Hotărârea nr. 390/2010

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Municipiului Iaşi pe anul 2010

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 octombrie  2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Referatul de specialitate nr. 95999/27.10.2010 întocmit de către Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale Serviciul Buget;

Având în vedere amendamentul propus si aprobat in plenul Consiliului Local, consemnat şi în procesul verbal al sedintei;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul exprimat de consilierii locali exercitat în conformitate şi cu respectarea dispoziţiilor art. 45 alin. 2din  Legea 215/2001, cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010 respectiv 15 Pentru, 12 Abţineri.

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local pentru anul 2010, conform anexelor nr. 1 (Bugetul local venituri şi cheltuieli), nr. 1.1 (Secţiunea de funcţionare) şi nr. 1.2 (Secţiunea de dezvoltare), parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

 

·                        la venituri:                                                                                + 1.071,61 mii lei

37.02.01 Donaţii şi sponsorizări

+ 11,30 mii lei

42.02.20 Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare Fond Social European                                                                                                

+ 105,08 mii lei

45.02.02.03 Prefinanţare din Fondul Social European

+ 955,23 mii lei

·                               la cheltuieli:                                                                                         - 1.810,57 mii lei

65.02.56 Învăţământ - proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare din Fondul Social European

+ 1.071,61 mii lei

51.02.71 Autorităţi publice şi acţiuni externe - cheltuieli de capital

- 100,00 mii lei

70.02.71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli de capital

- 644,34 mii lei

81.02.71 Combustibil şi energie - cheltuieli de capital

- 67,00 mii lei

84.02.71 Transporturi - cheltuieli de capital

- 200,84 mii lei

81.02.81 Combustibil şi energie - rambursări de credit

- 1.000,00 mii lei

84.02.81 Transporturi - rambursări de credit

- 870,00 mii lei

 

      1.1. Se suplimentează cu suma de 2.882,18 mii lei fondul de rezervă al Municipiului Iaşi, astfel:

 

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

+ 2.882,18 mii lei

 

      1.2. Se repartizează suma de 5.000,00 mii lei din fondul de rezervă al Municipiului Iaşi, astfel:

 

54.02.50 Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale

- 5.000,00 mii lei

84.02.20 Transporturi - bunuri şi servicii

+ 5.000,00 mii lei

    

       1.3. Se aprobă virări de credite de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare, astfel:

 

70.02.20 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - bunuri şi servicii            

- 1.000,00 mii lei

65.02.20 Învăţământ - bunuri şi servicii

+ 1.000,00 mii lei

55.02.30 Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi - dobânzi

- 5.294,00 mii lei

67.02.55 Cultură, recreere şi religie - alte transferuri (Mănăstirea Golia)

+ 2.926,00 mii lei

70.02.55 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - alte transferuri (“Centrul Expoziţional Moldova”)

+ 2.368,00 mii lei

70.02.71 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică - cheltuieli de capital (“Pasaj Hala Centrală”)

- 315,50 mii lei

74.02.71 Protecţia mediului - cheltuieli de capital (“Managementul integrat al deşeurilor”)

+ 315,50 mii lei

 

Art. 2 Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli în afara bugetului local pe anul 2010, conform anexei nr. 5 (Bugetul de venituri şi cheltuieli în afara bugetului local), parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:

 

·                     la venituri în sumă de     + 300,00 mii lei

·                     la cheltuieli în sumă de   + 300,00 mii lei

 

Art. 3 Se aprobă suplimentarea bugetului centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii (fond 15) pe anul 2010, astfel:

 

·                     la venituri în sumă de     + 11.970,00 mii lei

·                     la cheltuieli în sumă de   + 11.970,00 mii lei

 

Art. 4 Se aprobă Anexa nr. 9 privind  Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pe anul 2010.

 

Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Primarului Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iasi si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Serviciul Buget din cadrul Direcţiei Economice şi Finanţe Publice Locale.

 

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

     

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

        SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  390  din 29 octombrie 2010