Hotărârea nr. 383/2010

HOTĂRÂRE privind aprobarea PROTOCOLULUI încheiat în data de 16.09.2010 între Ministerul Apărării Naţionale Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Primăria Municipiului Iaşi necesar proiectului “Construirea de locuinţe prin programele AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE"

MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea PROTOCOLULUI încheiat în data de 16.09.2010, între Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Primăria Municipiului Iaşi necesar proiectului “Construirea de locuinţe prin programele AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE"

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi întrunit în şedinţa extraordinară în data de  4 octombrie 2010 ;

Având în vedere initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotarâre;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.84.439 din 21.09.2010;

Având în vedere Legea nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;

Având în vedere Legea 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată;

Având în vedere Protocolul încheiat între Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Primăria Municipiului Iaşi necesar proiectului “Construirea de locuinţe prin programele AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE";

Având în vedere dispoziţiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere dispoziţiile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală   republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTARASTE:

 

Art.1 - Se aprobă transferul de la Ministerul Apărării Naţionale, prin hotărâre a Guvernului pentru o suprafaţă de 3 ha (inclusiv construcţiile aferente) din imobilul 398 Iaşi, liber de orice sarcini, catre Municipiul Iasi, condiţionat de transmiterea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a 50% din numărul de locuinţe realizate de Municipiul Iaşi, dar nu mai puţin de 500 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent, în maxim 3 ani de la predarea imobilului;

Art.2 - Se aprobă transmiterea către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în folosinţă gratuită, terenul pentru construirea de locuinţe, destinate închirierii/locuinţe sociale/de necesitate, identificat conform prevederilor de la Art.1, pe toată durata construirii locuinţelor, liber de orice sarcini;

Art.3 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) precum si a celor tehnice. şi a altor elemente de infrastructură aferente construcţiilor (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale, spaţii verzi, etc.);

Art.4 - Se aprobă finanţarea necesară obţinerii extrasului de carte funciară, precum si intabulării parţii de imobil preluată de la Ministerul Apărării Naţionale;

Art.5 - Se aprobă defalcarea suprafeţelor de teren pe fiecare obiectiv recepţionat, în vederea întocmirii de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe a protocolului de predare-primire a obiectivului de investiţie recepţionat şi a terenului aferent;

Art.6 - Se aprobă finanţarea construirii împrejmuirii suprafeţei de teren rămasă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pe latura dinspre terenul transferat;

Art.7 - Se aprobă transmiterea în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a 50% din numărul de locuinţe realizate de Primăria Municipiului Iaşi, dar nu mai puţin de 500 de unităţi locative, împreună cu terenul aferent, în maxim 3 ani de la predarea imobilului;

Art.8 - Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze protocolul de predare - primire a bunului preluat de la Ministerul Apărării Naţionale, prin hotărâre a Guvernului şi alte înscrisuri legate de acest proiect;

Art.9 - Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Primarului Municipiului Iaşi, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Direcţiei Economice şi de Finanţe Publice Locale, Instituţiei Arhitectului Şef, Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcţiei Tehnice şi Investiţii.

Art.10. - (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcţia Economică şi de Finanţe Publice Locale, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat, Direcţia Tehnice şi Investiţii, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

               (2) Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni.

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

     SECRETAR

    Marius Eugen Ostaficiuc

Cristina Daniela Oţeleanu

 

Nr. 383 din 4 octombrie 2010