Hotărârea nr. 388/2010

HOTARÂRE privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei MANOLACHE ANETA si vacantarea locului de consilier în cadrul Consiliului Local Iaşi

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂRE

privind constatarea incetării de drept a mandatului de consilier local a doamnei MANOLACHE ANETA si vacantarea locului de consilier în cadrul Consiliului Local Iaşi

 

         Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa ordinară din data de  29 octombrie 2010;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia juridică şi de disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere demisia doamnei Manolache Aneta din funcţia de consilier  local al Municipiului Iasi înregistrata sub nr. 93106 /18.10.2010 ;

Având în vedere  adresa  nr. 93623 / 20.01.2010 a Biroului Permanent Judeţean Iaşi a Partidului Social Democrat;

Având în vedere referatul inregistrat sub nr.nr. 93201/19.10.2010 prin care se aduce la cunostinta Consiliului Local Iasi situatia de incetare a mandatului consilierului local Manolache Aneta ;

Având în vedere prevederile statuate de art. 9 alin 2 lit  (a) , art 6 alin 2 şi art 12  din Legea 393 /2004 privind Statutul aleşilor locali ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 265/ 23 iunie 2008 privind constatarea consiliului local ca legal constituit,

Având în vedere dispozitiile  Legii 393 /2004 privind Statutul aleşilor locali ;

Având în vedere dispozitiile OG 35 /2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare si functionare a Consiililor Locale aprobata prin Legea 673/2002 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat de consilierii locali cu privire la adoptarea prezentei hotarari în şedinta ordinara din data de 29.10.2010;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE :

 

Art.1  Se constată incetarea de drept a mandatului de consilier local a doamnei MANOLACHE ANETA.

Art.2  Se declară vacant locul de consilier local în cadrul Consiliului Local Iasi ca reprezentant al Partidului Social Democrat.

Art.3  Prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iaşi, Directiei Economica si Finante Publice Locale, Serviciului Resurse Umane si Pregatire Profesionala si Secretariat, Biroului Permanent Judeţean Iaşi a Partidului Social Democrat  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi .

Art.4  Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

       

                                                                CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

          Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

 

Nr.  388 din 29 octombrie 2010