Hotărârea nr. 385/2010

HOTĂRÂRE privind includerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi terenul în suprafaţă de 4250 mp situat în str. Bradului în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind includerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi terenul în suprafaţă de 4250 mp situat în str. Bradului, în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 4 octombrie 2010 ;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 82184/15.09.2010, întocmită de către Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere adresa nr. 47243/12.08.2010 a Serviciului Gis-Cadastru;

Având în vedere adresa nr. 72646/18.08.2010, respectiv adresa nr. 72648/14.09.2010 a Compartimentului de aplicare a Legilor Proprietăţii şi Registrul Agricol,

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 157/31.03.2008 pentru aprobarea “Programului municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală”;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 437/4.11.2008 pentru modificarea H.C.L. 157/31.03.2008 privind “Programului municipal privind sprijinirea tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personală” şi aprobarea Procedurii de ordonare a solicitanţilor;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr 547/2009, privind însuşirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iaşi, reactualizat;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:         

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aprobă includerea în inventarul domeniului privat al Municipiului Iaşi  terenul în suprafaţă de 4250 mp situat în  str. Bradului, în vederea punerii în aplicare a Programului municipal de sprijinire a tinerilor pentru construirea de locuinţe proprietate personalăconform planului de situaţie anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Prezenta hotărîre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iaşi; Directiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat,  Direcţiei Tehnice si Investiţii si Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi

Art.3  Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat; Direcţia Tehnică si Investiţii.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotarari va fi asigurata de Centrul de Informatii pentru Cetăţeni.

               

CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

 

Nr. 385 din 4 octombrie 2010