Hotărârea nr. 384/2010

HOTĂRÂRE privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unor locuinţe construite prin ANL, destinate închirierii tinerilor cu vârstă până în 35 ani

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de 4 octombrie 2010;

Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Iasi  prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre 

Având în vedere nota de fundamentare nr. 82497/16.09.2010, întocmită de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr. 58/25.02.2010, privind aprobarea listei de prioritate care stabileşte ordinea în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin ANL, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere dispoziţiile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe cu modificările şi completările ulterioare, art. 6^2;

Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările şi completările ulterioare, art. 14 şi 15;

Având în vedere procesul verbal nr. 82496/16.09.2010, încheiat în şedinţa Comisiei sociale constituite în condiţiile Legii 152/1998;

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

         În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1: Se atribuie d-lui Albu Constantin şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 3, sc. A, et. 2, ap. 12, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 17  mp., nr. dependinţe 4 în suprafaţă de 19 mp;

Art.2: Se atribuie d-lui Plămădeală Adrian şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Chimiei nr. 69, bl. 3, sc. B, parter, ap. 4, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 17  mp., nr. dependinţe 4 în suprafaţă de 20 mp;

Art.3: Se revocă atribuirea locuinţei din B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. A, et. 3, ap. 13 - beneficiar Moloman Daniel Marian - aprobată prin HCL 289/2010.

Art.4: Se atribuie d-lui Leonte Gheorghe Ciprian şi familiei sale, locuinţa construită prin ANL, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. A, et. 3, ap. 13, compusă din: nr. camere 1 în suprafaţă de 20.38 mp., nr. dependinţe 3 în suprafaţă de 15.11 mp;

Art.5: La repartizarea locuinţelor, beneficiarii  vor reconfirma îndeplinirea criteriilor de acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute de Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii 152/1998, respectiv cele referitoare la locul de muncă, care trebuie să fie în mun. Iaşi şi la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate şi/sau a unei locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate publica sau privată a municipiului Iaşi sau a unei locuinţe cu chirie, situată în municipiul Iaşi, proprietate a unităţii la care este angajat, (ultimul criteriu are în vedere şi soţul/soţia titularului de contract de închiriere şi membrii de familie majori).

Art.6: Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municpiului Iaşi,

Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi .

Art.7: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

Aducerea la cunoştinta publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                            CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         SECRETAR

     Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 384 din 4 octombrie 2010