Hotărârea nr. 389/2010

HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier al domnului BALANIŞCU BOGDAN RADU în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al domnului BALANIŞCU BOGDAN RADU în cadrul Consiliului Local al Municipiului Iasi

                                                                                         

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 octombrie 2010;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;                                      

Având în vedere nota de fundamentare nr.93200/19.10.2010 intocmită de Secretarul Municipiului Iaşi;

Având în vedere  adresa nr. 93150/20.10.2010 inregistrată la Primaria Municipiului Iasi, a Organizaţiei Judeţene Iaşi a Partidului Social Democrat prin care se propune validarea mandatului de consilier local a domnului Balanişcu Bogdan Radu.                                                                 

Avand in vedere procesul verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local Municipal;     

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 264/23 iunie 2008 privind validarea mandatelor consilierilor locali;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 265/23 iunie 2008 privind constatarea consiliului local ca legal constituit;

Avand in vedere dispozitiile Legii 67/2004 pentru alegerea autoritatilor publice locale ,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere votul exprimat de consilierii locali exercitat în conformitate şi cu respectarea dispoziţiilor art. 45 alin. 1 din  Legea 215/2001, cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010 respectiv 26 voturi pentru .

Având în vedere dispozitiile  Legii 393 /2004 privind Statutul aleşilor locali ;

Având în vedere dispozitiile OG 35 /2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale aprobata prin Legea 673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1 Se validează mandatul de consilier al domnului  BALANIŞCU BOGDAN RADU, candidat pe lista Partidului Social Democrat la alegerile locale din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma demisiei doamnei Manolache Aneta.

Art.2 Se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr. 264/2008 privind validarea mandatelor consilierilor locali ai Municipiului Iasi.

Art.3 Se modifica in mod corespunzator componenta comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate aprobate prin H.C.L. 268/2008 modificata si completata prin H.C.L. 274/2008 si prin H.C.L. 387/2009, prin preluarea atributiilor specifice de către domnul BALANIŞCU BOGDAN RADU în calitate de consilier  local al Municipiului Iaşi.

Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Direcţiei de Finante Publice Locale; Serviciului Resurse Umane, Pregatire Profesionala şi Secretariat, Consilierului Local nominalizat la art. 1, Organizaţia Judeţeană Iaşi a Partidului Social Democrat  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi ;

Art.5  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                               CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

          SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr.  389  din 29 octombrie 2010