce la modificarea preţului total al Contractului.

Având în vedere Adresa firmei de consultanţă S.C. INOCSA INGENIERIA SL, nr. P6517/RO.02 - IS/960/VP/vp din 24 septembrie 2010 prin care este înaintată Modificarea nr. 05 spre avizare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010                               

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARĂŞTE:

 

Art.1 Aprobarea documentului Modificarea nr. 05  înaintat de firma de consultanţă S.C. INOCSA INGENIERIA SL, în calitate de Inginer în cadrul contractului de lucrări RO2006/018-147.04.01.01.01.03.02 pentru realizarea proiectului ,,Reabilitarea şi dezvoltarea turistică a ansamblului monument istoric Mănăstirea Golia - Iaşi" ce are ca obiect ajustarea Listelor de Cantităţi şi a Preţului de Contract cu Dispozitiile de şantier si a detaliilor de executie pentru LISTA1: 1.1 Biserica, 1.2 Turnul de Intrare Golia, 1.3 Zid Incinta  Turnuri Colt, 1.6 Incinta.

LISTA 2: 2.3 Alei pietonale, parcaje, spaţii verzi.

Art.2 Aprobarea Memoriul justificativ şi Centralizatorul Modificării nr. 05, aşa cum este prevăzut în anexa 1 şi în anexa 2, parte integrantă a prezentei Hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi;Consiliului Judeţean Iaşi;Direcţiei Tehnice şi de Investiţii;Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale si Institutiei Prefectului Judetului Iaşi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică şi Investiţii si Direcţia Economice şi de Finanţe Publice Locale.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

           

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

        Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 392 din 29 octombrie 2010