Hotărârea nr. 391/2010

HOTĂRÂRE aprobarea prelungirii duratei de execuţie a obiectivului Centrul Expoziţional Moldova Iaşi până la data de 30.11.2010 precum si aprobarea sumei de 1.103.666 67 lei fără T.V.A. (1.368.546 67 lei cu T.V.A.) reprezentând contribuţia Consiliului Local Iaşi la susţinerea costurilor suplimentare pentru finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului RO 2005/017-553.04.01.01.02.06 CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA.

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

aprobarea prelungirii duratei de execuţie a obiectivului Centrul Expoziţional Moldova Iaşi până la data de 30.11.2010 precum si aprobarea sumei de 1.103.666,67 lei  fără T.V.A. (1.368.546,67 lei cu T.V.A.), reprezentând contribuţia Consiliului Local Iaşi la susţinerea costurilor suplimentare pentru finalizarea lucrărilor  în cadrul proiectului RO 2005/017-553.04.01.01.02.06 CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 29 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                       

Având în vedere nota de fundamentare nr. .91356/12.10.2010, elaborată de către Directia Tehnică şi de Investiţii, Serviciul Unitate Implementare Proiecte Mediu, privind necesitatea aprobării prelungirii duratei de execuţie a obiectivului Centrul Expoziţional Moldova Iaşi până la data de 30.11.2010, precum şi necesitatea aprobării sumei de 1.103.666,67 lei  fără T.V.A. (1.368.546,67 lei cu T.V.A.), reprezentând contribuţia Consiliului Judeţean Iaşi la susţinerea costurilor suplimentare pentru finalizarea lucrărilor  în cadrul proiectului RO 2005/017-553.04.01.01.02.06 - CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA.

Având în vedere votul exprimat de consilierii locali exercitat în conformitate şi cu respectarea dispoziţiilor art. 45 alin. 2 din  Legea 215/2001, cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010 respectiv 15 voturi pentru, 12 voturi împotrivă ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.: 62/22.04.2004 prin care a fost aprobată realizarea  proiectului Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” - depus spre finanţare în cadrul Programului PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Proiecte Mari de Infrastructură Regională.  

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.: 145/27.10.2004 prin care a fost aprobat Acordul de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi pentru realizarea proiectului „Centrul Expoziţional Moldova Iaşi”.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 515/09.11.2004 prin care s-a aprobat participarea Consiliului Local Iaşi la realizarea proiectului “Centrul Expoziţional Moldova “ Iaşi - pe baza Acordului de Asociere dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  Iaşi nr. 335/31.08.2007 prin care s-a aprobat cofinanţarea cheltuielilor eligibile pentru proiectul “Centrul Expoziţional Moldova Iaşi” cât şi acoperirea costurilor neeligibile destinate PIU, taxelor, publicităţii proiectului, etc;

Având în vedere adresa nr. 9775/09.09.2010, firma de consultanţă S.C. EPTISA INTERNACIONAL, în urma evaluării facute, stabileste suma suplimentara considerată a fi necesară pentru finalizarea lucrărilor în valoare de 837.737,28 euro fără T.V.A. din care 73.705,73 euro fără T.V.A. cheltuieli diverse şi neprevăzute.

În urma şedinţelor desfăşurate în prezenţa ADR Nord Est, Beneficiar local (Consiliul Judetean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi), Consultant, Executant a reieşit faptul că analiza făcută de firma de consultanţă Eptisa este cea corectă din punct de vedere contractual. Deasemenea s-a considerat că introducerea sumei de 73.705, 73 euro reprezentând cheltuieli diverse şi neprevăzute nu este necesară, rezultând suma de 770.000 euro fără T.V.A. (3.311.000 lei fără T.V.A., 1 euro â4,3 lei ), necesară pentru finalizarea investiţiei.

Având în vedere Conform Acordului Tripartit încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est şi Consiliul Judeţean Iaşi/ Consiliul Local Iaşi, Articolul 4 - Sursa fondurilor, alin 6: “Beneficiarul local va acoperi din surse proprii orice creşteri efective ale costului total eligibil estimat”.

