Hotărârea nr. 39/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinantării proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in Judeţul Iaşi”

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinantării proiectului “Extinderea şi  reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in Judeţul Iaşi”

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 ianuarie 2010;

Având in vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia economico - financiară a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere adresa ARSACIS nr.19/22.01.2010, înregistrata la Primaria Municipiului Iaşi sub numarul 4503/15.01.2010;

Având in vedere adresele cu nr.86366/DF/09.11.2009 si nr.93054/DF/14.01.2010 ale Directiei Generale pentru Managementul Instrumentelor Structurale;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de ARSACIS cu privire la necesitatea aprobarii cofinantarii proiectului “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judeţul Iasi”;

Avand in vedere referatul Directiei Tehnice, inregistrat sub nr.7283 din 22.01.2010;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispozitiileLegii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1- Se aprobă cofinanţarea proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată in Judeţul Iaşi” pentru orasul Iasi, în valoare de 753.187 Euro fara TVA, sumă ce reprezinta contribuţia în cuantum de 1,79 % din cheltuielile eligibile aferente investiţiilor, defalcate astfel:

-                     anul 2010 - 188.297 Euro ;

-                     anul 2011 - 225.956 Euro;

-                     anul 2012 - 225.956 Euro;

-                     anul 2013 - 112.978 Euro.

Art.2- De la data intrării în vigoare a prezentei hotarâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.480/11.12.2009.

Art.3- Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; A.R.S.A.C.I.S.; S.C. Apavital S.A. Directiei Economice si de Finante Publice Locale; Directiei Programe şi Servicii pentru Comunitate; Directiei Tehnice; Direcţiei de Investiţii; Institutiei Prefectului Judetului Iasi.

Art.4- Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarâri va fi asigurata de: Directia Economica si de Finante Publice Locale; Directia Programe şi Servicii pentru Comunitate; Directia Tehnică; A.R.S.A.C.I.S.;S.C. Apavital S.A.

            Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    SECRETAR

         Camelia Gavrilă

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 39 din 27 ianuarie 2010