Având în vedere Acordul de Asociere încheiat între Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local Iaşi, aprobat prin Hotărârea  Consiliului Judeţean Iaşi nr. 145/26.10.2004, cap. 3 - Contribuţia părţilor la realizarea acordului - art.5, alin 2 s-a convenit: “Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi se obligă să participe în solidar, în numerar, la achitarea tuturor costurilor datorate depăşirii contractului de construcţie”.

Beneficiarul Local, a susţinut în cadrul şedinţelor de analiză (şedinţa din data de 13.10.2008 ce a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Iaşi, şedinţa CLC din data de 26.11.2008, ş.a.) faptul că, datorită proiectelor în desfăşurare precum şi a celor care se află în pregătire, nu poate să susţină o depăşire a bugetului contractului. În acest sens Autoritatea Contractantă (M.D.R.T.) a fost sesizată despre necesitatea identificării şi de alte resurse financiare necesare pentru finalizarea investiţiei.

 În urma discuţiilor purtate, cu reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în cadrul şedinţelor desfăşurate, s-a concluzionat că finalizarea investitiei este posibilă prin asigurarea sumelor suplimentare necesare de către Consiliul Judeţean Iaşi, Consiliul Local Iaşi şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Având în vedere adresa nr. MDLPL 130.902/18.12.2008, Autoritatea Contractantă informează Beneficiarul Local despre posibilitatea alocării, în conformitate cu ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 161/2008, a sumelor necesare acoperirii costurilor suplimentare .

Având în vedere concluziile şedinţei din data de 26.08.2010, desfăşurată la sediul Consiliului Judeţean Iaşi în prezenţa reprezentantului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord Est, Consiliului Judeţean Iaşi,  Consiliului Local Iaşi, firmei de consultanţă EPTISA, Executantului - CONEST S.A. şi Unităţii de Implementare a Proiectului din  care a reieşit faptul că Autoritatea Contractantă (M.D.R.T.) are în vedere contribuirea în solidar cu Beneficiarul Local la acoperirea costurilor suplimentare, respectiv cu suma de 1.103.666,67 lei  fără T.V.A. reprezentând 1/3 din valoarea estimată de catre Consultant pentru finalizarea investiţiei.

Având în vedere adresa nr. 10298/23.09.2010 transmisă de S.C. CONEST S.A. prin care solicită aprobarea prelungirii duratei de execuţie a obiectivului “CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA IAŞI” până la data de 30.11.2010, motivat de faptul că furnizorul de scări rulante a trebuit să modifice tehnologia de execuţie şi logistica pentru fabricarea acestora în altă configuraţie decât cea impusă de standard, necesitând o durată mai mare de timp şi, în consecinţă, nu se poate înscrie în termenul de finalizare a proiectului.

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul exprimat de consilierii locali exercitat în conformitate şi cu respectarea dispoziţiilor art. 45 alin.2 din  Legea 215/2001, cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010 respectiv  15 Pentru, 14 Imporiva;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARĂŞTE:

 

Art.1 Aprobarea prelungirii duratei de execuţie a obiectivului Centrul Expoziţional Moldova Iaşi până la data de 30.11.2010;

Art.2 Aprobarea sumei de 1.103.666,67 lei  fără T.V.A. (1.368.546,67 lei cu T.V.A.), reprezentând contribuţia Consiliului Local Iaşi la susţinerea costurilor suplimentare pentru finalizarea lucrărilor  în cadrul proiectului RO 2005/017-553.04.01.01.02.06 - CENTRUL EXPOZIŢIONAL MOLDOVA.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Consiliului Judeţean Iaşi; Direcţiei Tehnice şi Investiţii - Primăria Municipiului Iaşi; Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale - Primăria Municipiului Iaşi Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord - Est şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia Tehnică şi Investiţii si Direcţia Economice şi de Finanţe Publice Locale.

         Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

             

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

 

Nr. 391 din 29 octombrie 2010